Albert Camus MITUL LUI SISIF

 

Albert Camus
MITUL LUI SISIF

 

Lui Pascal Pia
O, suflete al meu, nu năzui la viaţa nemuritoare, ci epuizează domeniul posibilului.

 

PINDAR
(Pythica a IlI-a)

 

UN RAŢIONAMENT ABSURD

 

Paginile care urmează vorbesc despre o sensibilitate absurdă ce poate fi întîlnită în acest secol, şi nu despre ofilosofie absurdă, pe care propriu-zis timpul nostru n-a cunoscut-o. O elementară onestitate mă obligă să arăt, încă de la început, tot ceea ce ele datorează anumitor spirite contemporane. Nu numai că nu am intenţia să ascund aceasta, dar gîndirea lor va fi citată şi comentată de-a lungul întregii lucrări.
În acelaşi timp, e util totuşi să notez că absurdul, socotit pînă acum O concluzie, este considerat în eseul de faţă ca punct de plecare. În acest sens, despre comentariul meu se poate spune că e, într-o oarecare măsură, provizoriu : nu se poate afirma dinainte la ce atitudine obligă. Cititorul va afla în el doar descrierea, în stare pură, a unui rău al spiritului. Nici o metafizică, nici o credinţă nu figurează aici pentru moment. Iată singurele limite şi singura intenţie a acestei cărţi

 

ABSURDUL ŞI SINUCIDEREA

Nu există decît o problemă filosofică cu adevărat impor¬tantă : sinuciderea. A hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită înseamnă a răspunde la problema fundamentală a filo-sofiei. Restul, dacă lumea are trei dimensiuni, dacă spiritul are nouă sau douăsprezece categorii, vine după aceea. Aces¬tea sînt doar jocuri; dar mai întîi trebuie să răspunzi. Şi dacă e adevărat, după cum susţine Nietzsche, că un filosof, pentru a fi vrednic de stimă, trebuie să dea primul exemplul, înţele¬gem cît de important este răspunsul, de vreme ce el va pre¬cede gestul definitiv. Iată nişte evidenţe sensibile inimii, dar pe care trebuie să le adîncim pentru câ mintea noastră să le vadă limpede.
Dacă mă întreb după ce judec că o anumită problemă cere un răspuns mai grabnic decît o alta, îmi răspund că după acţiunile la care obligă. N-am văzut pe nimeni murind pentru argumentul ontologic. Galilei, care deţinea un adevăr ştiinţific de mare importanţă, s-a lepădat de el cum nu se poate mai uşor de îndată ce şi-a văzut viaţa în primejdie, într-un anume sens a făcut bine. Pentru acel adevăr nu meri¬ta să mori pe rug. E cu desăvîrşire indiferent dacă Pămîntul se învîrteste în jurul Soarelui sau dacă Soarele se învîrteşte în jurul Pămîntului. Mai exact, lucrul nu are nici cea mai mică însemnătate. În schimb, îi văd pe mulţi oameni murind pentru că socotesc că viaţa nu merită să fie trăită. Îi văd pe alţii lăsîndu-se, în chip paradoxal, ucişi pentru ideile sau ilu¬ziile pe care le oferă o raţiune de a trăi (aşa-numita raţiune de a trăi este totodată sî o excelentă raţiune de a muri). Consider deci că între6area care cere cel mai grabnic răspuns este aceea de a şti dacă viaţa are sau nu un sens. Cum să-i răspundem? În iegătură cu toate problemele esen¬ţiale, înţeleg prin asta toate problemele care implică riscul morţii sau care amplifică în om pasiunea de a trăi, nu există, probabil, decît două metode de gîndire, cea a lui La Palisse si cea a lui Don Quijote. Numai echilibrul între evidenţă şi lirism ne poate îngădui să avem acces în acelaşi timp la emoţie şi la claritate. Fiind vorba de un subiect aţ’ît de umil şi totodată atît de patetic, dialectica savantă şi clasică trebuie
106 ♦ Albert Camus
aşadar să lase locul, fapt de la sine înţeles, unei atitudini de spirit mai modeste, care să purceadă în acelaşi timp din bun simt şi din simpatie.
Despre sinucidere nu s-a discutat pînă acum decît ca despre un fenomen social. Dimpotrivă, e vorba aici, pentru început, despre raportul între sinucidere şi gîndirea individuală. Un gest ca acesta se pregăteşte în adîncurile tăcute ale inimii, precum o mare operă. Omul însuşi îl ignoră. Intr-o seară, îsi trage un glonţ în cap sau se aruncă în apă. Despre un admi-nistrator de imobile care se omorîse, mi se spunea cîndva că în urmă cu cinci ani îşi pierduse fata, că de atunci se schim¬base mult şi că întîmplarea îl „rosese pe dinăuntru”. Nu există cuvînt mai exact. A începe să gindeşti înseamnă a începe să fii ros pe dinăuntru. Societatea nu are mare ames¬tec în acest început. Viermele se află în însăşi inima omului. Acolo trebuie căutat. Acest joc mortal, care duce de la luci¬ditatea în faţa existenţei la evaziunea în afara lumii, trebuie urmărit şi înţeles.
O sinucidere are multe cauze si, în general, cele mai apa¬renţe nu sînt şi cele mai eficace, foarte puţini oameni se si¬nucid (ipoteza nu e totuşi exclusă) fiindcă aşa au hotărît. Criza este aproape întotdeauna declanşată de oeva incontro-labil. Jurnalele vorbesc adesea de „necazuri intime” sau de o „boală incurabilă”. Sînt explicaţii valabile. Dar ar trebui să ştim dacă, în acea zi chiar, un prieten nu i-a vorbit pe un ton indiferent acelui deznădăjduit. Vinovatul este, în acest caz, prietenul. Căci indiferenţa lui poate fi de-ajuns spre a preci¬pita tot dezgustul şi toate resentimentele aflate pînă atunci m suspensie.
Dar dacă e greu să fixăm momentul precis, demersul sub¬til în cursul căruia spiritul a pariat pentru moarte, putem to¬tuşi să tragem, din chiar acel gest, toate consecinţele pe care el le presupune. A te omorî înseamnă, într-un sens, şi ca în melodramă, a mărturisi. A mărturisi că eşti depăşit de viaţă sau că nu o înţelegi. Dar să nu mergem totuşi prea departe cu aceste analogii şi să ne întoarcem la cuvintele curente. A te omorî înseamnă a mărturisi că „viaţa nu merită să fie trăită”. A trăi, fireşte, nu-i niciodată lucfu uşor. Continuăm

l Să nu scăpăm prilejul de a sublinia caracterul relativ al acestui eseu. Într-adevăr, sinuciderea poate avea cauze mult mai onorabile. De exemplu, cazurile de sinucidere politică — aşa-numita sinucidere de protest, din timpul revoluţiei chineze.
MITUL LUI SISIF ♦ 107
să facem gesturile pe care ni le comandă existenţa, pentru multe motive, din care primul e obişnuinţa. A muri din pro-pria-ţi voinţă presupune a fi recunoscut, fie şi numai instinc¬tiv, caracterul derizoriu al acestei obişnuinţe, absenţa oricărei raţiuni profunde de a trăi, caracterul nesăbuit al zbuciumului cotidian şi inutilitatea suferinţei.
În ce constă, aşadar, acest incalculabil sentiment care privează spiritul de somnul necesar vieţii? O lume pe care o poţi explica, chiar cu argumente discutabile, este o lume fa-miiiară. Dimpotrivă, într-o lume dintr-o dată lipsită de iluzii şi de lumină, omul se simte un străin. Exilul lui e fără scăpare, de vreme ce-i lipsit de amintirea unei patrii pier¬dute sau de speranţa într-un pămînt al făgăduinţei. Senti¬mentul absurdului nu-i decît divorţul acesta dintre om şi viaţa sa, dintre actor şi decorul său. De vreme ce toţi oame¬nii sănătoşi s-au gîndlt la propria lor sinucidere, vom recu¬noaşte, fără alte explicaţii, că există o legătură directă între acest sentiment şi aspiraţia către neant.
Subiectul eseului de faţă este tocmai raportul dintre ab¬surd şi sinucidere, măsura exactă în care sinuciderea este o soluţie împotriva absurdului. Se poate stabili ca principiu că acţiunile unui om care nu trişează trebuie să fie comandate de’ceea ce el socoteşte a fi adevărul. Credinţa în absurditatea existenţei trebuie deci să-i hotărască purtarea. E legitimă curiozitatea de a ne întreba, limpede şi fără false patetisme, dacă o concluzie de acest ordin impune părăsirea cît mai grabnică a unei condiţii de neînţeles. Vorbesc aici, desigur, de oamenii dispuşi să se pună de acord cu ei înşişi.
Exprimată în termeni clari, problema poate să pară simpla şi totodată insolubilă. Dar e greşită presupunerea că întrebările simple duc la răspunsuri la fel de simple şi că evi¬denţa implică evidenta. Apriori şi inversînd termenii proble¬mei,’ după cum omul se sinucide sau nu se sinucide, s-ar părea ca nu există decît două soluţii filosofice: a spune da sau a spune nu. Dar ar fi prea frumos să fie aşa. Căci trebuie să ţinem seama şi de aceia care, fără să ajungă la vreo concluzie, se întreabă neîncetat. Aici, abia dacă fac o ironie: e vorba de majoritatea oamenilor. Văd, de asemenea, că cei ce răspund nu, acţionează ca şi cum ar gîndi da. De fapt, dacă accept criteriul nietzschean, aceştia gindesc, într-un fel sau altul, da. Dimpotrivă, se întîmplă adesea ca cei ce se sinucid să fi crezut într-un sens al vieţii. Asemenea contra¬dicţii sînt constante. Se poate chiar spune că nu sînt nicăieri maî vii decît în această chestiune în care, dimpotrivă, logica pare atît de necesară. A compara teoriile filosofice şi
108 ♦ Albert Camus
comportarea celor ce le profesează a devenit un loc comun. Dar trebuie totuşi să arătam că dintre gînditorii care au refuzat un sens vieţii, nici unul, în afară de Kirilov, care aparţine literaturii, de Peregrinqs, care se naşte din legendă , şi de Jules Lequier, care ţine de ipoteză, nu â mers cu logica’pînă la a refuza această viaţă. Se citează adesea, în deridere, numele lui Schopenhauer, care făcea elogiul sinuciderii în faţa unei mese îmbelşugate. Nu-i nimic de rîs în asta. Modul acesta de a nu lua tragicul în serios nu-i chiar atît de grav, dar el îl defineşte pînă la urmă pe om.
In faţa acestor contradicţii şi obscurităţi trebuie, oare, să credem că nu există nici un raport între părerea pe care cineva o are despre viaţă şi gestul pe care-1 face spre a o părăsi? Să nu exagerăm cîtuş’i de puţin în acest sens. In ataşamentul unui om faţă de viaţa sa, există ceva mult mai puternic decîţ toate mizeriile lumii. Judecata trupului nu-i întru nimic mai prejos decîţ cea a spiritului, şi trupul dă îndărăt în faţa pro¬priei sale distrugeri. Căpătăm obişnuinţa de a trăi înainte de a o dobîndi pe aceea de a gîndi. In cursa care ne apropie zi cu zi cu încă un pas de moarte, trupul păstrează un avans ire-parabil. Esenţialul acestei contradicţii rezidă în ceea ce voi numi eschiva,’ pentru că ea este în acelaşi timp mai mult şi mai puţin decît divertismentul, în sensul pascalian. Eschiva mortală” care constituie a treia temă a acestui eseu este spe¬ranţa. Speranţa într-o altă viaţă, pe care trebuie s-o „meriţi”, sau jocul măsluit al celor care trăiesc nu pentru viaţa însâsi, ci pentru o mare idee care o depăşeşte, o sublimează, îi dă un sens şi o trădează.
Totul contribuie astfel la a încurca şi mai mult lucrurile. Nu în zadar s-au jucat oamenii pînă’ acum cu cuvintele, prefăcîndu-se a crede că a refuza un sens vieţii duce în chip necesar la afirmaţia că ea nu merită să fie trăită. Într-adevăr, nu există nici un fel de măsură comună, obligatorie, între aceste două raţionamente. Trebuie doar să refuzăm să ne lăsăm induşi în’eroare de confuziile, divorţurile şi inconsec¬ventele semnalate pînă aici. Trebuie să dăm totul la o parte şi sâ atacăm făţiş adevărata problemă. Oamenii se sinucid pentru că viaţa nu merită să fie trăită, iată, fără îndoială, un adevăr — nefecund totuşi, pentru că e un truism. Dar această insultă adusă existenţei,’ această dezminţire ce i se dă vine

l Am auzit vorbindu-se despre un emul al lui Peregrinos, scriitor de după război, care, după ce şi-a terminat prima carte, s-a sinucis spre a atrage atenţia asupra operei sale. A izbutit, într-adevăr, dar cartea a fost socotită proastă.
MITUL LUI SIS1F ♦ 109
oare din faptul că existenţa n-are nici un sens? Cere absur¬ditatea ei sa i te sustragi, prin speranţă sau prin sinucidere? Iată ce trebuie să scoatem la lumină,’ să urmărim şi să ilus¬trăm, înlăturînd tot restul. Obligă oare absurdul la’moarte? Iată problema ce trebuie discutată înaintea oricărei alteia, în afara tuturor metodelor de gîndire şi a jocurilor spiritului dezinteresat. Nuanţele, contradicţiile’, psihologia pe care un spirit „obiectiv” ştie să le introducă în orice problemă nu-şi au locul în această căutare şi în această pasiune. Aici e nevoie doar de o gîndire logică. Lucrul nu-i simplu. E uşor să fii logic. Dar e aproape imposibil să fii logic pînă la capăt. Oamenii care mor ae propria lor mînă urmează astfel pînă la capăt drumul indicat de sentimentul lor. Meditaţia asupra sinuciderii îmi dă aşadar putinţa de a pune singura’problemă care mă interesează”: există o logică ce duce pînă la moarte? E un lucru pe care nu-1 pot afla decît urmărind fără pasiune dezordonata, doar la lumina evidenţei, raţionamentul a cărui origine o arăt aici. Este ceea ce eu’ numesc un raţionament absurd. Mulţi l-au început. Nu ştiu încă dacă au rămas în limitele lui.
Cînd Karl Jaspers, arătînd imposibilitatea de a constitui lumea în unitate, exclamă: „Această limitare mă conduce către mine însumi, acolo unde nu mă mai retrag în spatele unui punct de vedere obiectiv pe care nu fac decît să-f reprezint, acolo unde nici eu însumi nici existenţa celuilalt nu mai pot deveni obiect pentru mine”, el evocă, după mulţi alţii, acele locuri pustii si sterpe unde gîndirea ajunge la hotarele ei. După mulţi alţii, da, fără îndoială, dar cît de grăbiţi să se întoarcă din drum! Mulţi oameni au ajuns, şi dintre bei mai umili, la acea ultimă cotitură unde gîndirea începe să se clatine. Ei abdicau atunci de la ce aveau mai scump, de la viaţa lor. Alţii, prinţi ai spiritului, au abdicat de asemenea, dar cu preţul sinuciderii gîndirii lor, în revolta ei cea mai pură. Adevăratul efort, dimpotrivă, constă în a rămîne aici, cît lucrul e cu putinţă, şi în a examina îndeaproape vegetaţia barocă a acestor ţinuturi depărtate. Tenacitatea şi clarviziunea sînt spectatori privilegiaţi ai acestui joc inuman în care absurdul, speranţa şi moartea îşi dau replica. Spiritul poate atunci să analizeze’ figurile acestui dans elementar şi tot¬odată subtil înainte de a le ilustra şi de a le retrăi el însuşi.

 

ZIDURILE ABSURDE

Ca şi marile opere, sentimentele adînci semnifică întot¬deauna mai mult decît au conştiinţa că spun. Perseverenţa unei porniri sau a unei repulsii într-un suflet se regăseşte în anu¬mite deprinderi de a face şi de a gîndi, se continuă în conse¬cinţe pe care sufletul îns’usi le ignoră. Marile sentimente poartă în ele însele propriul lor univers, splendid sau mize¬rabil. Ele luminează cu pasiunea lor o lume exclusivă, în care îşi regăsesc propriul climat. Există un univers al geloziei, al ambiţiei, al egoismului sau al generozităţii. Un univers, adică o metafizică şi o atitudine a spiritului. Ceea ce e adevărat pentru sentimente’ specializate, va fi şi mai adevărat pentru emoţii, la baza lor atît de nedeterminâte şi totodată atît de confuze şi de „sigure”, de îndepărtate şi de „prezente” ca acelea pe care ni le dă frumosul sau pe care le trezeşte în noi absurdul.
Sentimentul absurdităţii poate să-1 izbească în faţă pe orice om, la orice colt de stradă. În nuditatea sa dezolantă, în strălucirea sa moartă’, el este insesizabil. Dar însăşi această dificultate dă de gîndit. E probabil adevărat că fiecare om rămîne pentru noi un necunoscut si că există întotdeauna în el ceva ireductibil care ne scapă, bar, practic, îi cunosc pe oameni si îi recunosc după purtarea lor, după totalitatea faptelor for, după consecinţele pe care trecerea lor le suscită în viaţă. Tot astfel pot, practic, să definesc toate aceste senti¬mente iraţionale care desfid orice analiză, pot, practic, să le apreciez, să adun suma consecinţelor lor în ordinea inteli¬genţei, să le surprind şi să le notez toate înfăţişările, să descriu universul lor. S-âr părea că, chiar dacă 1-amvăzut de o sută de ori pe acelaşi actor, nu-1 voi cunoaşte personal mai bine. Totuşi, dacă fac’suma eroilor pe care i’-a întruchipat şi dacă spun că-1 cunosc ceva mai bine la al o sutălea rol al său, simt că există în această afirmaţie o parte de adevăr. Căci acest paradox aparent este şi un apolog. El are o morală, care ne învaţă că un om se defineşte ţa fel de bine prin comediile sale ca şi prin elanurile sale sincere. Tot astfel se întîmplă, la un alt’nivel, cu sentimentele, inaccesibile inimii, dar parţial trădate de faptele pe care le însufleţesc şi de ati¬tudinile spiritului pe care le presupun. Nu-i greu de văzut că
MITUL LUI SISIF ♦ 111
În felul acesta definesc o metodă. Dar e uşor, de asemenea, de văzut că e vorba de o metodă de analiză si nu de cunoaş¬tere. Căci metodele implică metafizici, trădind fără voia lor concluziile pe care pretind uneori că nu le cunosc încă. Astfel, ultimele pagini ale unei cărţi se află încă în primele. Acest nod este inevitabil. Metoda definită aici exprimă sentimentul că orice cunoaştere adevărată este imposibilă. Nu putem decît enumera aparenţe şi simţi un climat.
Atunci vom ajunge poate îa acel insesizabil sentiment al absurdităţii, în lumile diferite dar frăţeşti ale inteligenţei, ale artei de a’ trăi sau ale artei pur şi simplu. Climatul absur¬dităţii e un început Sfîrşitul e universul absurd şi acea atitudine a spiritului care proiectează asupra lumii o’ strălucire ce-i este proprie, făcînd să lumineze chipul privilegiat şi implacabil pe care ştie să i-1 recunoască.
Toate marile acţiuni şi toate marile filosofii au un în¬ceput derizoriu. Marile opere se nasc adesea pe neaşteptate, la colţul unei străzi sau la intrarea într-un restaurant. Tot astfel şi absurditatea. Lumea absurdă, mai mult decît oricare lta, îşi trage nobleţea din această naştere lipsită de măreţie. În anumite situaţii, un om care răspunde: „la nimic”, cînd e întrebat la ce se gîndeste, poate că doar se preface. Cei iubiţi o ştiu prea bine. Dar dacă acest răspuns este sincer, dacă ex¬primă acea stare ciudată a sufletului cînd vidul devine eloc-vent, cînd lanţul gesturilor cotidiene s-a rupt, cînd inima caută zadarnic veriga pierdută, el reprezintă primul semn al absurdităţii.
Se întîmplă ca decorurile să se prăbuşească. Trezire, tramvai, patru ore de birou sau de uzină, masă, tramvai, pa¬tru ore de muncă, masă, somn şi luni, marţi, miercuri, joi, vi¬neri, sîmbătă în acelaşi ritm’— iată un drum pe care îl urmăm cu uşurinţă aproape tot timpul. Dar într-o zi ne po¬menim întrebîndu-ne „pentru ce?” şi totul începe o data cu această oboseală uimită. „începe”,’ iată lucrul important. Oboseala se află la capătul faptelor unei vieţi maşinale, dar ea inaugurează în acelaşi timp mişcarea conştiinţei. Ea o trezeşte şi provoacă urmarea. Urmarea, adică întoarcerea inconştientă în lanţ sau trezirea definitivă. După trezire vine, cu timpul, consecinţa ei: sinuciderea sau vindecarea. În ea însăşi, oboseala are ceva dezgustător. În cazul de faţă însă trebuie să ajung la concluzia că e bine venită. Căci totul începe prin conştiinţă şi nimic nu are valoare decît prin ea. Sînt observaţii care n-au nimic original. Dar ele sînt evidenţe: aceasta e de-ajuns pentru un timp, cînd procedăm la o recu-
a î
112 ♦ Albert Camus
noaştere sumară a originilor absurdului. Simpla „grijă” se află la originea a toate.
Tot astfel şi pentru fiecare zi a unei vieţi fără de strălu¬cire : timpul ne poartă cu sine. Dar totdeauna vine o clipă cînd trebuie să-i purtăm. Trăim din viitor: „mîine”, „mai tîrziu”, „cînd vei avea o situaţie”, „o dată cu vîrsta, vei înţelege”. Admirabile inconsecvenţe, cînd, de fapt, e vorba de’moarte. Vine o zi totuşi cînd omul constată sau spune că are treizeci de ani. Îşi afirmă astfel tinereţea. Dar, făcind asta, se situează în raport cu timpul. Îşi ia locul în timp. Recu¬noaşte că se află într-un anume moment al unei curbe pe care mărturiseşte că trebuie s-o străbată. Aparţine timpului şi, după spaima care-1 cuprinde, îşi recunoaşte în el duşma¬nul cel mai înverşunat. Mîine, dorea ziua de mîine, cînd întreaga lui fiinţă ar fi trebuit s-o refuze. Această revoltă a cărnii e absurdul.
O treaptă mai jos şi iată înstrăinarea: a-ţi da seama că lumea e „opacă”, a simţi cît de străină, cît de ireductibilă ne este o piatră, cu cîtă intensitate ne poate nega natura un pei¬saj, în adîncul oricărei frumuseţi zace ceva inuman, şi aceste coline, blîndeţea cerului, linia’copacilor îşi pierd,’dintr-o dată, sensul iluzoriu în care le înveşmîntăm, mai depărtate decît un paradis pierdut. Ostilitatea primitivă a lumii urcă spre noi prin milenii. Timp de o clipa nu o mai înţelegem, pentru că timp de secole n-am înţeles decît figurileşi dese¬nele în care o inscrisesem, pentru că de acum înainte nu mai avem puterea să uzăm de acest artificiu. Lumea ne scapă pentru că redevine ea însăşi. Decorurile mascate de obişnuinţă redevin ceea ce sînt.’Se îndepărtează de noi. Tot astfel după cum, în anumite zile, sub chipul familiar al unei femei o descoperim ca pe o străină pe cea pe care am iubit-o cu luni sau cu ani în urmă vom ajunge poate să dorim tocmai ceea ce ne face să ne simţim dintr-o dată atît de singuri. Dar n-a venit încă timpul. Un singur lucru doar: această opaci¬tate şi această înstrăinare a lumii e absurdul.
Şi oamenii secretă inumanul. Dacă privim, în anumite momente de luciditate, aspectul mecanic al gesturilor lor, pantomima lor lipsită de sens, tot ceea ce-i înconjoară ne pare stupid. Un om vorbeşte la telefon după un perete de

l Dar nu în sens propriu. Nu e vorba de o definiţie, ci de o enumerare a sentimentelor pe care le poate comporta absurdul. Chiar după ce s-a încheiat enumerarea, absurdul nu e totuşi epuizat.
MITUL LUI SISIF ♦ 113
sticlă; nu-1 auzim, dar îi vedem mimica de neînţeles: ne întrebăm pentru ce trăieşte. Acest dezgust în faţa inumani-tăţii omului însuşi, această incalculabilă cădere în faţa ima¬ginii a ceea ce sîntem, această „greaţă”, cum o numeşte un autor contemporan, e de asemenea, absurdul. După cum şi străinul care, în anumite clipe, vine în întîmpinarea noastră într-o oglindă, fratele familiar şi totuşi neliniştitor pe care-1 regăsim în propriile noastre fotografii, e iarăşi absurdul.
Ajung, în sfîrşit, la moarte şi la sentimentul nostru în legătură cu ea. E un subiect despre care totul a fost spus şi e decent să ne ferim de patetic. Totuşi, nu ne vom putea nici¬odată mira îndeajuns de faptul că toată lumea trăieşte ca şi cum nimeni „n-ar şti”. Aceasta pentru că în realitate nu există o experienţă a morţii. În sensul propriu, experimentat e doar ceea ce a fost trăit şi a devenit conştient. In cazul de faţă, abia dacă se poate vorbi de experienţa morţii celorlalţi. E un succedaneu, o închipuire a spiritului, de care nu sîntem niciodată pe de-a-ntregul convinşi. Această convenţie me¬lancolică nu poate fi convingătoare. Spaima vine în realitate din aspectul matematic al evenimentului. Timpul ne înspăimîntă tocmai pentru că el face demonstraţia; soluţia nu vine decît după aceea. Toate frazele frumoase despre suflet vor primi aici, cel puţin pentru o vreme, dovada matematică a contra¬riului lor. Din trupul inert pe care o palmă nu mai lasă nici o urmă, sufletul a dispărut. Acest aspect definitiv şi elementar al aventurii formează conţinutul sentimentului absurdului, în lumina mortală a acestui destin apare inutilitatea. Nici o morală şi nici un efort nu pot fi justificate apriori în faţa matematicilor sîngeroase sub al căror semn stă condiţia noastră.
Încă o dată, toate acestea au fost spuse de nenumărate ori. Mă mărginesc să fac aici doar o clasificare rapidă şi să indic temele evidente. Ele străbat toate literaturile şi toate filosofiile. Conversaţia de fiecare zi se adapă din ele. Nu e vorba deci de a le reinventa. Dar trebuie să ne asigurăm de aceste evidenţe pentru a ne putea întreba apoi în legătură cu chestiunea primordială. Ţin să repet încă o dată că nu desco¬peririle absurde mă interesează în primul rînd, ci conse¬cinţele lor. Dacă sîntem siguri de aceste fapte, care trebuie să fie concluzia noastră, pînă unde vom merge spre a nu elu-
114 ♦ Albert Camus
da nimic? Va trebui să murim din proprie voinţă sau, în ciuda a toate, să continuăm a spera? Dar, mai înainte, e necesar să operăm acelaşi recensămînt rapid pe planul inteligenţei.
Primul demers al spiritului constă în a distinge ceva ce este adevărat de ceea ce este fals. Totuşi, de îndată ce gîndi-rea reflectează asupra ei însăşi, ea descoperă, de la bun în¬ceput, o contradicţie. E inutil să ne străduim aici să fim convingători. De secole, nimeni n-a făcut cu privire la această chestiune o demonstraţie mai limpede şi mai elegantă ca Aristotel. „Consecinţa, adesea ridiculizată, a acestor păreri este că ele se distrug singure. Căci afirmînd că totul e ade¬vărat, afirmăm adevărul afirmaţiei opuse şi, în consecinţă, falsitatea propriei noastre teze (căci afirmaţia opusă nu ad¬mite că ea poate fi adevărată). Şi dacă spunem că totul este fals, înseamnă că şi această afirmaţie e falsă. Dacă susţinem că nu e falsă decît afirmaţia opusă afirmaţiei noastre sau că numai afirmaţia noastră nu e falsă, ne vedem totuşi siliţi să admitem un număr infinit de judecăţi adevărate sau false. Căci acela care emite o afirmaţie adevărată rosteşte în ace¬laşi timp că ea este adevărată, si tot aşa la infinit.” ‘
‘ Acest cerc vicios nu-i decft primul dintr-o serie în care spiritul ce se apleacă asupra lui însuşi se pierde într-o rotire vertiginoasă. Tocmai simplitatea acestor paradoxuri le face ireductibile. Oricare ar fî jocurile de cuvinte şi acrobaţiile logicii, a înţelege înseamnă, înainte de orice, a unifica. Dorinţa profundă a spiritului, chiar şi în demersurile sale cele mai evoluate, se întîlneste cu sentimentul inconştient al omului în faţa universului său : ea este exigenţă de familiari¬tate, sete de claritate. Pentru om, a înţelege lumea înseamnă a o reduce la uman, a o însemna cu pecetea sa. Universul pisicii nu-i acelaşi cu universul furnicarului. Truismul „Orice gîndire este antropomorfică” are tocmai acest sens. Tot astfel, spiritul care încearcă să înţeleagă realitatea nu poate să se considere satisfăcut decît dacă o reduce în termeni de gîndire. Dacă omul ar şti că si universul poate să iubească şi să sufere, ar fi împăcat! Dacă gîndirea ar descoperi în oglin¬zile schimbătoare ale fenomenelor relaţii eterne care să le poată rezuma şi care să se rezume pe ele’ însele într-un prin¬cipiu unic, am’ putea vorbi de o fericire a spiritului în fata căreia mitul preafericiţilor n-ar fi decît o plăsmuire ridicolă. Această nostalgie după unitate, această sete de absolut ilus-
MITUL LUI SISIF ♦ 115
trează mişcarea esenţială a dramei umane. Dar faptul că o asemenea’nostalgie există nu-1 implică neapărat şi pe acela că ea trebuie de îndată potolită; căci dacă, trecînd peste prăpastia care desparte dorinţa de cucerire, afirmăm împreună cu Parmenide realitatea acefui Unu (oricare ar fi el), cădem în ridicola contradicţie a unui spirit care afirmă unitatea totală şi dovedeşte prin chiar această afirmaţie propria sa diferenţă şi diversitatea pe care pretindea s-o rezolve. Acest al doilea cerc vicios e de-ajuns spre a ne ucide speranţele.
Şi acestea sînt tot evidenţe. Voi repeta din nou câ ele nu sînt ‘interesante în sine, ci prin consecinţele pe care le pot avea. Cunosc şi o altă evidenţă: ea îmi spune că omul e muritor. Totuşi, sînt puţini la număr cei care au tras de aici ultimele concluzii. În acest eseu trebuie să considerăm ca o perpetuă referinţă decalajul constant dintre ceea ce ne închipuim că ştim şi’ceea ce ştim în realitate, consimţământul practic şi ignoranţa simulată datorită căreia trăim cu idei care, dacă am fi cu adevărat pătrunşi de ele, ar trebui să ne modifice fundamental existenţa. În’ faţa acestei contradicţii inextrica¬bile a spiritului, vom’putea înţelege şi mai bine divorţul care ne separă de propriile noastre creaţii! Atîta vreme cît spiritul tace in lumea imobilă a speranţelor sale, totul se reflectă şi se ordonează în unitatea nostalgiei sale. Dar la prima lui mişcare această lume se sparge si se prăbuşeşte: o infinitate de cioburi scînteietoare se oferă’ cunoaşterii.’ E inutilă orice speranţă de a mai reconstitui vreodată suprafaţa familiară şi liniştită care să ne aducă pacea inimii. După atitea secole de căutări, după atîtea abdicări ale atîtor ginditori, ştim prea bine că acest lucru e adevărat pentru întreaga noastră cu¬noaştere. Cu excepţia raţionaliştilor de profesie, nimeni nu mai’speră azi în adevărata cunoaştere. Dacă ar fi să se scrie singura istorie semnificativă a gindirii omeneşti, ar trebui alcătuită aceea a pocăinţelor ei succesive şi a neputinţei ei.
Într-adevăr, despre cine şi despre ce pot să spun: „Cu¬nosc asta!” Îmi pot pune inima la încercare şi socotesc că există. Lumea aceasta o pot atinge şi socotesc’de asemenea că există. Aici se opreşte ştiinţa mea, tot restul e construcţie. Căci, dacă încerc să înţeleg acest eu de a cărui existenţă sînt sigur, dacă încerc să-1 ‘definesc şi să-1 rezum, el nu mâi este decît o apă care-mi curge printre degete. Pot să desenez rînd pe rînd toate chipurile pe care ştie a le lua şi pe toate cele ce i-au fost atribuite, educaţia, originea, înflăcărarea sau tăce¬rile, măreţia sau josnicia.Dar nu poţi adiţiona chipuri. Pro¬pria-mi inimă va rămîne totdeauna pentru mine de nedefinit.
116 ♦ Albert Camus
Prăpastia dintre certitudinea pe care o am că exist şi conţi¬nutul pe care încerc să-1 dau acestei certitudini nu va fi niciodată umplută. Pentru totdeauna îmi voi fi mie însumi străin. În psihologie ca şi în logică există adevăruri, dar nu adevărul. Cuvintele lui Socrate: „Cunoaşte-te pe tine însuti” au tot atîta valoare cît şi acel „fii virtuos” rostit în confesio¬nalele noastre. Amîndouă dezvăluie o nostalgie şi în acelaşi timp o ignorantă. Sînt jocuri sterile pe marginea unor mari probleme. Nu sînt legitime decît exact în măsura în care sînt aproximative.
Iată şi aceşti copaci, a căror scoarţă aspră o cunosc, si această apă al’ cărei gust îl simt. Mireasma de iarbă şi de stele, noaptea, acele seri cînd inima îşi află pacea — cum aş putea nega lumea aceasta, a cărei putere şi tărie o simt? To¬tuşi, toată ştiinţa acestui pămînt nu-mi aduce nimic care să-mi poată da certitudinea că această lume îmi aparţine. Mi-o descrieţi şi mă învăţaţi s-o clasific. Îi enumeraţi legile şi, în setea mea’de a şti, consimt că ele sînt adevărate.’ îi demontaţi mecanismul şi speranţa mea creşte. În cele din urmă, îmi arătaţi că acest univers prestigios’ si multicolor se reduce la atom şi că atomul însuşi se reduce fa electron. Pînă aici totul e bine’ şi aştept să continuaţi. Dar atunci îmi vorbiţi despre un invizibil sistem planetar’în care electronii gravitează în jurul unui nucleu. Îmi explicaţi această lume printr-o ima¬gine. Înţeleg atunci că aţi ajuns la poezie: nu o voi cunoaşte niciodată. Nici n-am avut timpul să mă indignez că v-aţi’ şi schimbat teoria. Astfel, ştiinţa de la care trebuia să aflu totul sfîrseşte în ipoteză, luciditatea eşuează în metaforă, incerti¬tudinea se preschimbă în operă de artă. La ce mi-au folosit atîtea strădanii? Linia blîndă a acestor coline şi mîna serii pe această inimă zbuciumată mă învaţă mult mai’mult. M-am întors acolo de unde plecasem. Înţeleg că, dacă pot prin ştiinţă să cuprind fenomenele şi să le enumăr, asta nu înseamnă că pot să înţeleg lumea.’Chiar dacă-i voi fi urmărit cu degetul întregul relief, tot nu voi şti mai mult despre ea. Iar voi îmi daţi să aleg între o descriere sigură, dar care nu mă învaţă nimic, şi nişte ipoteze care pretind că mă învaţă adevărul’, dar care nu sînt sigure. Străin de mine însumi şi de această lume, înarmat doar cu o gîndire care se neagă pe sine de îndată ce se afirmă, ce nume poartă această condiţie a mea, în care nu-mi pot afla pacea decît refuzînd să ştiu şi să trăiesc, în care setea de a cuceri se izbeşte de ziduri care-i sfidează asaltul? A vrea înseamnă a isca paradoxuri. Totul este astfel ordonat încît să poată lua naştere acea pace
MITUL LUI SISIF ♦ 117
otrăvită pe care o dă nepăsarea, somnul inimii sau renun¬ţările mortale.
Şi inteligenţa îmi spune, aşadar, în felul său că lumea aceasta e absurdă. Zadarnic pretinde contrariul ei, adică raţiunea oarbă, că totul este limpede. Aşteptam dovezi şi do¬ream să aibă dreptate; dar în ciuda atîtor secole pline de pretenţii şi atîtor oameni elocvenţi si dornici de a convinge, ştiu că totul e fals. Pe acest plan, cel puţin, nu există fericire dacă nu pot şti. Un om onest nu poate decît să rîdă de raţiu¬nea universală, practică sau morală, de determinism, de toate acele categorii care explică totul. Ele n-au nici o legătură cu spiritul. Ele neagă adevărul lui profund, acela de a fi înlănţuit. În acest univers indescifrabil şi limitat, destinul omului îş’i capătă astfel sensul. O puzderie de iraţionale s-au ridicat şi-1 înconjoară pînă la sfîrşitul zilelor sale’. O dată cu această clarviziune redobîndită şi deliberată, sentimentul ab-surdului se luminează şi se precizează. Spuneam că lumea e absurdă, dar mă grăbeam. Tot ceea ce se poate spune este că lumea nu-i în ea însăşi raţională. Absurda însă este confrun¬tarea între acest iraţional şi această nemărginită dorinţă de claritate a cărei chemare răsună în străfundurile omului! Ab¬surdul ţine atît de om. cît si de lume. Pentru moment, el este singura’ lor legătură. Ii înlănţuie unul de celălalt cum numai ura o poate face. E singurul lucru pe care-1 pot desluşi lim¬pede in acest univers fără de măsură în care se desfăşoară aventura mea. Să ne oprim aici. Dacă socotesc drept’ade¬vărată absurditatea care reglementează raporturile mele cu viaţa, dacă mă pătrund de sentimentul care pune stăpînire pe mine în faţa spectacolului lumii, de clarviziunea pe care mi-o impune căutarea unei ştiinţe, trebuie să sacrific totul acestor certitudini şi trebuie să le’ privesc în faţă pentru a le putea păstra. Mai’ cu seamă, trebuie să-mi’ potrivesc în funcţie de ele purtarea şi să le urmăresc în toate consecinţele lor. Spunînd asta mă gîndesc la onestitate. Dar vreau mai întîi să ştiu dacă gîndirea poate trăi în aceste ţinuturi pustii.
Ştiu cel puţin că gîndirea a mai pătruns în acele pustiuri. Ea şi-a găsit acolo hrana. A înţeles că se hrănise pînă atunci cu năluci. Aici au luat naştere cîteva din temele cele mai arzătoare ale meditaţiei umane.
Din clipa în care a fost cunoscută, absurditatea devine o pasiune, cea mai sfîşietoare din toate. Dar important e să ştim dacă omul poate trăi cu pasiunile sale, dacă poate ac¬cepta legea lor profundă, aceea de a arde inima pe care o umplu în acelaşi timp de viaţă. Totuşi nu despre această
118 ♦ Albert Camus
problemă vom discuta acum. Ea se află în centrul expe¬rienţei care ne preocupă. Va veni momentul cînd ne vom întoarce la ea. Să vorbim mai bine despre ternele si despre elanurile născute în acele pustiuri. Va n de-ajuns sâ le enu¬merăm. Şi ele sînt, azi, cunoscute de toată lumea. Au existat întotdeauna oameni care să apere drepturile iraţionalului. Tradiţia a ceea ce am putea numi gîndirea umilită a fost întotdeauna vie. Critica raţionalismului s-a făcut de atîtea ori, încît s-ar părea că nu mai e cazul să fie făcută din nou. Totuşi epoca noastră asistă la renaşterea acelor sisteme pa¬radoxale care se străduiesc să şubrezească raţiunea ca şi cum ea ar fi fost întotdeauna de nezdruncinat. Dar aceasta nu-i atît o dovadă a eficacităţii raţiunii, cît a tăriei speranţelor sale. Pe planul istoriei, prezenţa constantă a acestor două atitudini ilustrează pasiunea esenţială a omului sfîşiat între aspiraţia sa către unitate si viziunea limpede pe care o poate avea despre zidurile care-i înconjoară.
Dar poate nicicînd n-a fost mai viu atacul împotriva raţiunii decît în vremea noastră. Incepînd cu marele strigăt al lui Zarathustra : „Din întîmplare, e cea mai veche nobleţe a lumii. Am redat-o tuturor lucrurilor cînd am spus că dea¬supra lor nici o voinţă eternă nu voia”, cu boala mortală a lui Kierkegaard, „acel rău care sfîrşeşte în moarte, fără ca după ea să mai urmeze ceva”, temele semnificative şi chinui¬toare ale gîndirii absurde au urmat una alteia. Sau, cel puţin, şi această nuanţă e capitală, cele ale gîndirii iraţionale şi reli¬gioase. De la jaspers la Heidegger, de la Kierkegaard la Şestov, de la fenomenologi la Scheler, pe planul logic şi pe planul moral, o întreagă familie de gînditori, înrudiţi prin nostalgia lor, opuşi prin metodele sau scopul lor, s-au înverşunat să bareze drumul real al raţiunii şi să redescopere căile directe ale adevărului. Presupun această gîndire cunos¬cută şi trăită. Oricare vor fi fost ambiţiile lor, toţi au plecat de la acel univers inexprimabil în care domneşte contra¬dicţia, antinomia, spaima sau neputinţa. Şi comune le sînt tocmai temele pe care le-am arătat mai sus. Pentru ei, de asemenea, trebuie s-o spunem, semnificative sînt mai cu seamă concluziile pe care le-au putut trage din aceste desco¬periri. Faptul are o asemenea importanţă, încît va trebui să-1 examinăm aparte. Dar, pentru moment, e vorba doar de descoperirile şi de experienţele lor iniţiale, e vorba doar de a constata dacă’ele concordă’. Şi dacă âr fi prea îndrăzneţ să vrem a vorbi despre filosofia lor, e cu putinţă şi, în orice caz, suficient să facem simţit climatul care le este comun.
MITUL LUI SISIF ♦ 119
Heidegger priveşte cu răceală condiţia umană şi afirmă că această existenţă este umilită. Singura realitate este „grija”, care se regăseşte pe toată scara fiinţelor. Pentru omul pierdut în lume şi printre divertismentele ei, această grijă este o frică scurtă si trecătoare. Dar, de îndată ce frica aceasta capătă conştiinţă de sine, ea devine spaimă, climat perpetuu al omului lucid, ‘„în care existenţa se regăseşte”. Acest profesor de filosofie scrie fără să tremure şi în’ limbajul cel mai abstract cu putinţă: „Caracterul finit si limitat al existenţei umane este mai primordial decît omul* însuşi”. Se ocupă de Kant, dar numai pentru a stabili caracterul mărginit al „raţiunii pure”. Analizele sale îl duc la concluzia că „lumea nu-i mai poate oferi nimic omului înspăimîntat”. „Grija” îi pare a depăşi prin adevărul ei categoriile raţionamentului, încît nu se gîndeşte decît la ea şi nu vorbeşte decît despre ea. Îi enumeră înfăţişările: plictiseala, cînd omul banal încearcă să o niveleze în el însuşi şi să o înăbuşe; groaza, cînd spiritul contemplă moartea. Nici el nu desparte conştiinţa de absurd. Conştiinţa morţii este chemarea grijii şi „existenţa îşi adre¬sează atunci sieşi un apel prin intermediul conştiinţei”. Ea este însăşi vocea’spaimei, implorînd existenţa „să” se întoarcă ea însăşi’din anonimatul în care s-a pierdut”. Heidegger ne spune că nu trebuie să dormim şi că, dimpotrivă, trebuie să veghem pînă la capăt. El stă în mijlocul acestei lumi absurde, arătîndu-ne caracterul ei pieritor şi căutîndu-şi drumul printre ruine.
Jaspers nu crede în nici un fel de ontologie, pentru că, după el, ne-am pierdut „naivitatea”. Ştie că nu putem ajunge la nimic care să poată transcende jocul mortal al aparenţelor. Ştie că spiritul sfîrseşte totdeauna în eşec. Întîrzie asupra aventurilor spirituale pe care ni le oferă istoria şi descoperă cu necruţare falia fiecărui sistem, iluzia care a salvat totul, învăţătura care n-a ascuns nimic. In această lume pustiită, în care’imposibilitatea de a cunoaşte este demonstrată, în care neantul pare singura realitate, disperarea fără scăpare singura atitudine, el încearcă să regăsească firul Ariadnei, care duce către tainele divine.
Şestov, la rîndul său, de-a lungul unei opere de o admi¬rabilă monotonie, preocupat întruna de aceleaşi adevăruri, demonstrează fără încetare că sistemul cel mai riguros, raţio¬nalismul cel mai universal se izbesc întotdeauna pînă’ la urmă de iraţionalul gîndirii umane. Nu-i scapă nici una din evidenţele ironice, nici una din contradicţiile derizorii care depreciază raţiunea. Nu-1 interesează decît excepţia, fie că ea
120 ♦ Albert Camus
aparţine istoriei inimii sau a spiritului. Pornind de la expe¬rienţele dostoievskiene ale condamnatului la moarte, de la aventurile exasperate ale spiritului nietzschean, de la impre¬caţiile lui Hamlet sau de la amara aristocraţie a unui Ibsen, el descoperă, luminează şi glorifică revolta umană împotriva iremediabilului. Refuză raţiunii propriile ei raţiuni şi nu începe să înainteze cu oarecare hotărîre decît o dată ajuns în mijlocul acelui pustiu cenuşiu în care toate certitudinile au devenit pietre.
Kierkegaard, poate cel mai interesant dintre toţi, cel puţin în ceea ce priveşte o parte a existenţei sale, nu numai că descoperă absurdul,’ dar îl şi trăieşte. Acest om care scrie: „Mutismul cel mai sigur nu-i să taci, ci să vorbeşti”, se asi¬gură mai întîi că nici un adevăr nu-i absolut şi că deci această existenţă imposibilă în sine nu poate deveni satisfăcătoare prin el.’Don Juan al cunoaşterii, el multiplică pseudonimele şi contradicţiile, scrie Predicile în acelaşi timp cu acel manual âl spiritualismului cinic, Jurnalul seducătorului Refuză consolările, morala, principiile confortabile. Nu vrea să astîmpere durerea pricinuită de ghimpele pe care şi-1 simte înfipt în inimă. Dimpotrivă, o aţîţă şi, cuprins de’ bucuria deznădăjduită a răstignitului fericit că e răstignit, construieşte din luciditate, refuz, comedie o categorie a demoniacului. Acest chip blînd şi totodată schimonosit, aceste piruete urmate de un strigăt ţîşnit din adîncul sufletului întruchi¬pează însuşi spiritul absurdului în luptă cu o realitate care-1 depăşeşte. Iar aventura spirituală ce-1 duce pe Kierkegaard pînă la atît de iubitele sale „scandaluri” începe, de ase¬menea, în haosul unei experienţe lipsite de decoruri şi întoarse la incoerenta ei cea dintîi.’
Pe un cu totul alt plan, acela al metodei, prin chiar exa¬gerările lor, Husserl şi fenomenologii restituie lumea în toată diversitatea ei şi neagă puterea transcendentă a raţiunii. O dată cu ei, universul spiritual se îmbogăţeşte în’ chip nemărginit. Petala de trandafiri, piatra kilometrică sau mîna omenească au tot atîta importanţă cît şi dragostea, dorinţa sau legile gravitaţiei. A gîndi nu mai înseamnă a unifica, ‘a face familiară aparenţa sub chipul unui mare principiu. A gîndi înseamnă a învăţa din nou să vezi, să fii atent, a-ţi dirija conştiinţa, a face din ‘fiecare idee şi din fiecare imagine, aşa cum a făcut Proust, un loc privilegiat. În mod paradoxal, totul’e privilegiat. Gîndirea se justifică prin extrema ei conştiinţă. Deşi e mai pozitivă decit cea a lui Kierkegaard sau Şestov, gîndirea husserliană, la originea ei, neagă totuşi metoda
MITUL LUI SISIF ♦ 121
clasică a raţiunii, dezamăgeşte speranţa, îndreaptă intuiţia şi inima către o întreagă proliferare de fenomene a căror bogăţie are ceva inuman. Aceste drumuri duc către toate ştiinţele sau către nici una. Vreau să spun că mijloacele, în căzui de faţă, au mai multă importanţă decît scopul. E vorba numai „de o atitudine spre a cunoaşte” şi nu de o consolare, încă o dată, asta la origine cel puţin.’
Cum să nu simţi strînsa înrudire a acestor gînditori? Cum să nu vezi că toţi se întîlnesc în acel ţinut privilegiat şi amar unde speranţa n’u-si mai are locul? Vreau să-mi fie ex¬plicat totul sau nimic, far raţiunea e neputincioasă în faţa acestui strigăt al inimii. Spiritul trezit de această exigenţă caută, dar nu găseşte decît contradicţii si nebunie. Ceea ce nu înţeleg e iraţional. Si lumea e plina de iraţionale. Ea însăşi,’ de vreme ce nu-i înţeleg semnificaţia unică”, nu-i decît un imens iraţional. Să putem spune o singură dată „e lim¬pede”, şi totul ar fi salvat. Dar aceşti oameni proclamă pe întrecute că nimic nu e limpede, că totul e haos, că omul nu posedă decît propria sa clarviziune şi cunoaşterea precisă a zidurilor care-1 înconjoară.
Toate aceste experienţe concordă şi se întretaie. Spiritul ajuns la hotarele sale trebuie să pronunţe o judecată şi să-si aleagă concluziile. Acolo aşteaptă sinuciderea şi răspunsul. Dar vreau să inversez ordinea căutării şi să plec de la aven¬tura inteligenţei pentru a mă întoarce lâ gesturile cotidiene. Experienţele evocate aici s-au născut în pustiul din care nu trebuie să” ieşim. Totuşi, trebuie să ştim pînă unde au ajuns, în acest moment al efortului său, omul se află în faţa iraţio¬nalului. El simte într-însul întreaga-i dorinţă de fericire şi de raţiune. Absurdul se naşte din această confruntare între che-marea omului şi tăcerea’iraţională a lumii. Iată ce nu trebuie uitat. De acest lucru trebuie să ne agăţăm din răsputeri, căci din el se poate naşte consecvenţa unei vieţi. Iraţionalul, nos¬talgia umană şi absurdul care tîşnesc din confruntarea lor, iată cele trei personaje ale drame’i care trebuie în chip nece¬sar să ia sfîrşit cu toată logica de care o existenţă este în stare.

 

SINUCIDEREA FILOSOFICA

Sentimentul absurdului nu este totuna cu noţiunea ab¬surdului. Aceasta doar se întemeiază pe el. El nu se rezumă la ea decît în scurta clipă cînd îşi rosteşte judecata asupra universului, după care îi rămîne să meargă mai departe. Este viu, adică va trebui să moară sau să răsune în om din ce în ce mai adînc. Tot astfel şi cu temele de care am vorbit. Dar si în acest caz, nu sînt interesat de opere sau de gînditori a câror critică ar necesita o altă formă şi un alt loc, ci de faptul de a descoperi ceea ce există comun’în concluziile lor. Niciodată poate n-au existat spirite atît de diferite. Şi totuşi vedem că peisajele spirituale m care ele se mişcă sînt identice. De ase¬menea, în ciuda unor ştiinţe atît de’ distincte, strigătul care pune capăt itinerarului’lor răsună în acelaşi fel. Simţim că la
gînditoni pe care i-am amintit există un climat’ comun, punînd ca acest climat este ucigător abia dacă facem un joc de cuvinte. Cel ce trăieşte sub acest cer de plumb nu are de ales decît între a fugi sau a rămîne. Vreau să ştiu cum se fuge de aici sau de ce se rămîne. Nu fac astfel decît să definesc
groblema sinuciderii şi interesul pe care-1 pot avea concluziile losofiei existenţialiste.
Vreau însă, înainte, să mă abat o clipă de la calea cea mai dreaptă. Pînă acum am putut circumscrie absurdul din exte¬rior. Putem să ne întrebăm totuşi ce este clar în această noţiune şi să încercăm a regăsi prin analiză directă, pe de o parte, semnificaţia şi, pe de alta, consecinţele ei.
Dacă îl învinuiesc pe un nevinovat de o crimă monstruoasă, dacă-i spun unui om virtuos că a rîvnit la pro¬pria lui soră, îmi va răspunde că spusele mele sînt absurde. Această indignare are o latură comică. Dar ea are totodată şi o raţiune profundă. Omul virtuos ilustrează prin această re¬plică” antinomia definitivă care există între actul pe care i-1 atribui eu şi principiile întregii sale vieţi. „E absurd” înseamnă „e’cu neputinţă”, dar şi „e contradictoriu”. Dacă văd un om atacînd cu baioneta un grup de mitraliere voi so¬coti că fapta lui e absurdă. Dar ea nu-i astfel decît în virtutea disproporţiei care există între intenţia sa şi realitatea care-1 aşteaptă, in virtutea contradicţiei pe care’ o surprind între
MITUL LUI SISIF ♦ 123
forţele sale reale şi scopul pe care şi-1 propune. Tot astfel, vom considera că un verdict este absurd dacă-1 vom opune verdictului pe care faptele îl cer în aparenţă. Şi, tot astfel, o demonstraţie prin absurd se face comparînd consecinţele acelui raţionament cu realitatea logică pe care vrem s-o instaurăm. În toate aceste cazuri, de la cel mai simplu pînă la cel mai complex, absurditatea va fi cu atît mai mare, cu cît va creşte distanţa între termenii comparaţiei mele. Există căsătorii absurde, sfidări, resentimente, tăceri, războaie şi păci absurde. În fiecare din aceste cazuri, absurditatea se naşte dintr-o comparaţie. Sînt deci îndreptăţit să spun că sentimentul absurdităţii nu ia naştere din simpla examinare a unui fapt sau a unei’ impresii, ci că el ţîşneşte din compa¬raţia făcută între o stare de fapt şi o anumită realitate, între o acţiune şi lumea care o depăşeşte. Absurdul este, în esenţă, un divorţ.’ El nu există în nici unul din elementele compa¬rate. El se naşte din confruntarea lor.
Pe planul inteligentei, pot deci să spun că absurdul nu este în om (dacă o astfel de metaforă ar putea avea vreun sens), nici în lume, ci în prezenţa lor comună. Pentru mo¬ment, el e singura legătură care-i uneşte. Dacă vreau să rămîn în limitele evidenţelor, ştiu ce vrea omul, ştiu ce-i oferă lumea, iar acum pot să spun că mai ştiu şi ceea ce-i uneşte. N-am nevoie să merg mai departe. 6 singură certitudine îi este de-ajuns celui ce caută. Important e doar să tragă din ea toate consecinţele.
Consecinţa’ imediată este în acelaşi timp o regulă de me¬todă. Ciudata trinitate scoasă astfel la lumină nu seamănă întru nimic cu cine ştie ce Americă dintr-o dată descoperită. Dar ea are în comun cu datele experienţei faptul că este infi¬nit de simplă şi totodată infinit de complicată. Prima din ca¬racteristicile e’i e aceea că nu poate fi divizată. A-i distruge unul din termeni înseamnă a o distruge în întregime. Absur¬dul nu poate exista în afara unei minţi omeneşti. Astfel, ab¬surdul sfîrşeşte, ca orice lucru, o dată cu moartea. Dar absurdul nu poate exista nici în afara acestei lumi. Şi tocmai în funcţie de acest criteriu elementar consider eu că noţiu¬nea de absurd este esenţială şi că ea poate să reprezinte pri¬mul din adevărurile mele. Regula de metodă invocată mai sus apare aici. Dacă socotesc că un lucru e adevărat, trebuie să-1 păstrez. Dacă îmi propun să găsesc soluţia unei pro¬bleme, trebuie în primul nnd să nu escamotez prin cniar această soluţie unul din termenii problemei. Unicul dat este pentru mine’ absurdul. Problema este de a şti cum se poate
124 ♦ Albert Camus
ieşi din el şi dacă sinuciderea se deduce în chip necesar din acest absurd. Prima şi, în fond, singura condiţie a căutării mele este de a păstra’ tocmai ceea ce mă striveşte, de a res¬pecta, în consecinţă, ceea ce socotesc eu esenţial în acest ceva, pe care l-am definit ca o confruntare şi ca o luptă neîncetată. Ducînd pînă la capăt această logică absurdă, trebuie să admit că lupta aceasta presupune absenţa totală de speranţă (ceea ce nu are nici o legătură cu disperarea), refuzul continuu (care nu trebuie confundat cu renunţarea) şi insatisfacţia conştientă (ce nu poate fi asimilată neliniştii juvenile). Tot ceea ce distruge, escamotează sau subtilizează aceste exigente (şi în primul rînd consimtămîntul, care distruge divorţul) ruinează absurdul şi devalorizează atitudinea ce poate fi atunci propusă. Absurdul nu are sens decît în măsura în care nu consimţi la el.
Există un fapt de natura evidenţei, care pare cu totul mo¬ral, şi anume acela că omul este întotdeauna prada proprii¬lor sale adevăruri. O dată ce le-a cunoscut, nu se mai poate desprinde de ele. Căci trebuie întotdeauna să plătim. Un om care a devenit conştient de existenţa absurdului este legat de el pentru totdeauna. Un om fără speranţă şi conştient de acest lucru nu mai aparţine viitorului. Şi e firesc să fie aşa. Dar e firesc, de asemenea să se străduiască să scape din universul pe care si 1-a creat. Tot ceea ce precede nu are sens decît toc¬mai în funcţie de acest paradox. Nimic nu poate fi mai in-structiv în această privinţă decît o cercetare a felului în care si-au tras concluziile oamenii care au recunoscut, plecînd de fa o critică a raţionalismului, climatul absurd.
Or, pentru a nu mă referi decît la filosofule existenţia¬liste, văd că toate, fără nici o excepţie, îmi propun evaziunea. Printr-un raţionament ciudat, plecaţi de la absurd pe ruinele raţiunii, într-un univers închis şi limitat la uman, ei divini¬zează ceea ce-i striveşte şi găsesc un motiv de a spera în ceea ce-i vitregeşte. Această speranţă silnică este Ia toţi de esenţă religioasă. Merită să ne oprim asupra ei.
Voi analiza aici, şi doar spre a exemplifica, numai cîteva teme specifice lui Şe’stov şi Kierkegaard. Dar Jaspers ne va oferi, pînă la caricatură, un exemplu tipic pentru această ati¬tudine. Tot restul va deveni astfel mai limpede. Îl lăsăm ne¬putincios să realizeze transcendentul, incapabil să sondeze adîncimea experienţei şi conştient de acest univers zdrunci¬nat de eşec. Oare vâ merge mai departe sau măcar va trage concluziile acestui eşec? Dimpotrivă, el nu ne va aduce ni-
MITUL LUI SIS1F ♦ 125
mic nou. N-a aflat în experienţă decît mărturia propriei sale neputinţe şi nici un pretext pentru a deduce vreun principiu satisfăcător. Totuşi, fără nici o justificare, după cum o spune el însuşi, afirmă, pe neaşteptate şi în acelaşi timp, transcen¬dentul,’ fiinţa experienţei şi sensul suprauman al vieţii, scriind : „Eşecul, dincolo de orice explicaţie şi de orice inter¬pretare posibilă, arată nu neantul, ci fiinţa transcendenţei”. Această fiinţă care dintr-o dată, şi printr-un act orb al încre¬derii umane,’ explică totul este definită de el ca „unitatea de neconceput între general şi particular”. Astfel, absurdul devine Dumnezeu (în sensul’cel mai larg al acestui cuvînt) şi neputinţa de a înţelege, fiinţa care luminează totul. Un atare raţionament nu se susţine logic prin nimic. De aceea, pot să-1 numesc un salt. Şi, în mod paradoxal, înţelegem insistenţa, răbdarea infinită ale Iui Jaspers de a face irealizabilă expe¬rienţa transcendentului. Căci, cu cît este mai incertă această aproximaţie, cu cît se dovedeşte a fi mai zadarnică această definiţie, cu atît transcendentul este mai real pentru el, căci pasiunea cu care-1 afirmă este proporţională cu distanţa care există între capacitatea sa de a explica’si iraţionalitateâ lumii si a experienţei. Se vădeşte astfel că Jaspers distruge cu o înverşunare cu atît mai mare prejudecăţile raţiunii, cu cît va explica mai radical lumea. Acest apostol al g’îndirii umilite va afla la extrema limită a umilinţei ceea ce urmează a rege-nera fiinţa pînă în adîncurile ei.
Gîndirea mistică ne-a familiarizat cu aceste procedee. Sînt tot atît de legitime ca oricare altă atitudine a spiritului. Dar, pentru moment, procedez ca şi cum aş lua în serios o atare problemă. Fără să judec dinainte valoarea generală a unei asemenea atitudini, puterea ei de a transmite o anumită învăţătură, vreau numai să văd dacă răspunde condiţiilor pe care mi le-am propus, dacă e demnă de conflictul care mă in¬teresează. Mă întorc, astfel, la Şestov. Un comentator citează din el cîteva cuvinte care merită tot interesul: „Singura ieşire adevărată, spune Şestov, se află tocmai acolo unde nu există ieşire pentru judecata omenească. Altminteri, de ce am avea nevoie de Dumnezeu? Omul nu se întoarce către Dumnezeu decît pentru a obţine imposibilul. Cît priveşte posibilul, oamenii îi pot face singuri faţă.” Dacă există o fi-losofie şestoviană, atunci pot fără îndoială afirma că ea se află în întregime rezumată astfel. Căci atunci cînd, ajuns la capătul analizelor sale pasionante, Şestov descoperă absur¬ditatea fundamentală a oricărei existenţe, el nu spune: „Iată absurdul”, ci: „Iată-1 pe Dumnezeu : trebuie să ne lăsăm în
126 ♦ Albert Camus
voia Lui, chiar dacă El nu corespunde nici uneia din catego¬riile noastre raţionale”. Pentru ca nici o confuzie să nu mai fie cu putinţă, filosoful rus insinuează chiar că acest Dumnezeu este poate plin de ură si vrednic de ură, incomprehensibil şi contradictoriu, dar că fel îşi afirmă cu aţît mai mult puterea cu cît chipul Lui este mâi hîd. Măreţia Sa stă tocmai în inconsecvenţa sa. Dovada existenţei sale este tocmai inumanitatea Sa. Trebuie să facem saltul în El şi, prin aceasta, să ne eliberăm de iluziile raţiunii. Astfel, pentru Şestov, acceptarea absurdului este contemporană cu însuşi absurdul. A-1 constata înseamnă a-1 accepta şi tot efortul logic al gîndirii sale constă în a-1 pune în evidenţă pentru a face astfel să ţîşnească speranţa imensă pe care’ o aduce cu sine. Repet, această atitudine este legitimă. Dar eu mă încăpăţînez să cercetez aici o singură problemă şi toate consecinţele ei. Nu mi-am propus să examinez caracterul patetic al unei gîndiri sau al unui act de credinţă. Pentru asta am înainte întreaga viaţă. Ştiu că gînditorul raţionalist este iritat de atitudinea şestoviană. Dar simt, de asemenea, că Şestov are dreptate împotriva gînditorului raţionalist şi vreau doar să ştiu dacă rămîne credincios exigenţelor absurdului.
Or, dacă admitem că’absurdul este contrariul speranţei, vedem că, pentru Şestov, gîndirea existenţială presupune ab¬surdul, pe care însă nu-1 demonstrează decât spre a-1 spulbera. Această subtilitate de gîndire nu-i decît o figură patetică de scamator. Cînd Şestov, pe de altă parte, opune absurdul mo¬ralei curente şi raţiunii, el îl numeşte „adevăr” şi „mîntuire”. Există deci lâ bază şi în această’ definiţie a absurdului o aprobare. Dacă admitem că toată forţa acestei noţiuni rezidă în modul în care ea intră în conflict cu speranţele noastre elementare, dacă simţim că absurdul pretinde, pentru a exista, refuzul nostru de a consimţi, vedem atunci că la Şestov el şi-a pierdut adevăratul chip, caracterul său omenesc şi relativ, spre a intra într-o eternitate incomprehensibilă şi’ totodată satisfăcătoare. Dacă absurdul există, el nu poate exista decît într-un univers al omului. Din clipa în care noţiunea de absurd se transformă într-o trambulină pentru eternitate, ea nu mai are nici un raport cu luciditatea umană. Absurdul nu mai este acea evidenţă pe care omul o constată fără să consimtă la ea. Lupta este eludată. Omul asimilează absurdul şi, în această comuniune, îi nimiceşte acel caracter esenţial care este opoziţie, sfîşiere şi divorţ. Saltul acesta este’ o eschivă. Şestov, care citează cuvintele lui Hamlet: The time is out of joint, o face cu un fel de speranţă sălbatică despre care
MITUL LUI SISIF ♦ 127
se poate vorbi mai cu seamă la el. Căci nu astfel rosteşte Hamlet acele cuvinte şi nu astfel le scrie Shakespeare. Beţia iraţionalului şi vocaţia extazului abat de la contemplarea absurdului un spirit clarvăzător. Pentru Şestov, raţiunea este zadarnică, dar există ceva dincolo de raţiune. Pentru un spirit absurd, raţiunea este zadarnică şi nu mâi există nimic dincolo de raţiune.
Acest salt poate, cel puţin, să ne lămurească si mai bine asupra adevăratei naturi â absurdului. Ştim câ absurdul constă într-un echilibru, că-1 aflăm, înainte de orice, într-o comparaţie, şi nu în termenii acestei comparaţii. Şestov însă mută toa’tă greutatea asupra unuia din termeni, distrugînd astfel echilibrul. Setea noastră de a înţelege, nostalgia noastră de absolut nu sînt explicabile decît fn măsura în care noi putem înţelege şi explica multe lucruri. Zadarnic negăm în mod absolut raţiunea. Ea are domeniul său propriu, acela al experienţei umane, în care este eficace. Iată de ce vrem ca totul să ne’fie limpede. Dacă nu izbutim, dacă absurdul ia naştere cu acest prilej, lucrul se întîmplă tocmai datorită întîlnirii dintre această raţiune eficace, dar limitată, şi iraţio¬nalul ce renaşte întruna. Or, cînd Şestov se mînie împotriva unei afirmaţii hegeliene de tipul: „Mişcările sistemului solar se efectuează conform unor legi imuabile şi aceste legi sînt raţiunea sa”, cînd îşi pune în joc întreaga pasiune pentru a disloca raţionalismul lui Spinoza, el ajunge la concluzia zădărniciei oricărei raţiuni; de aici, printr-o întoarcere firească şi ilegitimă, la aceea a preeminentei iraţionalului. Dar trecerea nu este evidentă. Căci aici pot interveni noţiunile de limită şi de plan. Legile naturii pot fi valabile pînă la o anumită limită, care, o dată trecută, se întorc împotriva lor însele, dînd naştere absurdului. Sau, de asemenea, ele pot fi legitime pe planul descrierii, fără ca aceasta să însemne că sînt adevărate pe planul explicaţiei. Totul este sacrificat astfel iraţionalului, şi exigenţa de claritate fiind escamotată, absurdul dispare o dată cu unul din termenii comparaţiei. Omul absurd, dimpotrivă, nu procedează la această nivelare. El recunoaşte lupta, nu dispreţuieşte cîtuşi de puţin raţiunea şi admite iraţionalul. Cuprinde astfel cu’privirea toate datele experienţei, nefiind cituşi de puţin dispus să facă saltul înainte de a şti. Ştie numai că în această conştiinţă atentă nu mai e loc pentru’speranţă.

 

În legătură cu noţiunea de excepţie, mai cu seamă, şi împotriva lui Aristotel.
i
128 ♦ Albert Camus
Ceea ce este vizibil la Şestov va fi şi mai vizibil poate la Kierkegaard. Desigur, e dificil să izolezi afirmaţii clare cînd e vorba de un autor atît de capricios. Dar, în ciuda unor scrieri aparent opuse, dincolo de pseudonime, de jocuri şi de zîmbete, simţim cum apare de-a lungul întregii sale opere presentimentul (şi în acelaşi timp teama) unui adevăr care va izbucni în ultimele texte’: şi Kierkegaard face saltul. El se întoarce către chipul cel mai aspru al acelui creştinism care-i înspăimîntase atît de mult copilăria. Şi pentru el antinomia şi paradoxul devin criterii ale religiei. Astfel, tocmai ceea ce făpise vieţii acesteia sensul şi profunzimea o învesteşte acum cu adevăr şi claritate. Creştinismul este scandalul, iar I&erkegaard ne pretinde fără înconjur cel de al treilea sacrificiu cerut de Ignaţiu de Loyola, acela de care Dumnezeu se bucură cel mai mult: „sacrificiul intelectului”. Acest efect al „saltului” e ciudat, dar nu trebuie să ne mai surprindă. El face din absurd criteriul lumii de dincolo, cîtă vreme absurdul nu-i decît un reziduu al experienţei din această lume. „Pentru credincios, spune Kierkegaard, eşecul său este si triumful
său.”
Scopul meu nu este să mă întreb de care emoţionantă
Învăţătură se leagă această atitudine. Eu nu am a mă’ întreba decît dacă spectacolul absurdului şi caracterul său propriu o îndreptăţesc. În această privinţă, ştiu că răspunsul este nu. Dacă examinăm din nou conţinutul noţiunii de absurd, înţe¬legem şi mai bine metoda care-1 inspiră pe Kierkegaard. fel nu menţine echilibrul între iraţionamatea lumii şi nostalgia revoltată a absurdului şi nu respectă acel raport care consti¬tuie de fapt sentimentul absurdităţii. Avînd certitudinea că nu poate să se sustragă iraţionalului, vrea cel puţin să se sal¬veze din această nostalgie deznădăjduită care-i pâre sterilă şi zadarnică. Dar dacă asupra acestui punct poate să nu se înşele în judecata sa, nu la fel stau lucrurile cînd neagă. Strigătului său de revoltă îi ia locul o adeziune nebunească şi iată-1 ajuns în situaţia de a ignora absurdul ce-1 lumina pîn’ă atunci şi de a diviniza singura certitudine care-i mai rămîne,

1 Se poate crede că trec cu vederea problema esenţială, aceea a credinţei. Dar eu nu cercetez filosofia lui Kierkegaard, a lui Şestov sau, cum se va vedea mai departe, a lui Husseri (aceasta ar necesita un alt loc şi o altă atitudine spirituală), ci doar le împrumut o temă, examinînd dacă consecinţele ei sînt în acord cu regulile pe care le-am fixat mai înainte. E vorba aici doar de o anumită perseverenţă.
MITUL LUI SISIF ♦ 129
iraţionalul. Important nu este să te vindeci, îi spunea abatele Galiani doamnei d’Epinay, ci să trăieşti cu bolile pe care le ai. Kierkegaard vrea să se vindece. E dorinţa sa cea mai arzătoare, ce se vădeşte în fiecare pagină a jurnalului său. Tot efortul inteligenţei sale constă în a se sustrage antino¬miei condiţiei umane’. Efort cu atît mai deznădăjduit, cu cît, din cînd în’cînd, într-o străfulgerare, îşi dă seama de întrea-ga-i zădărnicie (cînd vorbeşte, de pildă,’ despre el însuşi, ca şi cum nici teama de Dumnezeu, nici pietatea n-ar fi fost în stare să-i aducă pacea inimii). Astfel, printr-un subterfugiu chinuitor, el dă iraţionalului chipul, iar Dumnezeului său atributele absurdului injust, inconsecvent si de neînţeles. La el numai inteligenţa mai încearcă să înă6uşe revendicarea adîncă a inimii omeneşti. De vreme ce nimic nu e dovedit, totul poate fi dovedit.
Kierkegaard însuşi ne dezvăluie drumul pe care 1-a ur¬mat. Nu vreau să sugerez aici nimic, dar cum am putea să nu descifrăm în operele sale semnele unei mutilări aproape vo¬luntare a sufletului, în faţa mutilării consimţite în legătură cu absurdul? Este laitmotivul Jurnalului. „Mi-a lipsit tocmai bestialitatea, care, şi ea, face parte din destinul omenesc… Daţi-mi un trup.” Şi mai departe: „Oh, mai cu seamă în pri¬ma mea tinereţe, ce n-aş fi dat să fiu bărbat măcar şase luni… În fond, lucrul care-mi lipseşte este trupul şi condiţiile fizice ale existenţei.” Totuşi, în alte pagini, acelaşi om reia marele strigăt al speranţei care a străbătut atîtea’secole şi a însu¬fleţit atîtea inimi, în afară de aceea a omului absurd. „Dar pentru creştin moartea nu-i cîtuşi de puţin sfîrşitul tuturor lucrurilor şi ea implică infinit mai multă speranţă decît viaţa, chiar plină de sănătate şi de forţă.” Reconcilierea prin scan¬dal rămîne tot reconciliere. Ea îi îngăduie poate omului, după cum vedem, să afle speranţa tocmai în contrariul ei, adică în moarte. Dar chiar dacă simpatia ne-ar face să înclinăm către această atitudine, trebuie totuşi să arătăm că lipsa de măsură nu justifică nimic. Faptul depăşeşte, ni se spune, măsura omenească, el nu poate fi, aşadar, decît supraome¬nesc. Dar acest „aşadar” este de prisos. Nu există în acest caz certitudine logică. Nu există nici o probabilitate experimen¬tală. Tot ceea ce pot spune este că, într-adevăr, aceasta depăşeşte măsura mea. Nu conchid printr-o negaţie, dar nici nu vreau să întemeiez ceva pe incomprehensibil. Vreau să ştiu dacă pot trăi cu ceea ce ştiu şi numai cu aceasta. Mi se
130 ♦ Albert Camus
mai spune şi că inteligenţa trebuie, în cazul de faţă, să-şi sa¬crifice orgoliul, iar raţiunea să îngenuncheze. Dar dacă recu¬nosc limitele raţiunii, nu înseamnă că o şi neg, căci îi recunosc puterile relative. Vreau doar să mă menţin pe această cale de mijloc, unde inteligenţa poate rămîn’e lim¬pede. Dacă în aceasta constă orgoliul său, nu văd raţiunea suficientă pentru a renunţa la el. Nimic mai profund, de exemplu, decît afirmaţia lui Kierkegaard, după care dispera¬rea nu e un fapt, ci o’ stare: însăşi starea păcătosului. Căci păcatul este ceea ce-1 îndepărtează pe om de Dumnezeu. Absurdul, care este starea metafizică a omului conştient, nu duce la Dumnezeu. Poate că noţiunea va deveni mai limpe¬de dacă voi risca următoarea enormitate: absurdul este păcatul fără Dumnezeu.
Dar în această stare a absurdului omul trebuie să trăiască. Ştiu pe ce se întemeiază ea, pe acest spirit şi pe această lume ce se încruntă clipă de clipă, fără să se poată îmbrăţişa. Eu caut regula de viaţă cerută de această stare şi tot ceea ce mi se propune trece cu vederea însăşi baza ei, neagă unul din termenii dureroasei opoziţii, îmi ordonă o demisie. Eu întreb care sînt urmările condiţiei pe care o recunosc ca fiind a mea, ştiu că ea implică obscuritate şi ignoranţă şi mi se spune că această ignoranţă explică totul şi că noaptea aceasta e lumina mea. Dar prin asta nu s-a răspuns întrebării mele, iar acest lirism exaltant nu-mi poate ascunde paradoxul. Trebuie deci să caut în altă parte. Kierkegaard poate să strige, prevenindu-ne: „Dacă omul n-ar avea o conştiinţă eternă, dacă, în adîncul a toate, n-ar exista decît o putere sălbatică şi clocotitoare dînd naştere, în vîrtejul unor întunecate patimi, tuturor lucrurilor, celor măreţe şi celor neînsemnate, dacă sub lucruri s-ar ascunde hăul fără fund pe care nimic nu-1 poate umple, ce-ar fi viaţa altceva decît disperare?” Acest strigăt nu-1 va putea opri din drum pe omul absurd. A căuta ceea ce e adevărat nu înseamnă a căuta ceea ce ai dori să găseşti. Dacă, pentru a scăpa de întrebarea înspăimîntată : „Ce-i oare viaţa?”, trebuie, ca şi măgarul, să te hrăneşti cu trandafirii iluziei, spiritul absurd, decît să se resemneze la minciună, preferă să adopte fără să

1 Nu spun „îl exclude pe Dumnezeu”, ceea ce ar însemna iarăşi a afirma.
MITUL LUI SISIF ♦ 131
ezite răspunsul lui Kierkegaard: „disperare”. La urma urmei, un suflet hotărît o va scoate la capăt chiar şi aşa.
Îmi iau aici libertatea să numesc sinucidere filosofică ati¬tudinea existenţialistă. Denumirea aceasta nu implică o ju¬decată. E un fel comod de a desemna mişcarea prin care o gîndire se neagă pe ea însăşi şi tinde să se depăşească în ceea ce înseamnă negaţia ei. Pentru existenţialişti,’ negaţia este Dumnezeul lor. In înţelesul cel mai exact, acest Dumnezeu nu se susţine decît prin negarea raţiunii umane. Dar, după cum există mai multe feluri de a se’sinucide, tot asa există şi mai mulţi dumnezei. Există mai multe feluri de a face saltul, esenţial fiind faptul de a sări. Aceste negaţii mîntuitoare, aceste contradicţii finale care neagă obstacolul peste care nu s-a sărit încă pot să se nască la fel de bine ( e tocmai para¬doxul pe care îl vizează acest raţionament) atît dintr-o anume inspiraţie religioasă, cît şi dintr-o ordine raţională. Ele aspiră întotdeauna la eternitate şi în aceasta constă saltul.
Trebuie, de asemenea, să arătăm că raţionamentul pe care-1 dezvoltă acest eseu lasă în întregime deoparte atitudi¬nea spirituală cea mai răspîndită în secolul nostru luminat; aceea care se sprijină pe principiul că totul este raţiune şi care vrea să dea o explicaţie lumii. E firesc să i se dea b expli¬caţie limpede atunci cînd se admite că lumea trebuie să fie transparentă. Lucrul este chiar legitim, dar nu interesează întru nimic raţionamentul pe care-1 dezvoltăm aici. Scopul său este de a lumina acel demers al spiritului care, pornind de la o filosofie a nonsemnificatiei lumii, sfîrşeşte prin a-i găsi un sens şi o profunzime. Cel mai patetic’din aceste demersuri este de esenţă religioasă; el se ilustrează prin tema iraţionalului. Dar cel mai paradoxal şi mai semnificativ este acela care atribuie raţiunile sale unei lumi pe care şi-o imagina la început fără nici un principiu director. N-am putea, în orice caz, trece la consecinţele care ne interesează fără a ne fi făcut o idee despre această nouă cucerire a spiri¬tului nostalgic.
Voi examina numai tema „Intenţiei”, pusă în circulaţie de Husserl şi „de fenomenologi. De altminteri, am mai făcut aluzie la ea! într-o primă etapă, metoda lui Husserl neagă demersul clasic al raţiunii. Vom repeta ceea ce am arătat

1 Precizăm încă o dată: nu afirmarea lui Dumnezeu este pusă aici în dis-cuţie, ci logica prin care s-a ajuns la ea.
132 ♦ Albert Camus
mai sus. A gîndi nu înseamnă a unifica, a face familiară apa¬renta sub chipul unui mare principiu. A gîndi înseamnă a învdţa din nou să vezi, să-ti dirijezi conştiinţa, să faci din fie¬care imagine un loc privilegiat. Altfel spus, fenomenologia refuză să explice lumea, donndu-se doar o descriere a expe-rienţei trăite. Ea se întîlneste în această privinţă cu gîndirea absurdă, care afirmă iniţial” că nu există un adevăr, ci numai adevăruri. Fiecare lucru îşi are adevărul lui, vîntul serii ca şi această mînă pe umărul meu. Conştiinţa este aceea care-1 luminează prin atenţia pe care i-o acordă1. Conştiinţa nu for-mează obiectul cunoaşterii sale, ea fixează numai, este actul atenţiei şi, pentru a relua o imagine bergsoniană, ea seamănă cu un aparat de proiecţie care se fixează dintr-o dată pe o imagine. Diferenţa cons’tă în faptul că în acest caz nu există nici un scenariu,’ ci doar o ilustrare succesivă şi inconsec¬ventă, în această lanternă magică, toate imaginile sînt privi¬legiate. Conştiinţa pune în suspensie în experienţă obiectele către care se îndreaptă atenţia sa. Prin miracolul ei, le izolează. Din acea clipă, ele sînt în afara oricărei judecăţi. Conştiinţa este caracterizată tocmai prin această „intenţie”. Dar cuvintul nu implică nici o idee de finalitate; el este utilizat în sensul de „direcţie”, neavînd decît o valoare topo¬grafică.
La prima vedere, s-ar părea că nimic din cele arătate nu contrazice spiritul absurd. Această aparentă modestie a gîndirii care se mărgineşte să descrie ceva ce îşi refuză să explice, această disciplină’voluntară din care decurge, în chip paradoxal, îmbogăţirea profundă a experienţei şi renaşterea lumii în toată prolixitatea ei, sînt tot atitea demersuri absurde. Cel puţin la prima vedere. Căci metodele de gîndire, în acest caz ca şi în altele, comportă întotdeauna doua aspecte: unul psihologic si altul metafizic. In acest fel, ele închid două adevăruri, dacă tema intenţionalităţii nu pretinde să ilustreze I decît o atitudine psihologică, prin care realul ar fi epuizat în loc de a fi explicat, nimic într-adevăr nu o separă de spiritul absurd. Ea vrea să enumere ceea ce nu poate transcende. Ea afirmă doar că, în absenţa oricărui principiu unificator, gîndirea poate totuşi să se bucure descriind şi înţelegînd fiecare aspect al experienţei. Astfel, adevărul de care e vorba pentru fiecare din aceste aspecte e un adevăr de ordin psihologic. El nu-i decît dovada „interesului” pe care-1 poate prezenta

1 Chiar epistemologiile cele mai riguroase presupun metafizici. Şi asta în asemenea măsură, încft metafizica multora dintre gînditorii epocii constă în a nu avea decît o epistemologie.
MITUL LUI SISIF ♦ 133
realitatea. E un mod de a trezi o lume somnolentă si de a o învia pentru spirit. Dar, dacă vrem să extindem si să funda¬mentam raţional această noţiune de adevăr, dacă* pretindem să descoperim astfel „esenţa” fiecărui obiect al cunoaşterii, înseamnă să restituim experienţei întreaga ei profunzime. Pentru un spirit absurd, lucrul e de neînţeles. Or, m atitudinea intenţionala se vădeşte tocmai această pendulare între modestie si certitudine şi sclipirile schimbătoare ale gîndirii fenomenologice vor ilus’tra cum nu se poate mai bine raţio¬namentul absurd.
Căci Husserl vorbeşte totodată de „esenţe extratempo-rale” pe care intenţia le scoate la iveală şi atunci ni se pare a-1 auzi pe Platon. Nu ni se mai explică toate lucrurile printr-u-nul singur, ci prin toate. Intre aceste două atitudini, nu văd nici o diferenţă. Desigur, aceste idei sau aceste esenţe, pe care conştiinţa’ le „efectuează” după fiecare descriere, nu smt încă socotite modele perfecte. Dar se afirmă că ele sînt ne¬mijlocit prezente în once dat al percepţiei. Nu mai avem de-a face cu o singură idee care explică totul, ci cu o infinitate de esenţe care dau un sens unei infinităţi de obiecte. Lumea de¬vine imobilă, dar se luminează. Realfsmul platonician devine intuitiv, dar rămîne tot realism. Kierkegaard se pierdea în Dumnezeul său, Parmenide rostogolea gindirea în acel Unu. Aici, gîndirea se cufundă într-un pohteism abstract. Mai mult decît atît: halucinaţiile şi ficţiunile fac şi ele parte din „esenţele extratemporale”. In noua lume a ideilor, categoria de centaur colaborează cu aceea, mai modestă, de metrou.
Pentru omul absurd, există un adevăr şi totodată o amărăciune în această opinie, pur psihologică’, că toate chi¬purile lumii sînt privilegiate. A spune că totul e privilegiat înseamnă a spune că totul este echivalent. Dar aspectul me¬tafizic al acestui adevăr îl duce atît de departe încit, printr-o reacţie elementară, el se simte poate mai aproape de Platon. I se spune, într-adevăr, că orice imagine presupune o esenţă în egală măsură privilegiată. In această lume ideală fără ie¬rarhie, armata formala este alcătuită numai din generali. Fără îndoială, transcendenţa a fost eliminată. Dar, printr-o cotitură bruscă de gîndire, se reintroduce în lume un fel de imanenţă fragmentară care restituie universului întreaga sa profunzime.
Să mă tem oare că am dus prea departe o temă mane¬vrată cu mai multă prudenţă de către creatorii săi? Mă mulţumesc să citez aceste afirmaţii ale lui Husserl, aparent paradoxale, dar riguros logice, dacă admitem cele arătate mai sus : „Ceea ce e adevărat e adevărat în mod absolut, în sine; adevărul e unul; identic cu el însuşi, oricare ar fi
134 ♦ Albert Camus
fiinţele care-1 percep, oameni, monştri, îngeri sau zei”. Astfel, Raţiunea triumfă şi se face auzită prin această voce. Ce poate însemna o asemenea afirmaţie într-o lume absurdă? Percepţia unui înger sau a unui zeu nu are sens pentru mine. Acest loc geometric unde raţiunea divină o ratifică pe a mea îmi este pentru totdeauna de neînţeles. Şi aici descopăr un salt şi, chiar dacă e făcut în abstract, el continuă să însemne pentru mine uitarea a tocmai ceea ce nu vreau să uit. Cînd, ceva mai departe, Husserl exclamă : „Dacă toate masele su¬puse atracţiei ar dispărea, legea atracţiei ar continua să existe, dar ea rămîne doar fără aplicaţie posibilă”, ştiu că mă aflu în faţa unei metafizici de consolare. Şi, dacă’ vreau să descopăr cotitura unde gîndirea părăseşte’ calea evidenţei, nu-mi rămîne decît să recitesc raţionamentul paralel pe care Husserl îl face în legătură cu spiritul: „Dacă am putea contempla cu claritate legile exacte ale proceselor psihice, ele ni s-ar înfăţişa la fel de eterne şi de invariabile ca şi legile fundamentale ale ştiinţelor naturale teoretice. Deci ele ar fi valabile chiar dacă n-ar exista nici un proces psihic”. Chiar dacă spiritul n-ar exista, legile sale ar exista totuşi! înţeleg atunci că Husserl pretinde să facă dintr-un adevăr ‘psihologic o regulă raţională; după ce a negat puterea integrantă a raţiunii umane, face saltul, pe această cale ocolită, în Raţiunea eternă.
Tema husserliană a „universului concret” nu mă mai poate surprinde. De aici pînă la a mi se spune că nu toate esenţele sînt formale şi că există şi esenţe materiale, că pri¬mele sînt obiectul logicii şi ultimele ale’ştiintelor nu mai e decît o chestiune de definiţie. Abstractul, mi se spune, nu desemnează decît o parte neconsistentă prin ea însăşi a unui concret universal. Dar pendularea de care vorbeam’mai sus îmi îngăduie să lămuresc caracterul confuz al acestor ter¬meni. Căci ea poate să însemne că obiectul concret al aten¬ţiei mele, cerul acesta, răsfrîngerile acestei ape pe poalele acestei haine, are în el însuşi acel prestigiu al realului pe care interesul meu îl izolează în această lume. Şi nu voi nega acest lucru. Dar ea poate să însemne si că această haină e universală, are esenţa sa particulară şi suficientă, aparţine lumii formelor. Înţeleg atunci că a fost schimbată doar ordi¬nea procesiunii. Această lume nu-şi mai are reflexul într-un univers superior, dar cerul de forme este figurat în mulţimea imaginilor acestui pămînt. Pentru mine însă, nu s-a schimbat nimic. Nu regăsesc aici gustul concretului, sensul condiţiei
MITUL LUI SISIF ♦ 135
umane, ci doar un intelectualism atît de nestăvilit încît gene¬ralizează însuşi concretul.

 

În zadar ne-am mira de paradoxul aparent care conduce gîndirea la propria ei negare pe căile opuse ale raţiunii umilite si ale raţiunii victorioase. De la Dumnezeul abstract al lui Husserl fa Dumnezeul necruţător al lui Kierkegaard, distanţa nu-i atît de mare. Raţiunea’ şi iraţionalul duc spre aceeaşi învăţătură. Drumul nu înseamnă nimic, voinţa de a sosi e de-ajuns. Filosoful abstract şi filosoful religios pleacă de la acelaşi haos si se susţin în aceeaşi spaimă. Esenţial însă este să explici. Nostalgia e mai puternică aici decît ştiinţa. E semnificativ că gîndirea contemporană este una din cele mai pătrunse de o filosofie a nonsemnificaţiei lumii şi totodată una din cele mai torturate în ceea ce’ priveşte concluziile sale. Ea oscilează fără încetare între raţionalizarea extremă a realului ce duce la fragmentarea acestuia în raţiuni-tip şi raţionalizarea sa extremă, care duce la divinizarea lui. Dar acest divorţ este numai aparent. E vorba de a reconcilia şi, în amîndouă cazurile, saltul e de-ajuns. Se crede întotdeauna greşit că noţiunea de raţiune are sens unic. De fapt, oricît de riguros ar fi în ambiţia sa, acest concept e la fel de mobil ca si altele. Raţiunea are un chip uman, dar ea ştie să se întoarcă şi către divin. Încă de la Plotin, care primul’a ştiut s-o concilieze cu climatul etern, a învăţat să se abată de la prin¬cipiul ei cel mai scump, contradicţia, integrîndu-1 pe cel mai ciudat, pe acela pe de-a-ntregul magic, al participării. Este un instrument al gîndirii şi nu gîndirea însăşi. Gîndirea unui om este, înainte de orice, nostalgia sa.
Aşa cum a ştiut să liniştească melancolia plotiniană, raţiunea dă astăzi spaimei moderne putinţa de a se calma, oferindu-i decorurile familiare ale eternităţii. Spiritul absurd e mai puţin norocos. Pentru el, lumea nu-i nici chiar atît de raţională şi nici chiar atît de iraţională: ea nu-i decît ab¬surdă. Pentru Husserl raţiunea nu’mai are, în cele din urmă, limite. Absurdul, dimpotrivă, îi fixează limitele, de vreme ce

1 (A) În acea vreme, raţiunea trebuia să se adapteze sau să piară. Ea se adaptează. O dată cu Plotin, din logică devine estetică. Metafora înlo¬cuieşte silogismul.
(B) De altminteri, aceasta nu este singura contribuţie a lui Plotin la feno-menologie. Aceeaşi atitudine este în întregime cuprinsă în ideea atît de scumpă gînditorului alexandrin că nu există numai ideea de om, ci şi ideea de Socrate.
136 ♦ Albert Camus
ea este neputincioasă să-i calmeze spaima. Kierkegaard, pe de altă parte, afirmă că o singură limită e de-ajuns pentru a o nega. Dar absurdul nu merge aţît de departe. Pentru el, această limită vizează doar ambiţiile raţiunii. Tema iraţiona¬lului, aşa cum este ea concepută de existenţialişti, este aceea a raţiunii care se întunecă şi se eliberează’ negîndu-se. Ab¬surdul, în schimb, e raţiunea’lucidă care-şi constată limitele.
La capătul acestui drum dificil, omul absurd îşi recu¬noaşte adevăratele sale raţiuni. Comparînd exigenţa* sa cea mai profundă cu ceea ce i se propune, el simte dintr-o dată că alta e calea lui. În universul lui Husserl lumea se clarifică şi acea sete.de familiaritate care se află în inima omului devi-ne inutilă. În apocalipsul lui Kierkegaard, dorinţa de clarita¬te trebuie să renunţe la ea însăşi, dacă se vrea’ satisfăcută. Păcătui nu constă atit în a şti (sub acest raport toată lumea e nevinovată), cît în a dori să ştii. Este şi singurul păcat pe care omul absurd îl poate simţi ca însemnînd culpabilitatea şi totodată nevinovăţia sa. I se’ propune un deznodămînt în care toate contradicţiile trecute nu mai sînt decît jocuri po¬lemice. Dar nu astfeî le-a simţit el. Adevărul lor, acela de a nu fi niciodată satisfăcute, trebuie păstrat pînă la capăt Omul absurd refuză învăţătura.
Raţionamentul meu vrea să rămînă credincios evidenţei care i-â dat naştere. Această evidenţă e absurdul. E divorţul între spiritul care doreşte şi lumea care dezamăgeşte, nostal¬gia mea după unitate, acest univers dispersat şi contradicţia care le înlănţuie. Kierkegaard suprimă nostalgia mea, iar Husserl pune ordine în univers. Nu asta aşteptam. Problema era de a trăi şi de a gîndi în ciuda acestor sfîşieri, de a şti dacă trebuie să accepţi sau să refuzi. Nu poate fi vorba de’ a ascunde evidenţa, de a suprima absurdul negînd unul din termenii ecuaţiei sale. Trebuie să ştim dacă se poate trăi ast¬fel sau dacă logica ne obligă să murim. Nu mă interesează si¬nuciderea filosofică, ci sinuciderea pur şi simplu. Vreau s-o purific de conţinutul ei de emoţii şi să-i cunosc logica şi onestitatea. Orice altă poziţie presupune pentru spiritul ab’-surd o escamotare şi o retragere a spiritului în faţa a ceea ce spiritul scoate la lumină. Husserl spune că se supune do¬rinţei de a se sustrage „deprinderii învederate de a trăi şi de a gfndi în anumite condiţii de existenţă bine cunoscute şî co¬mode”, dar saltul final ne restituie, în filosofia sa, eternitatea şi confortul ei. Saltul nu înseamnă o primejdie extremă, cum pretinde Kierkegaard. Dimpotrivă, primejdioasă e clipa sub¬tilă care precede saltul. A şti să te menţii pe această muchie
MITUL LUI SISIF ♦ 137
de prăpastie, iată onestitatea; tot restul nu-i decît subterfu¬giu. Mai ştiu, de asemenea, că nicicînd neputinţa n-a inspirat acorduri mai emoţionante ca acelea ale gîndirii lui Kierke-gaard. Dar, dacă neputinţa îşi are locul său în peisajele indi¬ferente ale istoriei, ea nu’are ce căuta într-un raţionament a cărui intransigenţă ne este acum cunoscută.

 

LIBERTATEA ABSURDA

Principalul a fost făcut. Deţin acum cîteva evidenţe la care nu pot renunţa. Pentru mine are însemnătate ceea ce ştiu, ceea ce e sigur, ceea ce nu pot nega, ceea ce nu pot ne¬socoti. Pot să neg totul în legătură cu acea parte din mine însumi care trăieşte din nostalgii incerte, în afară de această dorinţă de unitate, de această sete de a afla o soluţie, de această exigenţă de claritate şi de coeziune. Pot să contest totul în această lume care mă înconjoară, mă loveşte sau mă înalţă, în afară de acest haos, de hazardul-rege şi’ de divina echivalenţă născută din anarhie. Nu ştiu dacă lumea are un sens care o depăşeşte. Dar ştiu că eu nu cunosc acest sens şi că-mi este cu neputinţă pentru moment să-1 cunosc. Ce înseamnă pentru mine o semnificaţie în afara condiţiei mele de om? Nu pot înţelege decît în termeni umani. Nu înţeleg derît ceea ce ating,’ceea ce îmi rezistă. Şi mai ştiu că nu pot pune de acord aceste două certitudini: setea mea de absolut şi de unitate şi ireductibilitatea acestei lumi la un principiu raţional si rezonabil. Ce alt adevăr mai pot recunoaşte fără să mint, fără să fac apel la o speranţă pe care nu o am şi care nu înseamnă nimic în limitele condiţiei mele?
Dacă aş fi copac printre copaci”, pisică printre animale, viata aceasta ar avea un sens sau mai curînd problema nu s-ar mai pune, căci aş face parte din această lume. Aş fi această lume căreia mă împotrivesc acum cu toată conştiinţa mea şi prin întreaga mea exigenţă de apropiere. Tocmai această raţiune atît de derizorie mă opune întregii creaţiuni. Iată de ce’n-o pot nega dintr-o trăsătură de condei. Trebuie, aşadar, să menţin ceea ce cred adevărat. Trebuie să susţin, chiar împotriva mea, ceea ce îmi apare atît de evident. Căci fondul conflictului, al divorţului între lume şi spiritul uman, constă tocmai în faptul că s’înt conştient de el. Dacă vreau, aşadar, să-1 menţin, nu o pot face decît printr-o conştiinţă perpetuă, mereu reînnoită, mereu încordată. Iată ce trebuie să reţin pentru moment. În această clipă, absurdul, atît de evident şi totodată atît de greu de cucerit, intră în viaţa unui om,
MITUL LUI SISIF ♦ 139
regăsindu-şi patria. Spiritul mai poate încă părăsi calea ştiută şi anevoioasă a efortului lucid. Calea aceasta duce acum în viaţa cotidiană, în lumea anonimatului, dar omul se întoarce aici cu întreaga sa revoltă şi clarviziune. S-a dezvăţat să mai spere. Infernul prezentului este, în sfîrşit, împărăţia sa. Toate problemele devin din nou tăioase. Evi¬denţa abstractă se retrage în faţa lirismului formelor şi al cu¬lorilor. Conflictele spirituale capătă trup, întorcînd’u-se în adăpostul mizerabil şi magnific al inimii omeneşti. Nici unul nu e soluţionat. Dar toate sînt transfigurate. Vom muri, vom scăpa făcînd saltul, vom zidi o casă de idei şi de forme pe măsura noastră sau, dimpotrivă, vom susţine rămăşagul sfîşietor şi minunat al absurdului? Să facem,’ în această pri¬vinţă, un ultim efort spre a trage toate consecinţele. Trupul, iubirea, creaţia, acţiunea, nobleţea umană îşi vor regăsi atunci locul în această lume fără sens. Omul va afla, în sfîrşit, aici vinul absurdului şi pîinea indiferenţei, din care se hrăneşte măreţia lui.
Să insistăm din nou asupra metodei: important e să per¬severezi. Ajuns într-un anume moment al drumului, omul absurd este solicitat. Istoria nu duce lipsă nici de religie, nici de profeţi, chiar fără Dumnezeu. I se cere să facă saltul. El nu poate răspunde decît că nu înţelege bine, că lucrul nu este evident; căci nu vrea să facă decît ceea ce înţelege bine. I se spune că săvîrşeşte păcatul orgoliului, dar omul absurd nu înţelege noţiunea de păcat; că la capătul drumului îl aşteaptă poate Infernul, dar el nu are destulă imaginaţie spre a-şi înfăţişa acest ciudat viitor; că pierde nemurirea, dar aceasta îi pare fără însemnătate. I se cere să-şi recunoască vina. Dar el se simte nevinovat. De fapt, nu simte decît un singur lucru: ireparabila sa nevinovăţie. Ea îi îngăduie totul. De aceea, nu-şi pretinde sieşi decît să trăiască numai cu ceea ce ştie, să se împace cu ceea ce este şi să nu recurgă la nimic nesigur. I se răspunde că nimic nu-i sigur. Dar iată cel puţin o certitudine. O va privi în faţă: vrea să ştie dacă e cu pu¬tinţă să trăiască fără chemare.
Pot aborda acum noţiunea de sinucidere. Din cele arătate, s-a văzut ce soluţie i se poate da. Ajunşi aici, proble¬ma este inversată. Pînă’acum, important era’să ştim dacă viaţa, pentru a fi trăită, trebuie să aibă un sens. Acum, dim¬potrivă, apare limpede că ea va fi cu atît mai bine trăită, cu cît nu va avea nici un sens. A trăi o experienţă, un destin,
140 ♦ Albert Camus
Înseamnă a-1 accepta în întregimea lui. Or, nu vom trăi acest destin, ştiindu-1 absurd, dacă nu vom face totul pentru a menţine absurdul revelat de conştiinţă. A nega unul din termenii opoziţiei prin care acesta trăieşte înseamnă a i te sustrage. A aboli revolta conştientă înseamnă a eluda problema. Tema revoluţiei permanente se mută astfel pe planul expe¬rienţei individuale. A trăi înseamnă a face să trăiască absurdul. A-1 face să trăiască înseamnă, înainte de orice, a-1 privi. Spre deosebire de Euridice, absurdul nu moare decît cînd îţi întorci faţa de la el. Astfel, una din puţinele poziţii filosofice coerente este revolta. Ea este o confruntare perpetuă a omului şi a propriei sale ignorante. Este exigenţa unei imposibile transparenţe. Ea pune lumea sub semnul întrebării clipă de clipă. După’cum primejdia îi oferă omului prilejul de neînlocuit de a capta experienţa, tot astfel revolta metafizică extinde conştiinţa de-a lungul întregii experienţe. Ea este prezenţa constantă a omului în faţa lui însuşi. Nu este aspiraţie, căci’e lipsită de speranţă. Această revoltă nu-i decît certitudinea unui destin copleşitor, dar fără resemnarea care ar trebui s-o întovărăşească.
Aici se vede cît de mult se îndepărtează experienţa ab¬surdă de sinucidere. S-ar putea crede că sinuciderea urmează revoltei. E inexact. Căci ea nu reprezintă concluzia logică a revoltei. Sinuciderea este exact contrariul revoltei, prin consimţămîntul pe care-1 presupune. Sinuciderea, ca şi sal¬tul, este acceptarea la limita ei. Totul a fost consumat, omul reintră în istoria sa esenţială. El îşi descoperă viitorul^ unicul şi înspăimîntătorul său viitor, şi se aruncă într-însul. In felul ei, sinuciderea rezolvă absurdul. Îl tîrăşte cu sine în aceeaşi moarte. Dar eu ştiu că, pentru a se menţine, absurdul nu se poate rezolva. El se sustrage sinuciderii’, în măsura în care este conştiinţa şi totodată refuzul morţii. Este, la extrema li¬mită a ultimului gînd al condamnatului la moarte, şiretul de pantofi pe care, în ciuda a toate, acesta îl zăreşte’ la cîţiva metri, în chiar clipa căderii sale ameţitoare. Căci contrariul sinucigaşului este condamnatul la moarte.
Această revoltă dă vieţii întregul său preţ. Manifestată de-a lungul unei întregi existenţe, ea îi restituie măreţia. Pentru un om care vrea să vadă, riu există spectacol mai fru¬mos decît cel al inteligenţei în luptă cu o realitate care o depăşeşte. Spectacolul orgoliului uman este inegalabil. Toate încercările de a-1 deprecia rămîn zadarnice. Această
MITUL LUI SISIF ♦ 141
disciplină pe care spiritul şi-o dictează sie însuşi, această voinţă pe care singur şi-a făurit-o, această confruntare are în ea ceva puternic şi ciudat. A sărăci o realitate a cărei inu-manitate face măreţia omului înseamnă a-1 sărăci şi pe acesta, înţeleg atunci de ce doctrinele care-mi explică totul, în ace¬laşi timp mă slăbesc. Ele mă descarcă de povara propriei mele vieţi, pe care totuşi trebuie s-o port singur. Ajuns la această cotitură, nu pot concepe ca o metafizică sceptică să se alieze cu o morală a renunţării.
Conştiinţa şi revolta sînt refuzuri contrare renunţării. Dimpotrivă, le însufleţeşte tot ce-i ireductibil şi pasionat într-o inimă omenească. Trebuie să murim neîmpăcaţi şi nu de bunăvoie. Sinuciderea este o ignorare. Omului absurd nu-i rămîne decît să epuizeze totul şi să se epuizeze. Absurdul este încordarea lui extremă, aceea pe care o menţine neînce¬tat printr-un efort solitar, căci el ştie că prin conştiinţa şi prin revolta sa de fiecare zi depune mărturie despre singurul său adevăr: sfidarea. Iată prima consecinţă.

 

Dacă mă menţin pe poziţia pe care m-am fixat şi care constă din a trage toate consecinţele (şi nimic altceva) pe care le presupune descoperirea unei noţiuni, mă aflu înaintea unui al doilea paradox. Dacă rămîn fidel acestei metode, nu mai sînt deloc preocupat de problema libertăţii metafizice. Nu mă mai interesează să ştiu dacă omul este liber. Nu pot simţi decît propria mea libertate. Despre ea nu pot avea noţiuni generale, ci doar cîteva vederi clare. Problema „li¬bertăţii în sine” nu are sens. Căci ea este legată în cu totul alt chip de aceea a lui Dumnezeu. Ca să ştim dacă omul este liber trebuie să ştim dacă el poate avea un stăpîn. Absurdita¬tea particulară â acestei probleme vine din faptul că însăşi noţiunea care face cu putinţă problema libertăţii îi retrage în acelaşi timp întregul său înţeles. Căci în faţa lui Dumnezeu nu se’pune atît problema libertăţii cît problema răului. E cu¬noscută alternativa: sau nu sîntem liberi, şi Dumnezeu cel atotputernic este responsabil pentru răul din lume, sau sîntem liberi şi responsabili, dar atunci Dumnezeu nu mai este atotputernic. Toate subtilităţile unor şcoli de gîndire n-au schimbat cîtuşi de puţin caracterul definitiv al acestui paradox.
De aceea,’nu mă pot pierde în exaltarea sau în simpla de¬finire a unei noţiuni care îmi scapă şi care-şi pierde înţelesul din clipa în care depăşeşte limitele experienţei mele Indivi-
142 ♦ Albert Camus
duale. Nu pot înţelege în ce poate consta o libertate care mi-ar fi dată de către 6 fiinţă superioară. Am pierdut simţul ierar¬hiei. Nu pot avea despre libertate decît concepţia prizonie¬rului sau a individului modern în cadrul statului’. Singura pe care o cunosc este libertatea de spirit şi de acţiune. Or, dacă absurdul îmi anihilează toate şansele de libertate eternă, în schimb el îmi redă şi îmi exaltă libertatea de acţiune. Priva¬ţiunea de speranţă şi de viitor înseamnă o creştere a dispo¬nibilităţii omului.
Înainte de a întîlni absurdul, omul cotidian trăieşte cu un scop, cu grija viitorului sau cu grija de a se justifica (nu are importanţă faţă de cine sau de ce). El îşi evaluează şansele, se bizuie pe ceea ce va fi mai tîrziu, pe pensie sau pe’munca fiilor lui. Mai crede că-şi poate orîndui viaţa după voia lui. De fapt, acţionează ca şi’cum ar fi liber, chiar dacă toate fap¬tele nu fac’decît să contrazică această libertate. După ce a descoperit absurdul, totul e zdruncinat din temelii. Ideea că „sînt”, felul meu de a acţiona ca şi cum totul ar avea un sens (chiar dacă, uneori, spun că nimic nu are sens) sînt dez¬minţite ameţitor de absurditatea unei morţi posibile. A te gînd’i la ziua de mîine, a-ţi fixa un scop, a avea preferinţe, toate presupun credinţa în* libertate, chiar dacă uneori îţi dai seama că nu o ai. Dar^ în acea clipă, ştiu bine că acea liber¬tate superioară, acea libertate de a fi, singura pe care se poate întemeia un adevăr, nu există. Moartea se află aici, ca unică realitate. După ea, jocul s-a încheiat. Nu sînt liber nici pentru că mă perpetuez, ci sclav, şi mai cu seamă sclav fără speranţa unei revoluţii eterne, lipsit de arma dispreţului. Şi cine poate rămîne sclav fără revoluţie şi fără dispreţ? Ce libertate poate exista în deplinul ei înţeles fără certitudinea eternităţii?
Dar,’în acelaşi timp, omul absurd înţelege că pînă atunci fusese legat de acel postulat al libertăţii din a cărui iluzie trăia. Într-un anumit sens, aceasta îl stînjenea. În măsura în care îşi imagina că viaţa sa are un scop, se conforma exi¬genţelor acelui scop care trebuia atins şi devenea sclavul propriei lui libertăţi. Astfel, nu voi mai putea acţiona alt¬minteri decît în calitate de tată de familie (sau de inginer sau de conducător de popoare, sau de funcţionar la P.T.T.), cali¬tate către care aspir. Cred că pot alege să fiu asta, mai curînd decît altceva. O cred în mod inconştient, e adevărat. Dar îmi sprijin în acelaşi timp postulatul pe credinţa celor din jur, pe
MITUL LUI SISIF ♦ 143
prejudecăţile mediului meu uman (ceilalţi sînt atît de siguri că sînt liberi şi buna lor dispoziţie e atît de molipsitoare!). Oricît de departe ne-am ţine de orice prejudecăţi, morale sau sociale, tot ne lăsăm în parte influenţaţi, ba chiar, întrucît priveşte cele mai bune din ele (căci există preju¬decăţi bune şi prejudecăţi rele), ne conformăm lor prin întreaga noastră viaţă. Astfel, omul absurd înţelege că nu era cu adevărat liber. Pentru a fi mai limpede, în măsura în care sper, în măsura în care sînt în căutarea unui adevăr propriu mie, a unui mod de a fi sau de a crea, în sflrşit, în măsura în care îmi orînduiesc existenţa, dovedind prin asta că admit că are un sens, îmi creez tot a’tîtea bariere între care îmi închid viaţa. Fac ca atîţia alţi funcţionari ai minţii şi ai inimii care nu-mi inspiră decît silă şi care, după cum îmi dau bine seama acum, nu fac altceva decît să ia în serios libertatea omului.
Absurdul mă lămureşte în privinţa aceasta : nu există un mîine. Iată, de acum înainte, raţiunea libertăţii mele pro¬funde. Voi face aici două comparaţii. Misticii află mai întîi o libertate în dăruirea de sine. Nimicindu-se întru Dumnezeul lor, urmîndu-i poruncile, devin la rîndul lor, în adîncul ini¬mii, liberi. În sclavia liber consimţită, ei află o independenţă profundă. Dar ce înseamnă această libertate? Putem spune mai cu seamă că se simt liberi faţă de ei înşişi şi nu atît liberi, cît, mai ales, liberaţi. Tot astfel, întors cu totul înspre moarte (considerată aici drept absurditatea cea mai evidentă), omul absurd se simte eliberat de tot ceea ce nu este atenţie pasio¬nată care cristalizează în el. El gustă o anumită libertate faţă de regulile comune. Vedem aici că temele iniţiale ale filoso-fiei existenţialiste îşi păstrează întreaga valoare. Trezirea la conştiinţă, evadarea din somnul cotidian reprezintă primele demersuri ale libertăţii absurde. Vizată însă este învăţătura existenţialistă şi, o dată cu ea, acel salt spiritual care, în fond, se sustrage conştiinţei. Tot astfel (e a doua mea comparaţie), sclavii din antichitate nu-şi aparţineau. Dar ei cunoşteau li¬bertatea de a nu se simţi responsabili.1 Şi moartea are mîini patriciene care strivesc, dar care eliberează.
În faptul de a te pierde în această certitudine fără mar¬gini, de a te simţi îndeajuns de străin de propria ta viaţă ca s-o

1 E vorba aici de o comparaţie de fapt şi nu de o apologie a umilinţei. Omul absurd este contrariul omului împăcat.
144 ♦ Albert Camus
poţi spori şi străbate fără miopia amantului există principiul unei eliberări. Această nouă independenţă are un sfirşit, ca orice libertate de acţiune. Nu emite un cec pentru eternitate. Dar înlocuieşte iluziile libertăţii, care se opreau toate în faţa morţii. Divina disponibilitate a condamnatului la moarte în faţa căruia se deschid porţile închisorii într-o anume zi în zori, indiferenţa sa de necrezut faţă de toate, în afară de flacăra pură a vieţii, moartea şi absurdul sînt aici, e lesne de văzut, principiile’singurei libertăţi raţionale : aceea pe care o inimă omenească o poate simţi şi’trăi! Iată a doua consecinţă. Omul absurd întrevede astfel un univers fierbinte şi îngheţat, transparent şi limitat, în care nimic nu-i cu putinţă dar totul este dat, după care urmează prăbuşirea şi neantul. El poate atunci hotărî să accepte a trăi într-un asemenea univers şi să-şi tragă de aici puterea, refuzul de a spera şi mărturia încăpăţînată a unei vieţi fără consolare.

 

Dar ce înseamnă viaţa într-un asemenea univers? Nimic altceva, pentru moment,’decît indiferenţă faţă de viitor şi pa¬siunea de a epuiza tot ce e dat. Credinţa într-un sens al vieţii presupune întotdeauna o scară a valorilor, o alegere, prefe¬rinţe. Credinţa în absurd, conform definiţiei noastre, ne învaţă contrariul. Merită să ne oprim puţin aici.
Singurul lucru ce mă interesează este să ştiu dacă se poate trăi fără apel. Vreau să rămîn între aceste limite. Pot să mă împac cu acest chip al vieţii care-mi este dat? Or, în faţa acestei preocupări speciale, a crede în absurd înseamnă a înlocui calitatea experienţelor prin cantitatea lor. Dacă mă conving că această viaţă nu are alt chip decît cel al absurdu¬lui, dacă simt că echilibrul său constă în această perpetuă opoziţie între revolta mea conştientă şi întunericul în care ea se zbate, dacă admit că libertatea mea n-are sens decît în raport cu destinul ei limitat, atunci trebuie să spun că impor¬tant nu e să trăieşti în felul cel mai bun, ci cît mai mult. Nu am a mă întreba dacă un lucru e vulgar sau dezgustător, ele¬gant sau regretabil. O dată pentru totdeauna, în cazul de faţă judecăţile de valoare sînt înlăturate şi înlocuite cu judecăţi de fapt. Trebuie doar să trag concluziile a ceea ce pot să văd, fără a risca vreodată vreo ipoteză. Presupunînd că nu-i onest să trăieşti astfel, adevărata onestitate mi-ar impune să nu fiu onest.
MITUL LUI SISIF ♦ 145
A trăi cît mai mult; în sensul obişnuit al cuvîntului, această regulă de viaţă nu înseamnă nimic. Trebuie, aşadar, să-i precizăm înţelesul. Mai întîi, se pare că noţiunea de can¬titate n-a fost aprofundată îndeajuns. Căci ea poate da soco¬teală de o bună parte a experienţei umane. Morala unui om, scara sa de valori n-au sens decît prin cantitatea şi varietatea experienţelor ce i-a fost dat să acumuleze. Or, condiţiile vieţii moderne impun majorităţii oamenilor aceeaşi canti¬tate de experienţă şi deci aceeaşi experienţă profundă. Desi¬gur, trebuie să ţinem seama şi de aportul spontan al individului, de ceea ce, în el, este „dat”. Dar acesta este un lucru pe care nu sînt în măsură să-1 judec şi, încă o dată, re¬gula mea în cazul de faţă cere să mă limitez la evidenţa ime¬diată. Văd atunci că acel caracter propriu unei morale comune rezidă mai puţin în importanţa ideală a principiilor care o însufleţesc, cît în norma unei experienţe pe care e cu putinţă s-o masori. Forţînd puţin lucrurile, putem spune că grecii aveau morala timpului lor liber, în vreme ce noi o avem pe aceea a zilei de lucru de opt ore. Dar mulţi oameni, şi dintre cei mai tragici, ne fac să bănuim că o experienţă mai îndelungată modifică acest tablou al valorilor. Datorită lor ni-1 putem închipui pe acel aventurier al cotidianului care, numai prin cantitatea experienţelor sale, ar bate toate recor¬durile (întrebuinţez anume acest termen sportiv) şi şi-ar cîştiga astfel propria sa morală. Să lăsăm totuşi deoparte ro’mantismele şi să ne mulţumim a ne întreba ce poate însemna această atitudine pentru un om hotărît să-şi ţină rămăşagul şi să respecte cu stricteţe ceea ce el socoteşte a fi regula jocului.
A bate toate recordurile înseamnă, mai presus de orice, a fi în faţa lumii cît mai des cu putinţă. Cum poţi face însă asta fără contradicţii şi fără jocuri de cuvinte? Căci, pe de o parte, absurdul ne învaţă că toate experienţele sînt indife¬rente şi, pe de alta, el ne’îndeamnă Ia cea mai mare cantitate de experienţă. Cum să nu faci atunci ca atîţia dintre acei oa-

1 Cantitatea face uneori calitatea. Dacă e să cred în ultimele precizări ale teoriei ştiinţifice, întreaga materie este constituită din centri de energie. Cantitatea lor mai mult sau mai puţin mare face ca specificitatea ei să fie mai mult sau mai puţin particulară. Un miliard de ioni diferă de un ion nu numai prin cantitate, ci şi prin calitate. Analogia e uşor de găsit în experienţa
146 ♦ Albert Camus
meni de care vorbeam mai sus, cum să nu alegi forma de viaţă care te pune în prezenţa a cît mai multă materie umană, intfoducînd astfel o scară de valori pe care, pe de o parte, pretinzi c-o respingi?
Răspunsul ni-1 dă tot absurdul şi viaţa lui contradictorie. Căci greşeala constă în a gîndi că această cantitate de expe¬rienţă depinde de împrejurările vieţii noastre, cînd ea nu de-Eind’e decît de noi. In acest caz, trebuie să fim simplişti. Fnor oameni trăind acelaşi număr de ani, lumea le oferă întotdeauna aceeaşi sumă de experienţe. Important este să fim conştienţi de acest lucru. A-ţi simţi’deplin viaţa, revolta, libertatea, înseamnă a trăi cît mai mult cu putinţă. Acolo unde domneşte luciditatea, scara valorilor devine inutilă. Să fim şi mai simplişti încă. Să spunem că singurul obstacol, singurul eşec constă în moartea prematură. Universul sugerat aici nu trăieşte decît prin opoziţie cu această constantă excepţie pe care o reprezintă moartea. De aceea nici o profunzime, nici o emoţie, nici o pasiune si nici un sacrificiu n-ar putea face ca în ochii omului absurd (chiar dacă el ar dori asta) o viaţă conştientă de patruzeci de ani şi o lucidi¬tate manifestată timp’de şaizeci de ani să fie deopotrivă . Nebunia şi moartea sînt iremediabilele sale. Omul nu înţelege. Absurdul’ şi surplusul de viaţă pe care el îl comportă nu depind, aşadar, de voinţa omului, ci de contrariul acesteia, adică de moarte. Cîntărindu-ne bine cuvintele, vom spune că e vorba aici numai de o chestiune de şansă. Trebuie să ştim să consimţim la aceasta. Douăzeci de ani de viaţă şi de experienţe nu vor mai putea fi înlocuiţi prin nimic, niciodată.
Printr-o ciudată inconsecvenţă la o rasă atît de înţe¬leaptă, grecii socoteau că oamenii’ care mor tineri au fost iu¬biţi de zei. Dar aceasta nu-i adevărat decît dacă admitem că a intra în lumea derizorie a zeilor înseamnă a pierde pentru totdeauna cea mai curată din bucurii, aceea de a simţi, şi anume de a simţi pe acest pămînt. Idealul omului absurd

1 Se poate face aceeaşi observaţie cu privire la o noţiune atît de diferită ca aceea a ideii neantului. Ea nu adaugă şi nici nu suprimă nimic din real. În experienţa psihologică a neantului, propriul nostru neant îşi capătă cu ade-vărat sensul cînd consideră ceea ce se va întîmpla peste două mii de ani. Sub unul din aspectele sale, neantul este făcut tocmai din suma de vieţi viitoare care nu vor fi ale noastre.
2 Voinţa nu este, în cazul de faţă, decît agentul; ea tinde să menţină conştiinţa. Ea oferă o disciplină de viaţă, fapt apreciabil.
MITUL LUI SISIF ♦ 147
este prezentul si succesiunea prezenturilor prin faţa unui suflet clipă de clipă conştient. Dar cuvîntul ideal are aici un sunet fals. Căci nu-i vorba nici măcar de o vocaţie, ci doar de a treia consecinţă a raţionamentului său. Izvorîtă dintr-o conştiinţă înspăimîntată’de inuman, meditaţia asupra absur-dului se întoarce, la capătul itinerarului său, în chiar miezul flăcărilor pătimaşe ale revoltei umane.
Absurdul are astfel pentru mine trei consecinţe: revolta, libertatea şi pasiunea mea. Prin simplul joc al conştiinţei, transform în regulă de viaţă ceea ce era invitaţie la moarte şi refuz sinuciderea. Cunosc, fără îndoială, surda rezonanţă care străbate asemenea zile. Dar cu un cuvînt am spus totul: e necesară. Cînd Nietzsche scrie: „Apare limpede că princi¬palul lucru în cer şi pe pămînt este a te supune, vreme înde¬lungată şi în aceeaşi direcţie: cu timpul rezultă de aici ceva pentru care merită’să trăieşti pe acest pămînt, ca, de pildă, virtutea, arta, muzica, dansul, raţiunea, spiritul, ceva care transfigurează, ceva rafinat, nebunesc sau divin”, el ilus¬trează regula unei morale de mare clasă; dar, totodată, arată şi drumul pe care trebuie să meargă omul absurd. A te su¬pune flăcării, iată lucrul cel mai uşor şi, în acelaşi timp, cel mai greu. E bine totuşi ca omul, măsurîndu-şi puterile cu di¬ficultatea, să se judece uneori. Numai el o poate face.
„Rugăciunea, spune Alain, este gîndirea peste care a co-borît noaptea”. „Dar spiritul trebuie să întîlnească noaptea”, răspund misticii şi existenţialiştii. Desigur, dar nu acea noapte care se naşte sub ochii închişi ai omului şi numai prin voinţa lui — noapte întunecată şi zăvorită, pe care spiritul o iscă spre a se pierde în ea. Dacă trebuie să întîlnească noaptea, să fie mai curînd acea noapte a disperării care rămîne lucidă, noapte polară, veghe a minţii, în care va răsări poate lumina albă şi intactă care desenează fiecare obiect la flacăra inteli-

1 Lucrul cel mai important este coerenţa. Plecăm aici de la un consimţămînt faţă de lume. Dar gîndirea orientală ne învaţă că putem depune acelaşi efort de logică alegînd împotriva lumii. Această atitudine e la fel de legitimă şi ea fixează atît perspectiva, cît şi limitele eseului de faţă. Dar, cînd negarea lumii se exercită cu aceeaşi rigoare, se ajunge adesea (în unele şcoli vedanta) la rezultate asemănătoare în ceea ce priveşte, de pildă, indiferenţa faţă de operă. Într-o carte de o mare importanţă, Le Choix, Jean Grenier întemeiază, sprijinit pe o astfel de atitudine, o adevărată „filosofie a indiferenţei”.
148 ♦ Albert Camus
genţei. Pe această treaptă, echivalenţa se întîlneste cu înţele¬gerea pasionată. Atunci problema de a judeca saltul existenţial nici nu se mai pune. El îşi reia locul în fresca seculară a atitu¬dinilor umane. Pentru spectatorul conştient, acest salt este tot absurd. În măsura în care crede că rezolvă paradoxul, el îl restituie de fapt pe de-a-ntregul. Iată şi de ce e emoţionant. Astfel, toate îşi reiau vechiul loc, iar lumea absurdă renaşte în deplina ei splendoare şi diversitate.
Dar nu e bine să ne oprim aici si e greu să ne mulţumim cu un singur fel de a vedea, privîndu-ne de contradicţie, cea mai subtilă poate dintre toate forţele spiritului. Cele de mai sus definesc doar un fel de a gîndi.E timpul, acum, să trăim.
OMUL ABSURD

 

Dacă Stavroghin crede, el nu crede că crede.
Dacă nu crede, nu crede că nu crede.
DOSTOIEVSKI
(Demonii)

„Domeniul meu, spune Goethe, e timpul.” Iată, într-ade¬văr, cuvîntul prin excelenţă absurd. Căci cine este omul ab¬surd? Acela care, fără a’ nega eternitatea, nu face nimic pentru ea. Nu pentru că n-ar cunoaşte nostalgia; dar îi pre¬feră propriul său curaj şi propria sa judecată. Primul îl învaţă să trăiască fără apel şi să se mulţumească cu ceea ce are, â doua îi arată limitele.’Sigur de libertatea sa mărginită în timp, de revolta sa fără viitor şi de conştiinţa sa pieritoare, el îşi urmează aventura în timpul vieţii sale. Aici este domeniul lui, aici acţiunea lui pe care o sustrage oricărei alte judecăţi în afară de a’sa. O viaţă mai înaltă nu poate însemna pentru el o altă viată. Ar fi un lucru lipsit de onestitate. Şi nici măcar nu mă refer aici la acea eternitate derizorie numită posteri¬tate. Doamna Roland i s-a încredinţat. Această imprudenţă si-a primit lecţia. Posteritatea citează adesea fraza doamnei Roland, dar uită să-si spună părerea. Doamna Roland îi este indiferentă posterităţii.
Nu încercăm să facem aici o disertaţie asupra moralei. Am văzut oameni cu puternice convingeri morale făcînd lu¬cruri rele şi constat în fiecare zi că onestitatea nu are nevoie de reguli. Omul absurd nu poate admite decît o singură mo¬rală, aceea care nu se desparte de Dumnezeu : aceea care se dictează. Dar el trăieşte în afara acestui Dumnezeu. Cît priveşte celelalte morale (includ aici şi imoralismul), omul absurd nu vede în ele decît justificări şi el n-are nimic de jus¬tificat. Plec aici de la principiul nevinovăţiei sale.
Această nevinovăţie e de temut. „Totul e îngăduit”, ex¬clamă Ivan Karamazo’v. Şi în aceste cuvinte presimţim absur¬dul. Dar cu condiţia de a nu le înţelege în chip vulgar. Nu ştiu dacă lucrul a fost remarcat; nu e vorba de un strigăt de eliberare şi de bucurie, ci de o constatare amară. Certitudi¬nea existenţei unui Dumnezeu care ar da sens vieţii e cu mult mai atrăgătoare decît puterea nepedepsită de a face răul. Alegerea n-ar fi grea. Dar nu există posibilitatea alegerii
152 ♦ Albert Camus
si aici începe amărăciunea. Absurdul nu eliberează, ci leagă, fel nu autorizează toate actele. Totul e îngăduit nu înseamnă că nimic nu e oprit. Absurdul face numai ca toate consecinţele actelor noastre să fie echivalente. El nu recomandă crima’ — ar fi pueril — , dar îi restituie remuşcării inutilitatea. Tot astfel, dacă toate experienţele sînt indiferente, experienţa datoriei este la fel de legitimă ca oricare alta. Poţi n virtuos din capriciu.
Toate moralele sînt întemeiate pe ideea că un act are consecinţe care-1 legitimează sau îl anulează. Un spirit pătruns de ideea absurdului socoteşte numai că aceste urmări trebuie privite cu seninătate. El este gata să plătească. Altfel spus, dacă pentru el poate să existe respon¬sabilitate, în schimb nu există vinovăţie. Cel mult, va consimţi să se folosească de experienţa sa trecută spre a-şi întemeia pe ea actele sale viitoare. Timpul va trăi din timp si viata va sluji vieţii. În acest domeniu mărginit şi totodată atît de bogat al posibilului, totul în el însuşi, în afară de lucidi¬tate, îi pare imprevizibil. Ce regulă s-ar putea oare naşte din această ordine iraţională? Singurul adevăr care-i’poate părea instructiv nu-‘i un adevăr categoric; el prinde viaţă şi se desfăşoară în oameni. La capătul raţionamentului său, spiritul absurd poate deci căuta nu reguli etice, ci ilustrări şi suflul unor vieţi omeneşti. Cele cîteva imagini care urmează sînt de acest fef. Ele urmăresc raţionamentul absurd, dăruin-du-i atitudinea lui proprie şi căldura lor.
Mai e nevoie să dezvolt ideea că un exemplu nu e neapărat un exemplu de urmat (şi aceasta şi mai puţin încă, dacă mai e cu putinţă, în lumea absurdului) şi că aceste ilustrări nu pretind a fi şi tot atîtea modele? Nu numai pentru că, pentru a le urma,’ îţi mai trebuie şi vocaţie, dar te faci şi ridicol dacă, păstrînd proporţiile, ajungi, citindu-1 pe Rous’seau, la concluzia că trebuie să” mergi în patru labe, iar pe Nietzsche, că se cuvine să-ţi brutalizezi mama. „Trebuie să fim absurzi, scrie un autor modern, dar nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi.” Atitudinile de care va fi vorba nu-şi pot căpăta întregul înţeles decît în măsura în care se tine seama de contrariul lor. Un slujbaş la poştă este egaiul unui cuceritor, dacă amîndoi au aceeaşi conştiinţă. Toate experienţele sînt indife¬rente din acest punct de vedere. Există doar experienţe care-1 slujesc şi altele care-1 deservesc pe om. Îl slujesc dacă este conştient! Dacă nu, lucrul nu mai are importanţă; nu împre¬jurările sînt răspunzătoare de înfrîngerile unui om, ci el însuşi.
MITUL LUI SISIF ♦ 153
Voi alege doar oameni care nu tind decît să se epuizeze sau despre care am conştiinţa că se epuizează. Atît şi nimic mai mult. Nu vreau să vorbesc pentru moment decît de o lume în care gîndurile, ca şi vieţile, n-au viitor. Tot ceea ce-1 face pe om să muncească si să’se zbuciume se foloseşte de speranţă. Singura gîndire care nu minte este, aşadar, gîndirea sterilă.’ In lumea absurdă, valoarea unei noţiuni sau a unei vieţi se măsoară după gradul ei de sterilitate.’

 

DONJUANISMUL

Dacă ar fi de-ajuns să iubim, lucrurile ar fi prea simple. Dar, cu cît iubim mai mult, cu atît se întăreşte şi absurdul. Nu din lipsă de dragoste aleargă Don Juan din femeie în fe¬meie. E ridicol să ni-1 închipuim ca pe un iluminat pornit în căutarea dragostei totale. Tocmai pentru că iubeşte femeile cu aceeaşi înflăcărare şi, de fiecare dată, cu întreaga lui fiinţă, simte nevoia să’ repete această dăruire şi această adîricire. De aici şi speranţa fiecăreia de a-i da ceea ce nici una nu i-a mai dat. Dar, de fiecare dată, femeile se înşală adînc şi izbutesc doar să-1 facă să simtă nevoia acelei repe¬tiţii. „In sfîrşit, exclamă una dintre ele, ţi-am dăruit dragos¬tea!” De ce să ne mirăm cînd Don Juan îi răspunde rîzînd: „în sfîrşit? Nu, ci doar o dată mai mult.” De ce să trebuiască oare să’iubim rar, pentru a iubi mult?
Don Juan e trist? Lucrul nu e verosimil. Abia de e ne¬voie să fac apel la cronică. Rîsul lui, insolenta triumfătoare, elanul lui şi gustul pentru teatru, toate sînt limpezi si pline de veselie.’ Orice fiinţă sănătoasă tinde să se înmulţească. Tot astfel şi Don Juan. Mai mult decît atît, cei trişti au două pricini de tristeţe: ignoranţa sau speranţa. Don Juan ştie şi nu speră. El seamănă cu acei artişti care’îşi cunosc limitele, nu le depăşesc niciodată şi care, în acel precar interval în care stăpineşte spiritul lor,’vădesc uşurinţa minunată a mari¬lor maeştri. Geniul nu-i decît inteligenţa care-şi cunoaşte hotarele! Pînă la hotarul morţii fizice,’Don Juan ignoră tristeţea. Din clipa în care ştie, rîsul lui izbucneşte făcînd ca totul să-i fie iertat. A fost trist pe vremea cînd spera. Astăzi, regăseşte pe buzele acestei femei gustul amar şi întăritor al ştiinţei unice. Amar? Abia acea imperfecţie necesară fără de care n-am şti că sîntem fericiţi.
Ar fi o’mare greşeală dacă am încerca să vedem în Don Juan un om hrănit cu învăţătura Eclesiastului. Căci pentru el nimic nu mai e zădărnicie, în afară de speranţa într-q altă viaţă. Dovadă că o pune în joc împotriva cerului însuşi. Nu vom întîlni la el regretul de a-şi fi irosit dorinţa în desfătare, loc comun al neputinţei. El i se potriveşte luî Faust, care a crezut îndeajuns de mult în Dumnezeu spre a se vinde diavo-
MITUL LUI SISIF ♦ 155
lului. Pentru Don Juan, lucrurile sînt mai simple. „Burlado-rul” lui Molina răspunde ameninţărilor Infernului doar atît: „Nu-ţi cer decît să-mi dai un lung răgaz!” Ce vine după moarte e fără însemnătate; în schimb, ce şir lung de zile îl aşteaptă pe cel care ştie să fie viu! Faus’t cerea bogăţiile acestei lumi: nu ştia, nefericitul, că e de-ajuns să întindă mîna ca să le aibă. A nu şti să-ţi bucuri inima înseamnă a o fi si vîndut. Don Juan, dimpotrivă, pune ordine în saţietate. Dacă părăseşte o femeie, nu înseamnă cîtuşi de puţin că n-o mai doreşte. O femeie frumoasă e întotdeauna dorită. Dar el doreşte o’alta, ceea ce nu-i acelaşi lucru.
E fericit în această viaţă şi pentru el nu-i rău mai mare decît s-o piardă. Nebunul acesta e un mare înţelept. Dar oa¬menii care trăiesc din speranţă se împacă greu cu acest uni¬vers în care bunătatea lasă locul generozităţii, iubirea, tăcerii virile, comuniunea, curajului solitar. De aceea, toţi se grăbesc să spună: „A fost un om slab, un idealist sau un sfînt”. Înjosim întotdeauna măreţia care insultă.

 

Cît ne indignăm (sau rîdem, cu acel rîs complice care înjoseşte ceea ce admiră) de cuvintele lui Don Juan şi de fraza, mereu aceeaşi, pe care le-o spune tuturor femeilor. Dar pentru cel ce caută cantitatea bucuriilor importantă este doar eficacitatea. De ce ar mai complica acele cuvinte ce s-au dovedit de atîtea ori deschizătoare de inimi? Nimeni, nici femeia, nici bărbatul nu le ascultă, ci mai curînd ascultă vocea care le rosteşte. Ele sînt regula, convenţia şi politeţea. Le spui şi abia după aceea rămîne să faci lucrul cel mai însemnat Don Juan e dinainte pregătit. De ce şi-ar face din asta o problemă de morală? El nu se osîndeşte din dorinţa de a fi un sfînt, ca Maftara al lui Milosz. Pentru el infernul e ceva ce trebuie sfidat. El nu ştie să răspundă mîniei divine decît într-un singur fel: prin onoarea umană. „Sînt un om de onoare, îi spune Comandorului, şi-mi ţin făgăduiala pentru că sînt cavaler”. Dar la fel de greşit ar fi dacă am face din el un imo-ralist. În această privinţă”, seamănă „cu toată lumea”: are morala simpatiilor sau antipatiilor sale. Don Juan nu poate fi bine înţeles decît dacă ne referim la ceea ce simbolizează el în mod vulgar: seducătorul obişnuit şi bărbatul cu trecere la femei. E un seducător obişnuit. Cu singura diferenţă că e

1 În deplinul înţeles al cuvtntului şi cu toate cusururile acestuia. O atitudine sănătoasă comportă şi cusururi.
156 ♦ Albert Camus
conştient si, prin aceasta, e absurd. Un seducător care a de¬venit lucid va rămîne totuşi un seducător. Condiţia lui este de a seduce. Numai în romane oamenii îşi schimb’ă condiţia sau devin mai buni. Se poate însă spune că nimic nu s’-a schimbat şi că, totodată, totul s-a transformat. Don Juan transpune în act o etică a cantităţii, spre deosebire de sfînt, care tinde către calitate. Omul absurd nu crede în sensul profund al lucrurilor. Chipurile acestea pline de căldură sau de fericire uimită el le cercetează, le adună si le arde. Timpul înaintează o dată cu el. Omul absurd nu se desparte niciodată de timp. Don Juan nu se gîndeşte să „colecţioneze” femei. El epuizează un număr cît mai mare si, o dată cu ele, şansele sale de viată. A colecţiona înseamnă a fi în stare să-ţi trăieşti trecutul. D”ar el refuză regretul, ca pe o altă formă a spe¬ranţei. Nu ştie să privească portrete.

 

Înseamnă că este egoist? în felul lui, fără îndoială, da. Dar şi în această privinţă trebuie să ne înţelegem asupra cu¬vintelor. Există oameni’făcuţi să trăiască şi oameni făcuţi să iubească. Cel puţin asta ar spune Don’Juan. Dar într-o formă concisă, care nu poate n decît a lui. Căci iubirea de care e vorba aici se împodobeşte cu iluzia eternităţii. Toţi specialiştii pasiunii ne învaţă că numai iubirea contrariată este veşnică. Nu există pasiune fără luptă. O asemenea iubire nu-şi află sfîrsitul decît în contradicţia ultimă, adică în moarte. Eşti Werther ori nimic. Şi în această privinţă există mai multe feluri de a te sinucide, din care unul constă în dăruirea totală şi în deplina uitare de sine. Don Juan ştie, ca oricare altul, că toate acestea pot fi emoţionante. Dar el este şi unul dintre puţinii care ştie că nu asta’e important. El mai ştie şi că cei ce renunţă, pentru o mare iubire, la orice viată personală, se îmbogăţesc poate, dar îi sărăcesc totodată, in mod sigur, pe cei pe care dragostea lor i-a ales. Mama, fe¬meia pătimaşă au neîndoios o inimă secătuită, căci si-au îndepărtat-o de lume. Un singur sentiment, o singură fiinţă, un singur chip, şi totul e devorat. Don Juan însă e zguduit de o cu totul altă iubire, o iubire care eliberează. Ea îi aduce toate chipurile lumii şi freamătul ei se naşte din conştiinţa că e pieritoare. Don Juan a ales să fie nimic!
Pentru el e important să vadă limpede. Numim iubire ceea ce ne leagă de anumite făpturi, numai fiindcă ne referim la un anume fel colectiv de a vedea, de care sînt răspunzătoare cărţile şi legendele. Dar, de fapt, nu cunosc din dragoste decît acel amestec de dorinţă, de tandreţe şi de
MITUL LUI SISIF ♦ 157
inteligenţă care mă leagă de o făptură anume. Acest amestec nu este acelaşi faţă de cutare altă făptură. Nu am dreptul să dau tuturor acestor experienţe acelaşi nume. Aceasta mă scuteşte de a le trăi în aceleaşi gesturi. Omul absurd multi¬plică şi în acest caz ceea ce nu poate unifica. El descoperă as¬tfel un nou fel de a fi care-1 eliberează cel puţin în aceeaşi măsură în care îi eliberează pe cei din jurul Iui. Singura dra¬goste generoasă este aceea care se ştie trecătoare şi totodată unică în felul ei. Mănunchiul vieţii lui Don Juan se împleteşte din toate aceste morţi si din toate aceste învieri. Aşa înţelege el să se dăruiască şi” sd trezească la viaţă. Vă las să’judecaţi dacă putem numi asta egoism.

 

Mă gîndesc aici la toţi cei care ţin cu orice preţ ca Don Juan să fie pedepsit. Nu numai într-o altă viaţă, dar şi în aceasta. Mă gîndesc la toate acele povesti, legende şi glume despre un Don Juan îmbătrînit. Dar Don Juan e dinainte pregătit pentru ce-1 aşteaptă. Pentru un om conştient, bătrîneţea şi ceea ce vesteşte ea nu înseamnă o surpriză. Căci nu e conştient decît tocmai în măsura în care nu-şi ascunde întreaga ei oroare. Exista la Atena un templu consacrat bătrîneţii, unde erau duşi copiii. Cu cît rîdem mai mult de Don Juan, cu atît chipul lui ni se arată mai lămurit. El refuză astfel chipul pe care i l-au făurit romanticii. Căci nimeni nu vrea să rîdă de acel Don Juan al lor, chinuit şi vrednic de milă. II deplîngem şi, poate, cerul însuşi îi va răscumpăra păcatele. Dar nu acesta e adevăratul Don Juan. În universul pe care el îl întrezăreşte, ridicolul e de asemenea cuprins. I s-ar părea firesc să fie pedepsit; asta-i regula jocului. Şi genero¬zitatea lui constă în faptul de a fi acceptat, fără rezerve, regu¬la jocului. Dar el ştie că are dreptate şi că nu poate fi vorba de pedeapsă. Un destin nu-i o sancţiune.
Iată crima lui şi înţelegem acum de ce oamenii care cred în eternitate cheamă pedeapsa asupra sa. El a ajuns la o ştiinţă fără iluzii, care neagă tot ceea ce ei afirmă. Cunoaşte iubind şi posedînd, cucerind şi epuizînd. (Există un înţeles adînc în cuvîntul „a cunoaşte”) aflat la loc de cinste în Scrip¬tură, denumind actul dragostei.) Este duşmanul lor cel mai înverşunat, în măsura în care îi ignoră.’ Un cronicar po¬vesteşte că adevăratul Burlador a murit asasinat de cîţiva călugări franciscani, ce au vrut „să pună capăt desfrîulu’i şi nelegiuirilor lui Don Juan care, prin naştere, sta în afara ori¬cărei pedepse”. Apoi, au spus că a fost lovit de trăsnetele cereşti. Dar nimeni n-a făcut dovada acestui sfîrsit ciudat,
158 ♦ Albert Camus
după cum nimeni n-a dovedit contrariul. Fără a mă întreba dacă faptul e verosimil, pot să spun că el e logic. Vreau doar să reţin termenul de „naştere” şi să fac un joc de cuvinte; nevinovăţia lui Don Juan era chezăşuită tocmai de faptul că trăia. Doar moartea i-a putut aduce o vinovăţie devenită acum legendară.
Ce altceva înseamnă acest comandor de piatră, statuia îngheţată ce s-a pus în mişcare pentru „a pedepsi sîngele şi curajul care au îndrăznit să’gîndească? In el se rezumă toate puterile Raţiunii eterne, ale ordinii, ale moralei universale, întreaga măreţie străină a unui Dumnezeu supus mîniei. Pia¬tra aceasta uriaşă şi fără suflet nu este decît simbolul puteri¬lor pe care Don’Juan le-a negat pentru totdeauna. Dar misiunea comandorului se opreşte aici. Fulgerul şi tunetul se pot întoarce în Cerul artificia’l din care au fost’chemate. Adevărata tragedie se joacă în afara lor. Nu, Don Juan n-a murit strivit de o mînă de piatră. Cred în sfidarea legendară, în rîsul nebunesc al omului sănătos, înfruntînd un Dumne¬zeu care nu există. Dar cred mai ales că, în acea seară în care Don Juan îl aştepta la Anna, comandorul n-a venit şi că ne¬credinciosul a simţit, după ce miezul nopţii trecuse zadarnic, teribila amărăciune a celor ce-au avut dreptate. Accept însă mai degrabă acea povestire care-1 îngroapă de viu, la srîrşitul zilelor sale, într-o mănăstire. Nu pentru că latura ei reli¬gioasă ar putea fi socotită verosimilă. Ce adăpost să-i ceară Don Juan lui Dumnezeu? Dar un atare fapt reprezintă mai curînd concluzia logică a unei vieţi pe de-a-ntregul pătrunse de absurd, deznodămîntul crîncenal unei existente închinate bucuriilor fără de viitor. Aici, plăcerea se termină în asceză. Trebuie să înţelegem că ele pot fi cele două chipuri ale ace¬leiaşi despuieri. Ce imagine mai înspăimîntătoare ne putem don decît aceea a unui om pe care trupul îl trădează şi care, pentru că nu a murit la timp, joacă pină la capăt comedia, aşteptîndu-şi sfîrşitul, faţă în faţă cu un Dumnezeu pe care nu-1 iubeşte, sluj’indu-1 cum a slujit viaţa, îngenuncheat în faţa vidului şi cu braţele întinse către un Cer mut, pe care-1 ştie „fără adîricime.
Îl văd pe Don Juan într-o chilie, într-una din acele mănăstiri spaniole pierdute pe o colină. Şi dacă mi-1 închipui privind ceva, atunci nu mi-1 închipui privind fantomele iubi¬rilor trecute, ci, poate, printr-o ferestruică fierbinte, cîmpia tăcută a Spaniei, pămînt magnific şi fără suflet, în care se re¬cunoaşte. Da, pe această imagine melancolică şi plină de strălucire trebuie să ne oprim. Sfîrşitul ultim, aşteptat, dar niciodată dorit, sfîrşitul ultim e vrednic de dispreţ!

 

COMEDIA

„Spectacolul, spune Hamlet, iată capcana în care voi prinde conştiinţa regelui.” E bine spus „a prinde”. Căci conştiinţa înaintează repede sau se strînge în sine. Trebuie s-o prinzi dîn zbor în acel moment de nepreţuit în care aruncă asupra ei înseşi o privire fugară. Omului cotidian nu-i place să stea mult în loc. Dimpotrivă, totul îl îndeamnă să se grăbească. Dar, în acelaşi timp, nimic nu-1 interesează mai mult decît el însuşi şi mai cu seamă ce-ar putea fi el. De aici şi gustul lui pentru teatru, pentru spectacol, care-i propune âtîtea destine, din care ia doar poezia, fără a le suferi amărăciunea. În asta cel puţin îl recunoaştem pe omul inconştient, care continuă să se grăbească spre nu ştiu ce speranţă. Omul absurd începe acolo unde celălalt sfirşeşte, unde, îhcetînd să mai admire jocul, spiritul vrea să joace el însuşi. Căci, a pătrunde în toate aceste vieţi, a le resimţi în diversitatea lor înseamnă, de fapt, a le juca. Nu spun că actorii, în general, ascultă de această chemare, că sînt oameni absurzi, ci că destinul lor e un destin absurd, care ar putea seduce şi atrage o inimă clarvăzătoare. E necesar să spun asta, ca să nu se înţeleagă greşit cele ce urmează.
Actorul e st’ăpîn peste domeniul efemerului. Din toate gloriile, a lui e cea mai trecătoare. Cel puţin aşa se spune. Dar toate gloriile sînt efemere. Din punctul de vedere al lui Sirius, în zece mii de ani operele lui Goethe vor fi pulbere şi ţărînă şi numele lui uitat. Cîţiva arheologi poate vor mâi căuta „mărturii” despre epoca noastră. Gîndul acesta a fost întotdeauna plin de învăţăminte. Dacă ne oprim îndeajuns a-supra lui, din tot zbuciumul nostru nu mai rămîne decît nobleţea adîncă pe care o aflăm în indiferenţă. El ne îndreaptă mai cu seamă spre ceea ce este mai sigur, adică spre imediat. Din toate gloriile, cea mai puţin înşelătoare este cea trăită.
Actorul şi-a ales deci gloria fără margini, aceea care se consacră şi care se trăieşte. El este cel ce trage cea mai înţe¬leaptă concluzie din faptul că totul trebuie să moară într’-q bună zi. Un actor reuşeşte sau nu reuşeşte. Un scriitor mai păstrează speranţa, chiar dacă este ignorat, crezînd că ope-
160 ♦ Albert Cantus
rele sale vor depune mărturie despre ceea ce a fost el. Acto¬rul, în cel mai bun caz, ne va lăsa o fotografie, dar nimic din ceea ce a fost el însuşi — gesturile şi tăcerile sale, răsuflarea sa obosită sau de dragoste — nu va’ ajunge pînă la noi. Pen¬tru el, a nu fi cunoscut înseamnă a nu juca şi a nu juca înseamnă a muri de o sută de ori, o dată cu toate făpturile pe care le-ar fi însufleţit sau înviat.
De ce ne-am mira să aflăm o glorie trecătoare înălţată pe creaţiile cele mai efemere? Actorul are la dispoziţie trei ore spre a fi Iago, Alceste, Fedra sau Gloucester. In acest scurt răstimp, prin el se nasc şi mor toate aceste vieţi, pe cincizeci de metri pătraţi de scenă. Nicicînd absurdul’ n-a fost mai bine şi mai îndelungă vreme ilustrat. Ce forme mai concise şi mai revelatoare ţi-ai putea dori decît aceste vieţi miracu¬loase, aceste destine unice si complete care cresc şi’mor între ziduri si doar în cîteva ore? O dată ieşit din scenă’, Sigismund nu mai e nimic. Două ore mai tîrziu, îl vezi luînd masa în oraş. Poate că tocmai acum viata nu-i decît un vis. Dar după Sigismund vine un altul. Erouf care suferă de incertitudine ia locul omului însetat de răzbunare. Străbătînd astfel seco¬lele şi sufletele, mimîndu-1 pe om aşa cum poate el fi şi asa cum este, actorul ajunge să se suprapună altui personaj ab¬surd : călătorul. Ca şi acesta, el epuizează ceva, străbate neîncetat ceva. Este călătorul timpului si, în cazul celor mai buni dintre actori, călătorul hăituit al sufletelor. Nicăieri mai bine decît pe această scenă ciudată, morala cantităţii nu-şi poate găsi hrana necesară. E greu de spus în ce măsură acto¬rul beneficiază de personajele pe care le joacă. Dar nu acesta e lucrul cel mai important. Important e să ştim doar în ce măsură se identifică cu acele vieţi pe care nimic nu le poate înlocui. Se întîmplă, într-adevăr, ca el să ducă cu sine vieţile acestea care, astfel, se revarsă întrucîtva peste limitele tim¬pului şi spaţiului în care s-au născut. Ele îl întovăiăşesc pe actor, care nu se mai poate despărţi cu uşurinţă de cel ce a fost. I se întîmplă ca, luînd în mînă paharul, să se pome¬nească făcînd gestul cu care Hamlet îşi înalţă cupa. Nu, între el şi fiinţele cărora le dă viaţă distanţa nu-i chiar atît de mare. El ilustrează atunci din plin, lună de lună sau zi de zi, acel adevăr atît de fecund care spune că nu există graniţă între ceea ce un om vrea să fie si ceea ce este. Mereu preocu¬pat să-si întruchipeze cît mai bine personajele el demons¬trează in cît de mare măsură aparenţa face existenţa. Căci arta sa constă tocmai în a se preface’ în chip absolut, în a pătrunde cît mai adînc în nişte vieţi care nu-i aparţin. La
MITUL LUI SISIF ♦ 161
capătul acestei strădanii, apare limpede care-i este vocaţia: să se trudească din toată inima să fie nimeni sau să fie mai mulţi. Cu cît sînt mai strimte limitele între care e silit să se mişte spre a-şi crea personajul, cu atît are nevoie de mai mult talent. Peste trei ore, va muri sub chipul lui de astăzi, în trei ore, trebuie să simtă şi să exprime un destin neo¬bişnuit. Aceasta înseamnă a te pierde spre a te regăsi. În trei ore, el merge pînă la capătul acelui drum fără de ieşire, pe care omul din sală îl străbate într-o viaţă întreagă.

 

Mim al efemerului, actorul nu se exersează şi nu se per¬fecţionează decît în domeniul aparenţei. Conform convenţiei teatrale, inima nu se exprimă si nu se face înţeleasă decît prin atitudinile trupului sau prin voce, care ţine atît de su¬flet, cît şi de trup. Legea acestei arte vrea ca totul să fie îngroşat şi să se traducă prin trup. Dacă am iubi pe scenă aşa cum iubim în realitate, dacă ne-am folosi şi aici de acea voce de neînlocuit a inimii, dacă l-am privi pe celălalt aşa cum îl privim în viaţă, limbajul nostru ar rămîne cifrat. Tăcerile aici trebuie să se’facă auzite. Dragostea vorbeşte pe un ton mai ridicat şi însăşi nemişcarea devine spectaculoasă. Trupul e rege. Nu oricine poate fi „teatral” şi, sub acest cuvînt, pe ne¬drept dispreţuit, se ascunde o întreagă estetică şi o întreagă morală. Jumătate din viaţa sa omul subînţelege, întoarce ca¬pul ca să nu vadă si tace. Actorul este, din acest punct de ve¬dere, un intrus, fel spulberă vraja ce înlănţuie sufletul şi pasiunile năvălesc, în sfîrşit, pe scenă. Vorbesc în fiecare gest, trăiesc în fiecare ţipăt. Astfel, actorul îşi compune per¬sonajele spre a le exhiba. Le desenează sau le sculptează, to-pindu-şi propria fiinţă în forma lor imaginară, hrănind toate aceste năluci cu propriul lui sînge. Cînd spun asta, mă gîndesc, bineînţeles, la marele teatru, la cel ce-i dă actorului prilejul de a-şi’duce pînă la capăt destinul fizic. De pildă, Shakespeare. În piesele sale, cu personaje ce se Iasă pradă primei porniri, totul este determinat de impulsurile violente ale trupului. Ele explică totul. Fără ele, totul s-ar prăbuşi la pămînt. Regele Lear nu s-ar întîlni niciodată cu nebunia, fără gestul brutal prin care o alungă pe Cordelia şi-1 osîndeşte pe Edgar. Din acea clipă, este drept ca întreaga tragedie să se desfăşoare sub semnul demenţei. Sufletele sînt lăsate pradă diavolilor şi dansului lor drăcesc. Nu mai puţin de patru nebuni: unul de meserie, altul din propria-i voinţă, ultimii doi din pricina chinurilor sufleteşti; patru trupuri cu
162 ♦ Albert Camus
mişcări dezordonate, patru chipuri inexprimabile, sub care se ascunde una şi aceeaşi condiţie.
Însăşi măsura trupului omenesc este neîndestulătoare. Masca şi coturnii, fardul care reduce chipul la elementele sale esenţiale, subliniindu-le, costumul care exagerează şi simplifică alcătuiesc un univers ce sacrifică totul aparenţei, neadresîndu-se direct ochiului. Printr-un miracol absurd,’ şi în acest caz cunoaşterea devine posibilă prin trup. Nu-1 voi putea niciodată înţelege bine pe Iago atîta vreme cît nu-1 voi juca. Oricît l-aş auzi, nu-1 înţeleg decît în clipa în care-1 văd. Actorul are, aşadar, din personajul absurd acea monotonie, acea siluetă unică, încăpăţînată, ciudată şi totodată fami¬liară, pe care o exprimă prin toţi eroii săi. Această unitate de ton se realizează, de asemenea, în marea operă teatrală. Iată unde se contrazice actorul; e acelaşi şi totuşi atît de di¬ferit, concentrînd într-un singur trup atîtea suflete. Dar acest individ care vrea să ajungă la toate şi să trăiască totul, zadar¬nica lui tentativă, încăpăţînarea lui fără rost întruchipează însăşi contradicţia absurdă. În el se reuneşte totuşi ceea ce se contrazice clipă’de clipă. El se situează acolo unde trupul şi spiritul se întilnesc şi se îmbrăţişează, unde acesta din urmă, obosit de eşecuri, se’întoarce câtre cel mai credincios aliat al său. „Şi binecuvîntaţi fie aceia, spune Hamlet, ale căror sînge şi judecată sînt’atît de ciudat amestecate încît nu sînt fluier ‘pe care degetul soartei să cînte cîntecul pe care-1 vrea.”

 

Cum să nu fi osîndit Biserica, în actor, un atare exerciţiu? Ea repudia în arta lui multiplicarea eretică a sufletelor, dezmăţul de emoţii, pretenţia scandaloasă a unui spirit care refuză să trăiască doar un singur destin şi care se lasă pradă tuturor exceselor. Ea proscria în actor gustul pentru prezent şi triumful lui Proteu, negaţia întregii ei învăţături. Eternitatea nu-i un simplu joc. Un suflet îndeajuns de’ nesăbuit ca să-i prefere o comedie îsi pierde mîntuirea. Între „pretutindeni” şi „totdeauna” nu există compromis. Iată de ce această meserie âtît de puţin preţuită poate da loc unui nemăsurat conflict

l Mă gîndesc la Alceste al lui Moliere. Totul e atît de simplu, de evident şi de brutal. Alceste împotriva lui Philinte, Ceiimene împotriva lui Eliante; întreg subiectul trebuie căutat în absurda consecvenţă cu sine însuşi a unui caracter împins către propriul său sfîrşit, iar versul însuşi, „versul imper¬fect”, e abia scandat, ca şi monotonia caracterului.
MITUL LUI SISIF ♦ 163
spiritual. „Nu viaţa veşnică e importantă, spune Nietzsche, ci veşnica însufleţire.” întreaga dramă stă, într-adevăr, în această alegere.
Pe patul de moarte, Adrienne Lecouvreur a vrut să se mărturisească şi să se împărtăşească, dar a refuzat să-şi renege profesia. A pierdut astfel folosul spovedaniei, preferîndu-i lui Dumnezeu pasiunea ei cea mai adîncă. Şi această femeie în agonie, refuzînd, cu ochii în lacrimi, să se lepede de ceea ce ea numea arta ei, dădea dovadă de o nobleţe la care nu ajunsese niciodată pe scenă. A fost cel mai frumos rol al său şi cel mai greu de jucat. A alege între Cer şi o derizorie fidelitate, a te prefera eternităţii sau a te pierde în Dumnezeu, iată tragedia seculară în care fiecare trebuie să-şi joace rolul.
Actorii din acea vreme se ştiau excomunicaţi. A îmbrăţişa această meserie însemna a alege Iadul. Iar Biserica vedea în ei pe cei mai înverşunaţi duşmani ai săi. Cîţiva oameni de li¬tere se indignează: „Cum, să i se refuze lui Moliere împărtăşania?!” Dar era drept să fie aşa, şi mai cu seamă pentru un om care a murit pe scenă, încheind sub fard o viaţă pe de-a-ntregul închinată cheltuirii de sine. Invocăm, în cazul lui, geniul, care scuză totul. Dar, dimpotrivă, geniul nu scuză nimic, tocmai pentru că refuză s-o facă.
În acea vreme, actorul ştia ce pedeapsă îl aşteaptă. Dar ce puteau să însemne pentru el nişte ameninţări atît de vagi cînd le asemuia cu pedeapsa ultimă pe care i-‘o rezerva viaţa însăşi? Această pedeapsă el o suferea dinainte, acceptînd-o pe d’e-a-ntregul. Pentru actor, ca şi pentru omul absurd, o moarte prematură este ireparabilă. Nimic nu poate compen¬sa suma de chipuri şi de secole pe care, altminteri, le-ar fi străbătut. Dar toată lumea moare. Căci actorul e, fără îndoială, pretutindeni, dar timpul îl tîrăşte şi pe el către ace¬laşi deznodămînt.
Nu e nevoie deci de multă imaginaţie spre a înţelege ce înseamnă un destin de actor. El îşi compune şi îşi înşiruie personajele în timp. Tot în timp învaţă să le stăpînească. Cu cît a trăit mai multe vieţi diferite, cu atît se desparte mai uşor de ele. Dar vine vremea cînd trebuie să moară pentru scenă şi pentru lume. Tot ce-a trăit stă în faţa lui. Acum vede limpede. Simte cît de sfîşietoare şi de unică este această aventură. Ştie şi acum poate să moară. Există aziluri pentru bătrînii actori.’

 

CUCERIREA

Nu, spune cuceritorul, să nu credeţi că, iubind acţiunea, a trebuit să mă dezvăţ să gîndesc. Dimpotrivă, pot de mi¬nune să definesc lucrul în care cred. Căci cred în el cu tărie şi îl văd în mod sigur şi limpede. Să vă îndoiţi de cei ce spun’: „Ştiu lucrul ăsta atît de bine, încît mi-e cu neputinţă să-1 ex¬prim”; căci dacă nu pot s-o facă, înseamnă că nu-1 ştiu sau că, din lene, s-au oprit la învelişul lui.
N-am multe păreri. După o viaţă întreagă, omul îşi dă seama că a trăit ani de zile spre a se convinge de un singur adevăr. Dar un singur adevăr, dacă este evident, e de ajuns pentru conduita unei existenţe. În ceea ce mă priveşte, am, fără îndoială, ceva de spus despre individ. Despre el trebuie vorbit cu asprime şi, dacă e nevoie, cu tot dispreţul cuvenit.
Un om este şi mai om prin lucrurile pe care le trece sub tăcere decît prin cele pe care le spune. Voi trece sub tăcere multe lucruri. Dar cred cu tărie că toţi cei ce au meditat asu¬pra individului si-au întemeiat judecata pe o experienţă mult mai redusă decît a noastră. Inteligenţa, emoţionanta’ inteli-genţă, a presimţit poate ceea ce trebuia’ să constate. Dar epoca noastră, ruinele şi sîngele vărsat ne copleşesc cu evidenţe. Popoarelor vechi,’ şi chiar celor mai noi, pîhă la era noastră maşinală, le era cu putinţă să pună în balanţă virtuţile so¬cietăţii şi ale individului, spre a vedea care dm doi trebuie să-1 slujească pe celălalt. Lucrul era cu putinţă mai întîi în virtutea acelei aberaţii adînc înrădăcinate în inima omului după care făpturile au’venit pe lume spre a sluji sau a fi slujite. Mai era cu putinţă şi pentru că nici societatea, nici individul nu arătaseră încă pe’ de-a-ntregul de ce fapte sînt în stare.
Am văzut spirite alese minunîndu-se in faţa capodopere¬lor pictorilor olandezi, născute în toiul războaielor sînge-roase din Randra, sau emoţionîndu-se la auzul oraţiunilor pe care misticii silezieni le’ înălţau în timpul cumplitului Război de treizeci de ani. Sub ochii lor uimiţi, valorile eterne se ridică deasupra zbuciumului lumesc. Dar de atunci a trecut timp. Pictorii de azi nu mai au aceeaşi seninătate.
MITUL LUI S1SIF ♦ 165
Chiar dacă au o inimă de creator, adică o inimă împietrită, ea nu le foloseşte la nimic, căci acum toată lumea, pînă şi sfinţii, e mobilizată. Iată, poate, lucrul pe care l-am simţit cel maiadînc. Cu fiecare formă ucisă în tranşee, cu fiecare linie, metaforă sau rugăciune strivită sub fier, eternitatea pierde o partidă. Conştient că nu pot să mă despart de timpul meu, am hotărît să fiu una cu el. Individul mă interesează atît de mult, pentru că îmi apare derizoriu şi umilit. Ştiind că nu există cauze victorioase, îmi plac cauzele pierdute; ele pre¬tind un suflet dintr-o bucată, care ştie să primească atît înfrângerea, cît şi victoriile-i trecătoare.’ Pentru cel ce se simte solidar cu destinul acestei lumi, şocul civilizaţiilor are în el ceva înspăimîntător. Mi-am însuşit această spaimă şi totodată am vrut să-mi joc şi eu partida. Între istorie şi eternitate am ales istoria, pentru că-mi plac certitudinile. De istorie cel puţin sînt sigur, şi cum să neg această forţă care mă zdrobeşte?
Vine întotdeauna o vreme cînd trebuie să alegi între contemplare şi acţiune. Adică să devii un om. Asemenea sfîşieri sînt cumplite. Dar pentru o inimă mîndră nu se află cale de mijloc. Există Dumnezeu sau timpul, crucea sau spa¬da. Ori lumea aceasta are un înţeles mai înalt, care-i depăşeşte zbuciumul, ori nimic nu-i adevărat în afară de acest zbucium. Trebuie să trăieşti o dată cu timpul şi să mori o dată cu el sau să i te sustragi pentru o viaţă mai înaltă. Ştiu că se poate cădea la un compromis şi că poţi trăi în veac, crezînd în veşnicie. Aceasta înseamnă a accepta. Dar eu res¬ping un atare cuvînt şi vreau totul sau nimic. Dacă aleg acţiunea, să nu credeţi că pentru mine contemplarea e un pămînt necunoscut. Dar ea nu-mi poate da totul şi, lipsit de veşnicie, vreau să mă aliez cu timpul. Nu vreau să reţin nici nostalgia, nici amărăciunea, ci vreau doar să văd limpede pricina lor. V-o spun, mîine veţi fi mobilizaţi. Pentru voi şi pentru mine este o eliberare. Individul nu poate nimic şi to¬tuşi poate totul. În această minunată disponibilitate înţelegeţi de ce îl preamăresc şi totodată îl zdrobesc. Lumea ii striveşte, iar eu îl eliberez. Îl îmbogăţesc cu toate drepturile.

 

Cuceritorii ştiu că acţiunea este în ea însăşi inutilă. Nu există decît o acţiune utilă: aceea care ar crea din nou omul şi pămîntul. Nu-i voi crea pe oameni din nou niciodată. Dar trebuie să fac „ca şi cum”. Căci drumul luptei mă face să întîlnesc carnea. Chiar umilită, carnea este singura mea cer-
166 ♦ Albert Camus
titudine. Nu pot trăi decît prin ea. Patria mea este creatura. Iată de ce am ales acest efort absurd şi fără urmare. Iată de ce sînt pentru luptă. Epoca îi este favorabilă, am spus-o. Pînă acum, măreţia cuceritorului era geografică. Ea se măsura după întinderea teritoriilor învinse. Nu întîmplător cuvîntul şi-a schimbat sensul şi nu-1 mai numeşte pe genera¬lul victorios. Acum măreţia trebuie căutată în altă parte: în protestul şi în sacrificiul fără viitor. Şi nu din gust pentru înfrîngere. Victoria ar fi preferabilă. Dar nu există decît o victorie şi ea este eternă. Pe aceea n-o voi avea nicicînd. Iată lucrul de care mă izbesc şi mă agăţ totodată. O revoluţie se săvârşeşte întotdeauna împotriva zeilor, începînd cu aceea a lui Pro’meteu, primul cuceritor modern. E o revendicare a omului împotriva destinului său; revendicarea săracului nu-i decît un pretext. Dar nu pot înţelege spiritul decît în actul său istoric şi aici ne întîlnim. Totuşi, să nu credeţi că mă complac în el: în faţa contradicţiei’ esenţiale, susţin ome-neasca mea contradicţie. Îmi aşez luciditatea în mijlocul a ceea ce o neagă. Preamăresc omul în faţa a ceea ce-1 zdrobeşte şi libertatea, revolta şi pasiunea mea se întîlnesc în această’încordare, clarviziune şi repetiţie nemăsurată.
Da, omul este propriul său scop. Şi el îşi este singurul scop. Dacă vrea să fie ceva, numai în această viaţă îi este dat a fi. De altminteri, acum ştiu. Cuceritorii rostesc uneori cu¬vinte ca a învinge sau a depăşi. Dar întotdeauna înţeleg prin ele „a se depăşi”. Ştiţi ce înseamnă aceasta. În anume clipe, fiecare om s-a simţit egalul unui zeu. Cel puţin aşa se spune. Dar aceasta din pricină că, într-o străfulgerare, a simţit uimi¬toarea măreţie a spiritului uman. Cuceritorii nu sînt decît acei oameni care-şi simt îndeajuns puterea pentru a fi siguri că trăiesc clipă de clipă pe înălţimi şi în deplină conştiinţă a acestei măreţii. E vorba aici de o problemă de aritmetică, de mai mult sau de mai puţin. Cuceritorii pot cel mai mult. Dar nu pot mai mult decît omul însuşi, cînd vrea. De aceea, ei nu părăsesc niciodată creuzetul uman, cufundîndu-se în străfun¬durile cele mai fierbinţi ale revoluţiilor.
Ei află aici creatura mutilată,’dar întîlnesc şi singurele valori pe care le iubesc şi le admiră : omul şi tăcerea lui. E sărăcia şi totodată bogăţia lor. Pentru ei nu există decît un singur lux, acela al relaţiilor umane. Cum să nu înţelegi că, în acest univers vulnerabil, tot ce-i uman, şi nu-i decît atît, capătă un sens mai arzător? Chipuri încordate, fraternitate
MITUL LUI SISIF ♦ 167
ameninţată şi prietenia între bărbaţi, atît de puternică şi atît de pudică, iată adevăratele bogăţii, de vreme ce sînt pieri-toare. În mijlocul lor, spiritul îşi simte cel mai bine puterile şi limitele. Adică eficacitatea. S-a vorbit de geniu. Dar geniul e un cuvînt prea vag; eu îi prefer inteligenţa. Ea poate fi măreaţă. Ea luminează acest deşert şi-1 domină. Îşi cunoaşte servitutile şi le ilustrează. Va mîiri d dată cu acest trup. Dar libertatea ei este că ştie.

 

Ştim că toate Bisericile sînt împotriva noastră. O inimă atît de încordată se sustrage eternităţii, şi toate Bisericile, di¬vine sau politice, năzuiesc către eternitate. Fericirea şi cura¬jul, salariul sau dreptatea sînt pentru ele ţeluri secundare. Ele vin cu o doctrină la care trebuie să subscrii. Dar pe mine nu mă interesează nici ideile, şi nici eternitatea. Adevărurile pe măsura mea mîna le poate atinge. Nu mă pot despărţi de ele. Iată de ce pe mine nu puteţi întemeia nimic; nimic nu dăinuie pe urma cuceritorului, nici chiar doctrinele sale.
La capătul a toate, se află moartea. Noi ştim asta. Ştim şi că o dată cu ea se termină totul. Iată de ce acele cimitire răspîndite în întreaga Europă şi care-i obsedează pe unii dintre noi sînt atît de urîte. Nu înfrumuseţezi decît ceea ce iubeşti, iar moartea ne face silă şi ne oboseşte. Ea trebuie, de asemenea, cucerită. Ultimul Carrara, prizonier în Padova pustiită de ciumă, asediată de veneţieni, străbătea urlînd sălile palatului său deşert, chemînd’ diavolul şi cerîndu-i moartea. Era un mod de a o depăşi. Şi tot un semn de curaj propriu Occidentului este acela de a fi dat un chip atît de înspăimîntător locurilor unde moartea se crede cinstită. În universul revoltatului, moartea glorifică injustiţia. Ea este supremul abuz.
Alţii, tot fără a face vreo concesie, au ales eternitatea, afirmînd că lumea aceasta nu-i decît o iluzie. Cimitirele lor surîd sub o revărsare de flori şi de păsări. E o privelişte pe placul cuceritorului, căci ea îi oferă imaginea limpede â ceea ce a respins. El şi-a ales, dimpotrivă, îngrăditura de fier ne¬gru sau groapa comună. Cei mai buni dintre oamenii ce s-au consacrat veşniciei se simt uneori cuprinşi de o spaimă plină de respect şi de milă pentru acele spirite ce pot trăi înfruntînd o asemenea imagine a propriei lor morţi. Şi totuşi ele îşi trag tocmai de aici puterea, aflîndu-şi astfel justifica¬rea. Destinul nostru se află în faţa noastră şi noi îl
168 ♦ Albert Camus
Înfruntăm. Mai puţin din orgoliu, cît pentru că avem conştiinţa condiţiei noastre fără de urmare. Şi nouă ne e uneori milă de noi înşine. E singura compasiune ce ni se pare acceptabilă: un sentiment pe care poate nu-1 înţelegeţi şi care nu vi se pare bărbătesc. Şi totuşi, îl simt tocmai cei mai îndrăzneţi dintre noi. Dar pentru noi a fi bărbat înseamnă a fi Lucid şi refuzăm forţa care se desparte de clar¬viziune.

 

Încă o dată, aceste imagini nu propun o morală şi nu obligă la vreo judecată; sînt simple desene. Ele înfăţişează doar un stil de viaţă. Amantul, actorul sau aventurierul joacă absurdul. Dar dacă vrea, la fel de bine o poate face şi omul cast, funcţionarul sau preşedintele de republică. Ajunge să ştii şi să nu ascunzi nimic. In muzeele italiene poţi vedea uneori mici ecrane pictate, pe care preoţii le ţineau in drep¬tul feţei celor osîndiţi la moarte, pentru’ a le ascunde eşafo¬dul. Saltul, sub toate formele sale, cufundarea în divin sau în etern, în iluziile cotidianului sau ale ideii, iată tot atîtea ecrane care ascund absurdul. Dar există funcţionari fără ecran, şi despre aceştia vreau să vorbesc.
Am ales cazul extrem. La acea limită, absurdul le dă puteri regeşti. E drept că aceşti prinţi sînt fără împărăţie. Dar ei au privilegiul de a şti că toate împărăţiile sînt iluzorii. Ştiu, iată măreţia lor şi zadarnic se vorbeşte de nefericirea lor ascunsă sau’ de cenuşa deziluziei. A fi lipsit de speranţă nu înseamnă a deznădăjdui. Flăcările pămîntului nu sînt cu nimic mai prejos decît parfumurile cereşti. Nici eu şi nici nimeni altul nu-i poate judeca. Ei nu caută’ să fie mai buni, ci încearcă să fie consecvenţi. Dacă numele de înţelept i se potriveşte omului care trăieşte cu ce are, fără a specula asupra a ceea ce nu are, atunci acesta este un înţelept. Unul dintre ei, cuceritor în lumea spiritului, Don Juan âl cunoaşterii, actor al inteligentei, ştie aceasta mai bine ca oricine: ,,Nu meriţi un loc privilegiat pe pămînt sau în cer, cînd ţi-ai dus pînă la desăvârşire prea iubita-ţi purtare de oaie blajină: rămîi, în cel mai’ bun caz, tot o ridicolă oiţă cu coarne, şi nimic mai mult, chiar admiţînd că nu crapi de vanitate şi că nu-ţi scan¬dalizezi semenii printr-o atitudine de judecător.”
Trebuia, în orice caz, să restituim raţionamentului ab¬surd chipuri mai calde. Imaginaţia poate să mai adauge la acestea multe altele, ţintuite în timp şi în exil şi care, de ase¬menea, ştiu să trăiască pe măsura unui univers fără viitor şi
170 ♦ Albert Camus
fără slăbiciune. Această lume absurdă şi fără Dumnezeu se umple atunci cu oameni care gîndesc limpede şi nu mai speră. Şi n-am vorbit încă despre personajul cel mai absurd: creatorul.

 

CREAŢIA ABSURDĂ

 

FILOSOFIE ŞI ROMAN

Toate aceste vieţi menţinute în aerul avar al absurdului n-ar putea continua fără un gînd profund şi statornic, care le însufleţeşte cu forţa lui. Şi, în acest caz, nu poate fi vorba decît de un ciudat sentiment de fidelitate. S-au văzut oameni conştienţi îndeplinindu-şi îndatoririle în timpul celor mai stupide ră/boaie, fără a se socoti în contradicţie cu ei înşişi. Şi aceasta pentru că pentru ei important era să nu eludeze nimic. Există, astfel, o fericire metafizică în faptul de a susţine absurditatea lumii. Cucerirea sau jocul, iubirile fără număr, revolta absurdă sînt tot atîtea omagii pe care omul le aduce propriei sale demnităţi într-o luptă în care este di¬nainte învins.
Trebuie doar să respecţi regulile luptei. Acest gînd poate ajunge pentru a hrăni o minte omenească; el a susţinut şi susţine civilizaţii întregi. Nu negi războiul, ci mori din pricina lui sau trăieşti! Tot astfel şi cu absurdul: trebuie să respiri o dată cu el, să-i recunoşti lecţiile şi să le afli miezul. În această privinţă, bucuria prin excele’nţă absurdă este creaţia. „Arta şi numai arta, spune Nietzsche;’ avem arta, pentru ca adevărul să nu ne ucidă.”
În experienţa pe care încerc s-o descriu şi s-o fac simţită în mai multe feluri, e sigur că un chin ţîşneşt’e acolo unde’un altul moare. Căutarea puerilă a uitării’, chemarea satisfacţiei rămîn aici fără ecou. Dar încordarea constantă care menţine omul în faţa lumii, delirul ordonat care-1 îndeamnă să pri-mească totul trezesc în el o altă febră. În acest univers, opera devine pentru om şansa unică de a-şi menţine conştiinţa şi de a-i fixa aventurile. A crea înseamnă a trăi de două ori. Căutările oarbe şi neliniştite ale lui Proust, meticuloasa sa colecţie de flori, de tapiserii şi de spaime au tocmai această semnificaţie. Totodată, ea nu are mai mult sens decît creaţia continuă şi de nepreţuit căreia i se consacră, zi de zi, o via’ţă întreagă, actorul, cuceritorul şi toţi oamenii absurzi. Toţi încearcă să mimeze, să repete şi să recreeze realitatea ce le este proprie. Sfîrşim totdeauna prin a avea chipul adevăruri¬lor noastre. Pentru un om care a întors spatele eternităţii,
MITUL LUI SISIF ♦ 173
Întreaga existenţă nu-i decît un mim uriaş sub masca absur¬dului. Cît priveşte creaţia, ea este marele mim.
Aceşti oameni mai întîi ştiu. Apoi, tot efortul lor constă în a străbate, a mări si a îmbogăţi insula fără de viitor la ţărmul căreia au tras. Dar mai întu trebuie să ştie. Căci des¬coperirea absurdului coincide cu un moment de suspensie, în care se elaborează şi se legitimează pasiunile viitoare. Chiar şi oamenii fără evanghelie au un Munte al Măslinilor. Şi nici pe acesta nu-i voie să adormi. Pentru omul absurd, nu se mai pune problema de a explica şi a rezolva, ci de a simţi şi a descrie. Totul începe prin indiferenţa clarvăzătoare.
Să descrie, iată ambiţia ultimă a unei gîndiri absurde. Ştiinţa însăşi, ajunsă la capătul paradoxurilor sale, încetează să mâi propună şi se opreşte să contemple şi să deseneze pei¬sajul mereu virgin al fenomenelor. Inima învaţă astfel că emoţia care ne cuprinde în faţa chipurilor lumii’nu ne vine din a’dîncimea ei, ci din diversitatea lor. Explicaţia e zadar¬nică, dar senzaţia rămîne şi, împreună cu ea, apelurile neîncetate ale unui univers inepuizabil în cantitate. Înţele¬gem acum locul operei de artă.
Ea înseamnă moartea unei experienţe şi totodată multi¬plicarea ei. E ca o repetiţie monotonă şi pasionată a temelor orchestrate de lume : trupul, inepuizabila imagine pe fronto¬nul templelor, formele şi culorile, numărul şi suferinţa. Nu-i deci indiferent dacă terminăm regăsind principalele teme ale acestui eseu în universul magnific şi pueril al creatorului. Am greşi dacă am vedea în asta un simbol şi dacă am crede că opera de artă poate fi socotită un refugiu’în faţa absurdu¬lui. Ea însăşi este un fenomen absurd şi nu ne propunem decît s-o descriem. Ea nu oferă o ieşire din răul spiritual. Este, dimpotrivă, unul din semnele acestui rău, care ii reper¬cutează în întreaga gîndire a unui om. Dar opera de artă face ca pentru prima oară spiritul să-şi iasă din sine, situîndu-1 în faţa celuilalt, nu spre a se pierde în acesta, ci spre a-i arăta cu precizie calea fără ieşire pe care mergem cu toţii. Sub semnul raţionamentului absurd, creaţia urmează indiferentei şi descoperirii. Ea marchează punctul din care ţîşnesc pasiu¬nile absurde şi unde raţionamentul încetează. Astfel se justi¬fică locul său în acest eseu.
Va fi de-ajuns să punem în evidenţă cîteva teme comune creatorului şi gînditorului pentru a regăsi în opera de artă toate contradicţiile gîndirii angajate în absurd. Într-adevăr, inteligenţele se înrudesc mai puţin prin concluzii identice cît prin contradicţiile ce le sînt comune. Tot astfel se întîmplă şi
174 ♦ Albert Camus
cu gîndirea şi creaţia. E aproape inutil să mai spun că unul şi acelaşi chin ‘îl îndeamnă pe om la aceste atitudini. Tocmai de aceea’ ele coincid în punctul lor de plecare. Dar am văzut că din toate filosofiile care pleacă de la absurd puţine se menţin în limitele lui. Şi tocmai după distanţările şi’ după infide-lităţile lor am putut măsura şi mai bine ce anume nu aparţine decît absurdului. Totodată,’sînt silit să mă întreb: este cu putinţă o operă absurdă?

 

Nu vom insista niciodată îndeajuns asupra caracterului arbitrar al vechii opoziţii între artă şi filosofic înţeleasă într-un sens prea strict, ea este, în mod sigur, falsă. Dacă vrem numai să spunem că ambele discipline îşi au fiecare cli¬matul lor particular, afirmăm, fără îndoială,’un adevăr, dar care rămîne confuz. Singura argumentare acceptabilă o oferă contradicţia între filosoful închis în mijlocul sistemului său şi artistul situat în fata operei sale. Dar lucrul este valabil numai pentru o anumită* formă de artă şi filosofie, pe care noi o considerăm aici drept secundară. Ideea unei arte detaşate de creatorul ei nu este numai demodată, ci şi falsă. In opoziţie cu artistul, ni se spune: nici un filosof n-a făurit vreodată mai multe sisteme. Dar asta e adevărat exact în măsura în care nici un artist n-a exprimat vreodată mai mult de un singur lucru sub chipuri diferite. Perfecţiunea instantanee a artei, necesitatea reînnoirii sale nu sînt decît prejudecăţi. Căci şi opera de artă este o construcţie şi fiecare ştie cît de monotoni pot fi marii creatori. Artistul’, ca’şi gînditorul, se angajează şi devine el însuşi în opera sa. Această osmoză pune cea mâi importantă problemă de estetică. Mai mult, nimic nu-i mai zadarnic decit asemenea distincţii în funcţie de metodă şi de obiect pentru cine s-a convins de’ unitatea de scop a spiritului. Nu există graniţe între disciplinele pe care omul şi le propune pentru a înţelege şi a iubi. Ele se întrepătrund şi aceeaşi nelinişte le uneşte.’
E necesar să spunem de la bun început că, pentru ca o operă absurdă să ne cu putinţă, trebuie ca gîndirea, sub for¬ma sa cea mai lucidă, să-şi aibă partea ei. Dar, în acelaşi timp, ea nu trebuie să se manifeste decît ca inteligenţă ordo¬natoare. Acest paradox se explică conform absurdului. Ope¬ra de artă se naşte atunci cind inteligenţa renunţă să mai emită raţionamente asupra concretului. Ea înseamnă trium¬ful cărniî. E provocată de gîndirea lucidă, care însă, chiar în acest act, se abandonează pe sine, necedînd tentaţiei de a supraadăuga celor descrise un sens mai adînc, pe câre-1 ştie
MITUL LUI SISIF ♦ 175
nelegitim. Opera de artă întruchipează o dramă a inteli¬genţei, a cărei dovadă nu o face însă decît în mod indirect. Opera absurdă pretinde un artist conştient de aceste limite şi o artă în care concretul nu semnifică nimic mai mult decîţ el însuşi. Ea nu poate fi scopul, sensul şi consolarea unei vieţi. A crea sau a nu crea e totuna. Creatorul absurd nu tine la opera sa. El ar putea să renunţe la ea şi, uneori, cniar renunţă în schimbul unei Abisinii.
Putem totodată vedea în asta o regulă de estetică. Ade¬vărata operă de artă este totdeauna pe măsura omului. Ea este prin esenţă cea care spune „mai puţin”. Există un anume raport între experienţa globală a unui artist şi opera care o reflectă, între Wilhelm Meister şi maturitatea lui Goethe. Acest raport e greşit cînd opera pretinde să închidă întreaga experienţă între paginile mătăsoase ale unei li¬teraturi explicative. Acest raport e bun cînd opera nu-i decît un fragment tăiat din blocul experienţei, o faţetă a diaman¬tului în care strălucirea interioară se rezumă fără a se limita, în primul caz există surplus şi pretenţia la eternitate. În al doilea, operă fecundă, datorată unei experienţe subînţelese, a cărei bogăţie se lasă ghicită. Pentru artistul absurd, problema constă în a’-şi însuşi arta de a trăi, care e mai presus de îndemînarea ‘artistică. Cu alte cuvinte, marele artist este, înainte de orice, în climatul absurdului, un mare om viu, dacă înţelegem că aici a trăi înseamnă în egală măsură a simţi şi â gîndi. Opera întruchipează aşadar o dramă intelec¬tuală. Opera absurdă ilustrează gîndireâ ce renunţă la iluziile sale si care se resemnează să nu mai fie decît o inteligenţă ce se foloseşte de aparenţe, acoperind cu imagini ceea ce nu are nici o raţiune. Dacă lumea ar fi inteligibilă, arta nu ar exista.
Nu vorbesc aici de artele formei sau ale culorii, unde stăpîneşte numai descrierea în splendida ei modestie. Ex¬presia începe acolo unde sfîrşeşte gîndireâ. Filosofia acestor adolescenţi cu ochii goi, de care sînt pline templele şi mu¬zeele, a fost transpusă în gesturi. Pentru un om absurd, ea e mai plină de învăţăminte decît toate bibliotecile. Sub un alt aspect, tot astfel stau lucrurile şi cu muzica. Dacă există o artă lipsită de orice învăţăminte, aceea e muzica. Ea se înrudeşte prea mult cu matematicile pentru a nu fi împru-

l E curios să constaţi că pictura cea mai intelectuală, aceea care caută să reducă realitatea la elementele sale esenţiale, nu mai este, la limită, decît o bucurie a ochiului. Ea nu mai păstrează din univers decît culoarea.
176 ♦ Albert Camus
mutat gratuitatea lor. Jocul acesta al spiritului cu sine însuşi, conform unor legi prestabilite şi măsurate, se desfăşoară în spaţiul sonor ce ne este propriu, dar dincolo de care vi¬braţiile se întîlnesc totuşi intr-un univers inuman. Nu există senzaţie mai pură. Sînt exemple mult prea simple. Omul ab¬surd recunoaşte drept ale sale aceste armonii şi aceste forme.
Dar aş vrea să vorbesc aici despre o operă care comportă în cel maî mare grad tentaţia de a explica, în care iluzia se propune de la sine, în care concluzia este aproape nelipsită. Mă refer la creaţia romanescă. În cele ce urmează, îmi voi pune întrebarea dacă absurdul poate să se menţină în aceas-tă creaţie.

 

A gîndi înseamnă înainte de toate a voi să creezi o lume (sau să-ţi limitezi propria lume, ceea ce-i acelaşi lucru). Inseamnk a pleca de la dezacordul fundamental ce-1 separă pe om de experienţa sa, pentru a găsi un teren de înţelegere potrivit cu nostalgia sa, un univers încorsetat de raţiuni sau luminat de analogii care să permită rezolvarea divorţului in¬suportabil. Filosoful, chiar m cazul lui Kant, este un creator. El îşi are personajele, simbolurile şi acţiunea sa secretă. El îsi are deznodămintele sale. Dimpotrivă,’ întâietatea căpătată de roman faţă de poezie şi de eseu reprezintă, în ciuda apa¬renţelor, doar o mai mare intelectualizare a artei. Să fim bine înţeleşi: e vorba în primul rînd de romanele cele mai de seamă. “Fecunditatea şi măreţia unui gen se măsoară adesea în raport cu eşecurile sale. Numărul covîrşitor de romane proaste nu treb’uie să ne facă să uităm de măreţia celor mai bune. Acestea poartă în sine propriul lor univers. Romanul are logica sa, raţionamentele sale, intuiţia si postulatele sale. El îşi are, de asemenea, exigenţele sale de claritate.
Opoziţia clasică de care vorbeam mai sus este încă şi mai puţin legitimă în acest caz particular. Ea era valabilă în vre¬mea cînd filosofia putea fi uşor separată de autorul său. Astăzi, cînd gîndirea nu mai aspiră la universalitate, cînd cea

l Dacă ne gîndim bine, aşa se explică existenţa romanelor proaste. Aproape toată lumea se crede capabilă de a gîndi şi, într-o oarecare măsură, bine sau rău, gîndeşte efectiv. Prea puţini, dimpotrivă, pot să se imagineze poeţi sau făuritori de fraze frumoase. Dar din clipa în care gîndirea a prevalat asupra stilului, romanul a devenit un bun al mulţimii. Acesta nu-i un rău atît de mare pe cît se spune. Cei mai buni ajung să fie şi mai exigenţi faţă de ei înşişi. Iar cei care sucombă nu meritau să supravieţuiască.
MITUL LUI SISIF ♦ 177
mai bună istorie a sa ar fi aceea a pocăinţelor sale, ştim că sistemul, cînd e valabil, nu se separă de autorul său. Etica însăşi, sub unul din aspectele sale, nu-i decît o lungă şi riguroasă confidenţă. Gîndirea abstractă întîlneşte în sfirşit suportul său de carne. Iar jocurile romaneşti ale’ trupului şi ale pasiu-nilor se ordonează şi mai mult, conform exigenţelor unei vi¬ziuni despre lume.’ Scriitorul nu mai „povesteşte”, ci îşi creează propriul său univers. Marii romancieri sint roman¬cieri filosofi, adică contrariul scriitorilor cu teză. E cazul lui Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoievski, Proust, Malraux, Kafka, pentru a nu cita decît cîţiva.
Dar tocmai alegerea pe care au făcut-o de a scrie mai curînd în imagini decît apelînd la raţionamente este revela¬toare pentru o anumită gîndire ce le este comună, gîndirea convinsă de inutilitatea oricărui principiu explicativ şi de mesajul plin de învăţăminte al aparenţei sensibile. Ei consi¬deră opera drept un sfîrşit şi totodată drept un început, drept rezultatul unei filosofii adesea neexprimate, drept ilus¬trarea si încoronarea ei. Dar ea nu-i completă decît prin subînţelesurile acestei filosofii. Ea justifică, în sfîrşit, acea variantă pe o veche temă care spune că gîndirea puţină îl îndepărtează pe om de viaţă, daT că gîndirea multă îl aduce din nou la ea. Incapabilă de a sublima realul, gîndirea se mulţumeşte să-1 mimeze. Romanul de care e vorba este in-strumentul acestei cunoaşteri relative şi totodată inepuiza¬bile, atît de asemănătoare cu aceea a dragostei. Creaţia romanescă seamănă cu dragostea, prin uimirea iniţială’şi prin meditaţia fecundă.

 

Iată cel puţin prestigiul pe care i-1 recunosc de la bun început. Dar îl recunoşteam şi acelor prinţi ai gîndirii umi¬lite, ale căror sinucideri le-am putut apoi contempla. Mă in¬teresează să cunosc şi să descriu forţa care-i aduce pe calea bătută a iluziei. Mă voi sluji deci şi aici de aceeaşi metodă. Faptul de a mă fi folosit de ea şi pînă’acum îmi va îngădui să-mi scurtez raţionamentul şi să-1’rezum fără întîrziere printr-un exemplu. Vreau să ştiu’dacă, acceptînd să trăiască fără apel, omul poate consimţi, de asemenea, să muncească şi să creeze fără apel şi care este drumul care duce către aceste libertăţi. Vreau să-mi descătuşez universul de fantome şi să-1 populez numai cu adevărurile cărnii, a căror prezenţă nu o pot nega. Pot să fac gestul absurd, să aleg, dintre atîtea altele, atitudi¬nea creatoare. Dar o atitudine absurdă, pentru a se menţine ca atare, trebuie să rămînă conştientă de gratuitatea ei. Tot
178 ♦ Albert Camus
astfel şi opera. Dacă nu respectă exigenţele absurdului, dacă nu ilustrează divorţul şi revolta, dacă sacrifică pe altarul ilu¬ziilor şi trezeşte speranţa, nu mai e gratuită. Nu mă mai pot detaşa’de ea. Viaţa mea’ poate afla în operă — lucru derizo¬riu — un sens. Ea’nu mai este acel exerciţiu de detaşare şi de pasiune prin care se desăvîrşesc splendoare’a şi inutilitatea unei vieţi omeneşti.
În domeniul creaţiei, unde tentaţia de a explica rămîne cea mai puternică, se poate oare depăşi această ispită? în lu¬mea fictivă, în care conştiinţa lumii reale este atit de puter¬nică, pot rămîne credincios absurdului fără să cad pradă dorinţei de a trage concluzii? Iată tot atîtea întrebări care, cu un ultim efort, trebuie cercetate. Aţi înţeles care este semnificaţia lor. Sînt ultimele scrupule ale unei conştiinţe ce se teme si renunţe la prima şi dificila sa învăţătură, cu preţul unei ultime iluzii. Ceea ce este valabil pentru creaţie, consi¬derată ca una din atitudinile posibile ale omului conştient de absurd, e valabil pentru toate stilurile de viaţă ce i se oferă acestui om. Cuceritorul sau actorul, creatorul sau Don Juanul poate să uite că exerciţiul lui de viaţă nu poate exista fără conştiinţa caracterului său lipsit de sens. Ne obişnuim atît de repede! Vrem să cîştigăm bani, ca să trăim fericiţi, şi toată strădania celor mai’buni ani de viaţă se concentrează în vederea cîştigării acestor bani. Fericirea este uitată, mijlocul e luat drept scop. Tot astfel, tot efortul cuceritorului va devia către ambiţie, care nu era la început decît o cale către o viaţă mai înaltă.’Don Juan, la rîndul său, îşi va accepta destinul, multumindu-se cu această existenţă, a cărei măreţie nu valo¬rează nimic fără revoltă. Unul nesocoteşte conştiinţa, celălalt revolta: în amîndouă cazurile, absurdul a dispărut! In inima omenească există atîta încăpăţînată speranţă! Pînă şi oamenii cei mai desprinşi de toate snrşesc uneori prin a accepta iluzia Această aprobare dictată de nevoia de linişte este sora lăun¬trică a consimţămîntului existenţial. Există astfel zei de lumină şi idoli de noroi. Dar noi trebuie să aflăm calea de mijloc ce duce către chipurile omului.
Pînă acum, eşecurile exigenţei absurde ne-au arătat cel mai bine în ce constă ea. În acelaşi mod, ne va fi de-ajuns, spre a fi lămuriţi, să observăm că creaţia romanescă poate oferi aceeaşi ambiguitate ca anumite filosofii. Pot deci să aleg, spre a exemplifica, o operă care să întrunească toate elemen¬tele ce indică conştiinţa absurdului, o operă ayînd un punct de plecare limpede si un climat lucid. Consecinţele ei vor fi pentru noi pline de învăţăminte. Dacă absurdul nu-i respec-
MITUL LUI SISIF ♦ 179
tat, vom şti prin ce subterfugiu s-a introdus iluzia. Un exemplu precis, o’ temă, fidelitatea creatorului ne vor fi de-ajuns. E vorba de aceeaşi analiză pe care am făcut-o mai sus, intr-un mod mai amănunţit.
Voi examina o’ temă favorită a lui Dostoievski. Aş fi putut, la fel de bine, să studiez şi alte opere. Dar în problema aceasta este tratată direct, în sensul măreţiei şi al emoţiei, ca şi în cazul filosofiilor existenţialiste despre care am vorbit. Acest paralelism îmi serveşte argumentarea.

1 Aceea a lui Malraux, de exemplu. Dar ar fi trebuit să abordăm în acelaşi timp problema socială, care, într-adevăr, nu poate fi evitată de gîndirea ab-surdă (deşi aceasta îi poate propune mai multe soluţii şi din cele mai dife¬rite). Trebuie totuşi să ne limităm.

 

 

KIRILOV

Toţi eroii lui Dostoievski se întreabă asupra sensului vieţii, tată prin ce sînt moderni: nu se tem de ridicol. Sensi¬bilitatea clasică se deosebeşte de sensibilitatea modernă prin faptul că prima se hrăneşte din probleme morale, iar ultima din probleme metafizice.’în romanele lui Dostoievski, între¬barea e pusă cu o asemenea intensitate, încît ea nu poate duce decit la soluţii extreme. Existenţa este mincinoasă sau eternă. Dacă Dostoievski s-ar mulţumi cu această analiză, n-ar fi decît filosof. Dar el ilustrează consecinţele pe care aseme¬nea jocuri ale spiritului le pot avea în viaţa unui om şi, prin aceasta, e artist. Din aceste consecinţe îl reţine ultima’, aceea
Se care el însuşi, în Jurnalul unui scriitor, o numeşte „sinuci-ere logică”. Într-adevăr, în paginile publicate în’decembrie 1876, el imaginează raţionamentul „sinuciderii logice”. Convins că existenţa omenească este o perfectă absurditate pentru cel care nu crede în nemurire, deznădăjduitul ajunge la următoarele concluzii: „De vreme ce, la întrebările mele în legătură cu fericirea, mi s-a răspuns prin mijlocirea conştiinţei mele că nu pot fi fericit altfel decit în armonie cu marele tot, pe care nu-1 concep şi nu voi fi niciodată în măsură să-1 concep, evident… De vreme ce, în sfirşit, în această ordine a lucrurilor, îmi asum rolul de reclamant şi totodată de garant, de acuzat şi de judecător şi de vreme’ ce găsesc această comedie a naturii cu desăvîrşire stupidă, socotind chiar umilitor din parte-mi să accept’s-o joc… În calitatea mea indiscutabilă de reclamant şi de garant, de judecător şi de acuzat, condamn această natură care, cu o atit de neruşi¬nată îndrăzneală, m-a făcut să mă nasc ca să sufăr, o condamn să fie nimicită o dată cu mine.”
O asemenea atitudine mai comportă încă un oarecare umor. Acest ^sinucigaş se omoară pentru că, pe plan metafizic, e vexat. Într-un anume sens, se răzbună. E modul lui de a arăta că „nu se lasă înşelat.” Ştim totuşi că aceeaşi temă capătă cea mai admirabilă amploare datorită lui Kirilov, personaj din Demonii, partizan el însuşi al sinuciderii logice. Inginerul Kirilov declară undeva că vrea să-şi ia viaţa pentru că „asta-i ideea lui”. E lesne de văzut că aceste cuvinte trebuie înţelese
MITUL LUI SISIF ♦ 181
În sensul lor propriu. El se pregăteşte de moarte în numele unei idei, al unui gînd. Avem de-a face aici cu sinuciderea su¬perioară. Treptat, de-a lungul scenelor în cursul cărora masca lui Kirilov se luminează puţin dte puţin, ni se dezvăluie gîndul fatal ce-1 însufleţeşte. Într-adevăr, inginerul reia raţionamentul din Jurnal Simte că Dumnezeu e necesar şi că El’ trebuie să existe. Dar, totodată, ştie că Dumnezeu nu există şi că nu poate exista. „Cum de nu înţelegi, exclamă el, că acest motiv e suficient pentru a te omorî?” Atare atitu¬dine are şi în cazul lui cîteva din consecinţele absurde. Ac¬ceptă, din indiferenţă, ca sinuciderea lui să fie utilizată în folosul unei cauze pe care o dispreţuieşte. „Am hotărît în noaptea asta că mi-e totuna.” Îşi pregăteşte, în sfîrşit, gestul cu un sentiment de revoltă şi de libertate. „Mă voi omorî spre a-mi afirma nesupunerea, noua şi teribila mea liber¬tate”. Nu mai e vorba de răzbunare, de revoltă. Kirilov este deci un personaj absurd — cu această rezervă esenţială to¬tuşi : se omoară. Dar el însuşi ne explică această contradicţie şi in aşa fel, încît ne dezvăluie totodată secretul absurd în de¬plina sa puritate. Într-adevăr, el adaugă logicii sale adu¬cătoare de moarte o ambiţie extraordinară, care dă personajului întreaga sa perspectivă : vrea să se omoare spre a deveni dumnezeu.
Raţionamentul e de o claritate clasică. Dacă Dumnezeu nu există, Kirilov este dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, Kirilov trebuie să se omoare, Kirilov trebuie deci să se omoare pentru a fi dumnezeu. E o logică absurdă, dar este tocmai cea care trebuie. Interesant este însă a da un sens acestei divinităţi aduse pe pămînt, ceea ce înseamnă de fapt a lumina premisa: „Dacă Dumnezeu nu există, eu sînt dum¬nezeu”, care rămîne încă destul de obscură. E important să remarcăm mai întîi că omul care afirmă această pretenţie nesăbuită aparţine întru totul lumii acesteia. În fiecare dimi¬neaţă face gimnastică spre a-şi întreţine sănătatea. Îl emoţio¬nează bucuria lui Şatov de a-şi fi regăsit soţia. Pe o hîrtie ce va fi găsită după moartea sa, vrea să deseneze o figură care să „le” dea cu tifla. E copilăros şi iute la mînie, pătimaş, meto¬dic şi sensibil. E supraom prin logica şi prin ideea sa fixă, dar e om în toate celelalte privinţe. Totuşi, el e acela care ne vorbeşte cu calm despre propria lui divinitate. Nu-i nebun sau, atunci, Dostoievski însuşi e nebun. Zbuciumul lui nu se
182 ♦ Albert Camus
datorează aşadar unei iluzii de megaloman. Iar a înţelege cu¬vintele în sensul lor propriu ar fi, de data asta, ridicol.
Kirilov însuşi ne ajută să înţelegem şi mai bine. La o întrebare a lui Stavroghin, precizează că nu se gîndeşte la un dumnezeu-om. Am putea crede că din grija de a se deosebi de Hristos. Dar, în realitate, e vorba de a-1 anexa pe acesta, într-adevăr, Kirilov imaginează o clipă că Iisus, murind, nu se regăseşte în paradis. El îşi dă atunci seama că toate chinurile sale au fost zadarnice. „Legile naturii, spune inginerul, l-au silit pe Hristos să trăiască în mijlocul minciunii şi să moară pentru o minciună.” în acest sens numai, Iisus întruchipează întreaga dramă omenească. Este omul-perfect, fiindcă a rea¬lizat condiţia cea mai absurdă. Nu-i Dumnezeul-om ci omul-dumnezeu.’ Şi, ca el, fiecare dintre noi poate fi răstignit şi înşelat — flecare este răstignit şi înşelat într-o anumită măsură.
Divinitatea de care vorbim e deci pe de-a-ntregul te¬restră. „Am căutat timp de trei ani, spune Kirilov, atributul divinităţii mele: independenţa”. Din această clipă, întrezărim sensul premisei kiriloviene: „Dacă Dumnezeu nu există, eu sînt dumnezeu.” A deveni dumnezeu nu înseamnă decît a fi liber pe acest pămînt, a nu sluji o fiinţă nemuri¬toare, înseamnă mai cu seamă, bineînţeles, a trage toate consecinţele acestei dureroase independenţe. Dacă Dumnezeu există, totul depinde de El şi noi nu putem nimic împotriva voinţei lui. Dacă nu există, totul depinde de noi. Pentru Kirilov şi pentru Nietzsche, a-1 omorî pe Dumnezeu înseamnă a deveni tu însuţi dumnezeu, înseamnă a realiza chiar pe acest pămînt viaţa veşnică despre care ne vorbeşte Evanghelia.1
Dar, dacă această crimă metafizică e de-ajuns pentru desăvîrşirea omului, la ce bun să i se mai adauge sinuciderea? De ce să te omori, să părăseşti această lume, după ce ţi-ai cu¬cerit libertatea? O atare atitudine e contradictorie. Kirilov o ştie prea bine şi de aceea adaugă: „Dacă simţi aceasta, eşti un ţar şi, departe de a te omorî, vei trăi în culmea gloriei”. Dar oamenii sînt ignoranţi. Ei nu simt „aceasta”. Ca pe vremea lui Prometeu, nutresc în sufletele lor oarba spe-

l „Stavroghin: Crezi în viaţa veşnică într-o altă lume? Kirilov: Nu, dar cred în viaţa veşnică în această lume.”
MITUL LUI SISIF ♦ 183
ranţă.1 Au nevoie să li se arate drumul şi nu se pot lipsi de predică. Kirilov trebuie aşadar să se omoare din dragoste pentru omenire. Trebuie să le arate fraţilor săi o cale regală şi anevoioasă pe care va merge el cel dintîi. Sinuciderea lui e 6 sinucidere pedagogică. Kirilov se sacrifică. Totuşi, deşi răstignit, el nu va fi înşelat. Rămîne omul-dumnezeu, cu-noscîndu-şi moartea fără de viitor, pătruns de melancolia evanghelică. „Sînt nefericit, spune el, pentru că sînt silit să-mi afirm libertatea.” Dar după moartea lui, oamenii, în sfirşit, vor şti şi acest pămînt se va umple de ţari şi va străluci de măreţie’ omenească. Glonţul pornit din’ pistolul lui Kirilov va fi semnalul ultimei revoluţii. Astfel, nu disperarea îl împinge la moarte, ci numai dragostea de aproapele. Înainte de a termina în mod sîngeros o inexprimabilă aventură spiri¬tuală, Kirilov rosteşte un cuvînt la fel de vechi ca şi suferinţa oamenilor: „Totul e bine”.
La Dostoievski, tema sinuciderii este, aşadar, o temă ab¬surdă. Să notăm, înainte de a continua, că Kirilov reapare în alte personaje care, de asemenea, sînt punctul de plecare pentru noi teme absurde. Stavroghin şi Ivan Karamazov aplică in viaţă practica adevărurilor absurde. Moartea lui Kirilov îi eliberează pe ei. Amîndoi încearcă să fie ţari. Stavroghin duce o viată „ironică” — ştim îndeajuns’ de bine care. Stîrneşte ură în jurul lui. Şi totuşi, cuvîntul-cheie al acestui personaj se află în scrisoarea şa de adio : „N-am putut urî ni¬mic şi pe nimeni”. Este ţarul indiferenţei. Ca şi Ivan, care re¬fuză să abdice de la puterile regale ale inteligenţei. Acelora care, ca fratele său, dovedesc prin viaţa lor că, pentru a crede, trebuie să te umileşti, el ar putea să le răspundă că o asemenea condiţie e lipsită de demnitate. Cuvîntul său cheie este: „Totul e îngăduit”, cu nuanţa cuvenită de tristeţe. Bineînţeles, ca şi Nietzsche, cel mai’ celebru dintre ucigaşii de Dumnezeu, sfîrseşte şi el în nebunie. Dar e un risc care trebuie înfruntat şi”, în fa’ţa unor asemenea sfirşituri tragice, mişcarea esenţială’ a spiritului absurd constă în a se întreba : „Şi’ce dovedeşte aceasta?”

 

Astfel, romanele, ca şi Jurnalul, pun problema absurdu¬lui. Ele instaurează logica dusă pînă la moarte, exaltarea, li-

l „Omul 1-a născocit pe Dumnezeu pentru ca să nu se omoare. Iată rezuma¬tul istoriei universale de pînă acum.”
184 ♦ Albert Camus
bertatea „teribilă”, gloria ţarilor devenită glorie omenească. Totul e bine, totul e îngăduit, nimic nu trebuie urît: iată tot atîtea judecaţi absurde. Dar cît e de prodigioasă această creaţie, în care fiinţe de foc şi de gheaţă ne par atît de fami¬liare! Lumea pătimaşă a indiferenţei, care clocoteşte în inima lor, nu ni se pare întru nimic monstruoasă. Regăsim în ea spaimele noastre zilnice. Şi nimeni, fără îndoială, n-a ştiut ca Dostoievski să înveşmînteze lumea absurdă în farmece atît de apropiate şi, totodată, atît de chinuitoare.
Şi totuşi, care-i concluzia lui? Două citate ne vor arăta completa răsturnare metafizică ce-1 duce pe scriitor către alte revelaţii. Raţionamentul sinuciderii logice provocînd unele proteste ale criticilor, Dostoievski, în paginile următoare ale Jurnalului, îşi dezvoltă punctul de vedere, trăgînd următoarea concluzie: „Dacă făpturii omeneşti cre¬dinţa în nemurire îi este atît de necesară (încît fără ea ajunge să se omoare), înseamnă că ea reprezintă starea normală a omenirii. Astfel fiind, nemurirea sufletului omenesc există în mod neîndoielnic.” Pe de altă parte, în ultimele pagini ale ultimului său roman, la capătul acelei gigantice lupte cu Dumnezeu, cîţiva copii îl întreabă pe Aliosa: „Karamazov, e adevărat ce spune religia, că vom învia din morţi şi că ne vom întîlni unii cu alţii?” Iar Aliosa le răspunde: „Sigur, ne vom întîlni şi ne vom povesti ‘cu bucurie tot ce s-a întîmplat”.
Astfel, Kirilov, Stavroghin şi Ivan sînt înfrînţi. Fraţii Ka¬ramazov dă răspuns Demonilor. Şi e vorba, într-âdevăf, de o concluzie. Cazul lui Aliosa nu-i ambiguu ca acela al prinţu¬lui Mîşkin. Bolnav, acesta din urmă trăieşte într-un prezent perpetuu, nuanţat de surîsuri şi de indiferenţă, şi această stare de beatitudine ar putea fi’însăşi viaţa veşnica de care vorbeşte prinţul. Aliosa, dimpotrivă’, spune limpede: „Ne vom întîlni”. Nu mai poate fi vorba de sinucidere şi de nebu¬nie. La ce bun, pentru cel ce este sigur de nemurire şi de bu¬curiile ei? Omul îşi schimbă propria sa divinitate pe’fericire. „Ne vom povesti cu bucurie tot ce s-a întîmplat.” Astfel, pis¬tolul lui Kirilov şi-a slobozit glonţul undeva în Rusia, dar lu¬mea a continuat’ să nutrească oarbele ei speranţe. Oamenii n-au înţeles „aceasta”.
Nu ne vorbeşte deci un romancier absurd, ci un roman¬cier existenţialist. Şi în cazul său saltul este emoţionant, înveşmîntînd în măreţie arta care-1 inspiră. E o adeziune im¬presionantă, zămislită în îndoială, nesigură şi înflăcărată. Vorbind despre Fraţii Karamazov, Dostoievski scria: „Ches-
MITUL LUI SISIF ♦ 185
tiunea principală ce va fi urmărită în toate paginile acestei cărţi este cea care m-a chinuit, conştient sau inconştient, întreaga mea viaţă : existenţa lui Dumnezeu”. E greu de cre¬zut că un singur roman a fost de-ajuns spre a transforma în certitudine plină de bucurie suferinţa unei vieţi întregi. Un comentator remarcă, şi pe bună dreptate, că” Dostoievski este mai aproape de Ivan: în timp ce capitolele afirmative din Fraţii Karamazov i-au cerut trei luni de strădanie, „blas-femiile”, cum le numeşte el, au fost scrise cu exaltare în trei săptămîni. Toate personajele poartă în carnea lor acest ghimpe, pe care-1 înfig şi mai adînc, sau căruia îi caută un leac in senzaţie sau în imoralitate. Să rămînem, oricum, asupra acestei îndoieli. Iată o operă în care, într-un clarobscur mai impresionant decît lumina zilei, putem surprinde lupta omului împotriva speranţelor sale. Ajuns la capătul ei, crea¬torul alege împotriva personajelor sale,. Această contradicţie ne îngăduie să introducem o nuanţă. În cazul de faţă, nu e vorba de o operă absurdă, ci de o operă care pune problema absurdului.
Răspunsul lui Dostoievski este umilinţa, „ruşinea, după cum îi spune Stavroghin. Dimpotrivă, o operă absurdă nu dă nici un răspuns, iată toată deosebirea. În încheiere, să notăm că absurdul e contrazis în această operă nu de caracterul ei creştin, ci de faptul că ea vesteşte viaţa viitoare. Poţi fi creştin şi absurd. Există exemple de creştini care nu cred în viaţa viitoare. În legătură cu opera de artă, ar fi deci posibil să se precizeze una din direcţiile analizei absurde, aşa cum s-a putut întrezări în paginile precedente. Ea duce la afirmarea „absurdităţii Evangheliei”, punînd în lumină ideea, fecundă în urmări, că convingerile pot merge mînă în mînă cu lipsa de credinţă. Vedem, dimpotrivă, cum autorul Demonilor, deşi deprins cu aceste drumuri, a apucat, în cele din urmă, pe o cale cu totul diferită. Surprinzătorul răspuns dat de creator personajelor sale, de Dostoievski lui Kirilov, poate fi, într-a¬devăr, rezumat astfel: existenţa este mincinoasă şi veşnică.

1 Boris Schoelzer.
2 Gide face o observaţie ciudată şi pătrunzătoare: aproape toţi eroii lui Dostoievski sînt poligami.

 

CREAŢIA FĂRĂ DE VIITOR

Văd, aşadar, că speranţa nu poate fi eludată o dată pen¬tru totdeauna şi că îi poate lua cu asalt şi pe cei ce se voiau izbăviţi de ea. Operele de care a fost vofba pînă aici mă in¬teresează tocmai din acest punct de vedere. Aş putea, cel puţin sub raportul creaţiei, să enumăr cîteva opere cu ade¬vărat absurde. Dar în toate trebuie să existe un început. Obiectul acestei cercetări este o anume fidelitate. Biserica n-a fost atît de aspră cu ereticii decît pentru că socotea că nu există duşman mai primejdios decît un fiu care a părăsit dru¬mul cel drept. Dar istoria îndrăznelilor gnostice şi persis¬tenţa curentelor maniheiste au făcut mai mult pentru făurirea dogmei ortodoxe decît toate rugăciunile. Păstrînd proporţiile, tot astfel stau lucrurile şi cu absurdul. Recu¬noaştem drumul său propriu, pe măsură ce descoperim căile ce se depărtează de el. La capătul raţionamentului absurd, într-una din atitudinile dictate de logica sa, nu-i indiferent să regăseşti speranţa, introdusă din nou sub una din înfăţişările ei cele mai patetice. Aceasta ne arată cîi e de greu de realizat asceza absurdă. Aceasta ne arată mai cu seamă necesitatea unei conştiinţe clipă de clipă lucide, trimiţîndu-ne la cadrul general al acestui eseu.
Dar dacă nu se pune încă problema de a inventaria ope¬rele absurde, putem cel puţin să tragem concluziile în legătură cu atitudinea creatoare, adică în legătură cu una din atitudinile care pot întregi existenţa absurdă. Arta nu poate fi de nimic mai bine slujită decît de o gîndire negativă. Ten-tativele ei obscure şi umilite sînt tot atît de necesare pentru înţelegerea unei mari opere pe cît de necesară e culoarea neagră pentru a înţelege culoarea albă. A munci şi a crea „pentru nimic”, a sculpta în argilă, a şii că ceea ce creezi tu nu are viitor, a-ţi vedea opera nimicii.! într-o singură zi, conştient fiind că, în înţelesul lui cel mai adînc, faptul e tot

1 Moby Dick de Melville, de exemplu.
MITUL LUI SISIF ♦ 187
atît de lipsit de însemnătate ca şi acela de a zidi pentru se¬cole — iată înţelepciunea dificilă pe care o îngăduie gîndirea absurdă. Să-şi îndeplinească în acelaşi timp cele două sarcini, negînd, pe de o parte, exaltînd, pe de altă parte — iată drumul ce se deschide în faţa creatorului absurd. El trebuie să restituie vidului culorile sale.
Ajungem astfel la o concepţie particulară a operei de artă. Prea adesea opera unui creator e considerată ca o suită de mărturisiri izolate. Artistul este confundat atunci cu omul de litere. O gîndire profundă se află în continuă devenire, îmbrăţişează experienţa unei vieţi întregi şi se modelează după ea. Tot astfel, creaţia unică a unui om e tot mai puter¬nică cu fiecare din chipurile sale succesive şi multiple, adică cu fiecare nouă operă. Unele le întregesc pe celelalte, le corectează sau le ajung din urmă şi, de asemenea, le contra¬zic. Creaţia ia sfîrşit nu o dată cu strigătul victorios al artis¬tului orbit de iluzie: „Am spus totul”, ci o dată cu moartea creatorului, cu care se încheie experienţa acestuia şi cartea proprie geniului său.
Acest efort, această conştiinţă supraomenească nu-i apar în chip necesar cititorului. Nu există mister în creaţia ome¬nească. Voinţa săvîrşeşte acest miracol. Dar nu există creaţie adevărată fără taină. Neîndoielnic, o suită de opere poate fi doar o serie de aproximaţii ale uneia şi aceleiaşi gîndiri. Dar putem să ne imaginăm şi o altă categorie de creatori, care ar proceda prin juxtapunere. Operele lor pot părea fără legătură între ele. Într-o anumită măsură, ele sînt contradic¬torii. Dar, considerate în raport cu acel tot pe care-1 alcătuiesc, vedem cum ele se articulează în funcţie de o anu¬mită ordine. Moartea le dă, astfel, sensul definitiv. Ele pri¬mesc lumina lor cea mai strălucitoare de la însăşi viaţa autorului lor. Cîtă vreme acesta trăieşte, operele sale nu-s decît o colecţie de eşecuri. Dar, dacă aceste eşecuri păstrează toate aceeaşi rezonanţă, creatorul a ştiut să repete imaginea propriei sale condiţii, a ştiut să dea glas secretului steril pe care-1 deţine.
Efortul de dominare este, într-un asemenea caz, conside¬rabil. Dar inteligenţa omenească poate să facă faţă la mult mai mult. Ea va demonstra numai aspectul voluntar al creaţiei. Am arătat în altă parte că voinţa omenească nu are
188 ♦ Albert Camus
alt scop decît acela de a menţine conştiinţa trează. Dar lucrul nu-i cu putinţă fără disciplină. Creaţia este cea mai eficace şcoală a răbdării şi a lucidităţii. Este, de asemenea, mărturia zguduitoare a singurei demnităţi a omului: revolta tenace împotriva condiţiei sale, perseverenţa într-un efort pe care-1 consideră steril. Ea cere un efort cotidian, stăpînire de sine, aprecierea exactă a limitelor adevărului, măsură şi forţă. Ea înseamnă asceză. Şi toate acestea „pentru nimic”, pentru a repeta mereu acelaşi lucru şi a nu înainta nici măcar cu un pas. Dar poate că marea operă de artă are mai puţină impor-tanţă prin ea însăşi decît prin încercarea la care îl supune pe om şi prin ocazia pe care i-o dă de a-şi depăşi propriile năluci şi de’ a se mai apropia cu încă puţin de realitatea sa nudă.

 

Să nu se confunde esteticile. Nu invoc aici documentarea răbdătoare, ilustrarea neîncetată şi sterilă a unei teze, ci dimpotrivă, dacă m-am exprimat limpede. Romanul cu teză, opera care vrea să confirme, cea mai vrednică de dispreţ din toate, este cea care cel mai adeseori se inspiră dintr-o gîndire satisfăcută. Demonstrăm adevărul pe care socotim că-1 deţinem. Dar astfel nu punem în mişcare decît idei, iar ideile sînt contrariul gîndirii. Creatorii de acest fel sînt filosofi ruşinaţi. Cei despre care vorbesc sau pe care-i imaginez sînt, dimpotrivă, gînditori lucizi. Ajunşi la un anume punct, acolo unde gîndirea se întoarce asupra ei înseşi, ei înalţă imaginile operelor lor ca pe nişte simboluri evidente ale unei gîndiri limitate, muritoare şi revoltate.
Ele dovedesc, poate, ceva. Dar romancierii îşi dau aceste dovezi mai curînd lor înşile decît celorlalţi. Esenţialul este că triumfă în concret şi în aceasta stă măreţia lor. Triumful acesta pe de-a-ntregul carnal le-a fost pregătit de o gîndire ale cărei puteri abstracte au fost umilite. Cînd umilinţa e de¬plină, carnea dă dintr-o dată creaţiei întreaga sa strălucire absurdă. Tocmai filosofii ironici sînt cei care creează opere pasionate.
Orice gîndire care renunţă la unitate preamăreşte diver¬sitatea. Iar diversitatea este domeniul artei. Singura gîndire care eliberează spiritul este cea care-1 lasă singur, sigur de li¬mitele sale şi de sfîrşitul său apropiat. Nici o doctrină nu-1 solicită. El aşteaptă maturizarea operei şi a vieţii. Desprinsă
MITUL LUI SISIF ♦ 189
de el, opera va face să răsune o dată mai mult vocea stinsă a unui suflet izbăvit pentru totdeauna de speranţă. Sau va tăcea, dacă creatorul, obosit de jocul său, vrea să-1 părăsească. Amîndouă atitudinile sînt echivalente.

 

Pretind, astfel, creaţiei absurde ceea ce pretindeam şi gîndirii: revolta, libertatea şi diversitatea. Ea va manifesta apoi profunda sa inutilitate. În acest efort cotidian, în care inteli¬genţa şi pasiunea se întrepătrund şi se exaltă, omul absurd descoperă o disciplină care va constitui esenţialul forţei sale. Perseverenţa necesară aici, încăpăţînarea şi’ clarviziunea se întîlnesc astfel cu atitudinea cuceritorului. A crea înseamnă a da o formă propriului destin. Toate aceste personaje se de¬finesc prin opera lor, cel puţin tot atît pe cît se defineşte aceasta prin ele. Actorul ne-a’ arătat: nu există graniţă între a părea şi a fi.
Să mai spunem o dată. Nimic din toate acestea nu are un sens real. Pe drumul acestei libertăţi mai rămîne de făcut încă un pas. Ultimul efort al acestor spirite înrudite, al crea¬torului sau al cuceritorului, este de a şti să se elibereze şi de opera întreprinsă, de a ajunge să admită că opera însăşi — cucerire, dragoste sau creaţie — poate să nu existe, î’ncu-nunînd astfel inutilitatea profundă a oricărei vieţi individuale. Aceasta le dă chiar mai multă uşurinţă în realizarea operei, ca şi cum faptul de a-şi da seama de absurditatea vieţii i-ar îndreptăţi să i se dăruiască fără măsură.
Nu mai rămîne astfel decît un destin în care doar sfîrşitul e fatal. În afară de această unică fatalitate a morţii, totul,’bu¬curie sau fericire, e libertate. Rămîne o lume în care omul e singurul stăpîn. Ceea ce îl înlănţuia era iluzia unei alte lumi. Soarta gîndirii sale nu mai e să se abandoneze pe sine, ci să izbucnească în imagini. Ea se pune în joc în mituri, fără îndoială, dar în mituri ce nu au altă profunzime decît aceea a durerii omeneşti şi care sînt inepuizabile ca şi ea. Nu fabula divină ce înşâlă şi orbeşte, ci chipul, gestul si drama pămîntească, în care se rezumă o înţelepciune dificilă şi o pasiune fără viitor.

 

MITUL LUI SISIF

 

Zeii îl osîndiseră pe Sisif să rostogolească întruna o stîncă pînă în vîrfiil unui munte, de unde piatra cădea dusă de propria ei greutate. Socotiseră cu oarecare dreptate că nu-i pedeapsă mai crîncenă ca munca zadarnică şi fără spe¬ranţă.
bacă-1 credem pe Homer, Sisif era cel mai înţelept şi mai prudent dintre muritori. După o altă tradiţie, totuşi el încli¬na către meseria de hoţ. Nu văd aici nici b contradicţie. În legătură cu pricinile pentru care a ajuns truditorul inutil al Infernului părerile sînt împărţite. Mai întîi, este învinuit că şi-ar fi îngăduit unele libertăţi faţă de zei, cărora le-a trădat secretele. Egina, fiica lui Asope’, a fost răpită de Iupiter. Tatăl, uimit de această dispariţie, i s-a plîns Iui Sisif. Acesta, care ştia de răpire, i-a făgăduit’lui Asope să-i spună totul, cu condiţia ca el să dea apă citadelei Corintului. Nu s-a temut de fulgerele cereşti şi a ales binecuvîntarea apei, drept pen¬tru care a fost pedepsit în Infern. Homer ne povesteşte, de asemenea, că Sisif pusese Moartea în lanţuri. Pluton n-a pu¬tut suferi să-şi vadă împărăţia pustie şi tăcută. L-a trimis pe zeul războiului, care a scos-o pe’ Moarte din mîinile învingătorului său.
Se mai spune şi că Sisif, pe patul de moarte, a vrut, în mod nesocotit, să pună la încercare dragostea soţiei sale. I-a poruncit să nu-1 înmormînteze, ci să-i arunce trupul în mijlo¬cul pieţei publice. Sisif s-a trezit în Infern. Şi acolo, mîniat de o ascultare atît de potrivnică dragostei omeneşti, a obţi¬nut de la Pluton îngăduinţa să se întoarcă pe pămîn’t, spre a-şi pedepsi soţia. Dar, cînd â văzut din nou chipul acestei lumi, cînd s-a bucurat de apă şi de soare, de pietrele calde şi de mare, n-a mai vrut să se întoarcă în umbra Infernului. Nici chemările, nici mînia şi nici ameninţările divine nu l-au clin¬tit din hotărîrea lui. Â mai trăit mulţi ani încă, privind linia rotunjită a golfului, în faţa mării strălucitoare şi a pămîntu-lui surîzător. Spre a-1 supune, a fost nevoie de’ o poruncă a zeilor. Mercur a venit să-1 înşface pe îndrăzneţ şi, răpindu-1
192 ♦ Albert Camus
bucuriilor sale, 1-a adus cu de-a sila în Infern, unde stînca îl aştepta gata pregătită.
S-a înţeles, fără îndoială, că Sisif este eroul absurd, atît prin pasiunile, cît şi prin chinul său. Dispreţul faţă de zei, ura faţă de moarte şi pasiunea pentru viaţă i-au adus acel su¬pliciu de nespus al fiinţei care se străduieşte în vederea a ceva ce nu va fi niciodată terminat. E preţul care trebuie plătit pentru pasiunile de pe acest pămînt. Nu ni se spune nimic despre Sisif în Infern. Miturile sînt făcute pentru ca ima¬ginaţia să le însufleţească. În cazul lui Sisif, vedem doar imensul efort al unui trup încordat spre a ridica piatra uriaşă, spre a o rostogoli şi a o urca pe acelaşi povîrniş de sute şi de sute de ori, la nesfîrşit; vedem faţa crispată, obrazul lipit de piatră, încordarea umărului care primeşte blocul acoperit de argilă, a piciorului care-1 împiedică să se rostogolească, braţele care-1 ridică din nou, siguranţa atît de omenească a două mîini murdare de pămînt. La capătul acestui îndelung efort, măsurat prin spaţiul fără cer şi prin timpul fără adîncime, scopul este atins. Sisif priveşte atunci piatra cum se rostogoleşte în cîteva clipe spre acea lume de jos, de unde va trebui s-o urce din nou către înălţimi. Apoi coboară din nou spre cîmpie.
Sisif mă interesează în timpul acestei întoarceri, a acestei pauze. O faţă care trudeşte atît de aproape de piatră s-a schimbat ea însăşi în piatră! îl văd pe acest om cum coboară cu pasul greoi, dar măsurat, către chinul său fără de sfîrşit. Ceasul acesta, care este ca o respiraţie şi care revine tot atît de sigur ca şi nefericirea lui, este ceasul conştiinţei. În fie¬care din aceste clipe cînd părăseşte înălţimile’, cob’orînd pas cu pas către vizuinile zeilor, este superior destinului său. E mai puternic decît stînca lui.
Acest mit este tragic pentru că eroul său e conştient, într-adevăr, care ar fi chinul lui dacă la fiecare pas ar fi susţi¬nut de speranţa în izbîndă? Muncitorul de azi îndeplineşte în fiecare zi din viaţa lui aceeaşi muncă şi destinul său nu-i mai puţin absurd. Dar el nu-i tragic, decît în acele rare mo¬mente cînd devine conştient. Sisif, proletar al zeilor, nepu¬tincios şi revoltat, îşi cunoaşte condiţia mizerabilă în toată amploarea ei; la ea’se gîndeşte în timp ce coboară. Clarvi-ziunea, care ar fi trebuit să constituie chinul său, îi
MITUL LUI SISIF ♦ 193
desăvîrşeşte victoria. Nu există destin care să nu poată fi depăşit prin dispreţ.
Astfel, dacă coborîrea se face uneori în durere, ea poate să se facă şi în bucurie. Cuvîntul acesta nu-i de prisos. Mi-1 închipui pe Sisif întorcîndu-se către stînca sa şi că la începutul drumului era durerea. Cînd imaginile pămîntului se îngrămă¬desc prea năvalnic în amintire, cînd chemarea fericirii e prea îmbietoare, se întîmplă ca tristeţea să se trezească în inima omului: e victoria stîncii, e stînca însăşi. Uriaşa mîhnire e o povară prea grea. Sînt nopţile noastre de pe muntele Ghetsimani. Dar adevărurile zdrobitoare pier cînd sînt cunoscute. Astfel, Oedip ascultă mai întîi de destinul său fără să ştie. Din clipa în care ştie, începe tragedia lui. Dar tot atunci, orb şi deznădăjduit, cunoaşte că singura sa legătură cu lumea e mîna fragedă a unei fecioare. Atunci răsună cuvintele uriaşe: „în pofida atîtor încercări, vîrsta mea înaintată şi măreţia sufletului meu mă fac să judec capotul e bine.” Oedip al lui Sofocle, ca şi Kiriloy al lui Dostojevski, ne dă astfel formula victoriei absurde. Înţelepciunea antică se întîlneşte cu eroismul modern.
Nu descoperi absurdul fără a fi ispitit să scrii un manual despre fericire. „Dar cum? Pe căi atît de strîmte…?” Există doar o singură lume. Fericirea şi absurdul sînt doi copii ai aceluiaşi pămînt. Ei sînt nedespărţiţi. Ar fi greşit să spunem că fericirea se naşte neapărat din descoperirea absurdului. Se întîmplă la fel’ de bine ca sentimentul absurdului să se nască din fericire. „Socot că totul e bine”, spune Oedip, şi aceste cuvinte sînt sacre. Ele răsună în universul sălbatic si limitat al omului. Ele îl învaţă că totul nu este, n-a fost epui¬zat. Ele izgonesc din această lume un Dumnezeu care pătrunsese în ea o dată cu insatisfacţia şi cu gustul pentru durerile inutile. Ele fac din destin o problemă a omului, care trebuie rezolvată între oameni.
Toată bucuria tăcută a lui Sisif e aici. Destinul său îi aparţine. Stînca lui este lucrul lui. Tot astfel, omul absurd, cînd îşi contemplă chinul, face să amuţească toţi idolii. În universul dintr-o dată întors la tăcerea sa, se înalţă miile de voci uimite ale pămîntului. Chemări inconştiente’ şi tainice, invitaţii ale tuturor chipurilor, iată reversul necesar şi preţul victoriei. Nu există soare fără umbră şi trebuie să cunoaştem şi noaptea. Omul absurd spune da şi efortul său nu va înceta niciodată. Dacă există un destin ‘personal, în schimb nu
194 ♦ Albert Camus
există destin superior sau, cel puţin, există doar unul singur, pe care el îl socoteşte fatal şi vrednic de dispreţ. Cît priveşte restul, el se ştie stăpînul zilelor sale. În acea’clipă subtilă cînd omul se apleacă asupra vieţii sale, Sisif, întorcindu-se la stîncă, contemplă acel şir de fapte fără legătură care devine propriul său destin, creat de el, unit sub privirea memoriei sale şi, în curînd, pecetluit de moarte. Astfel, încredinţat de originea pe deplin omenească a tot ce-i omenesc, orb’ care vrea să vadă si care ştie că noaptea nu are sfîrşit, el nu se opreşte niciodată. Stîncă se rostogoleşte încă şi acum.
II las pe Sisif la poalele muntelui. Ne întoarcem întot¬deauna la povara noastră. Dar Sisif ne învaţă fidelitatea su¬perioară care îi neagă pe zei şi înalţă stîncile. Şi el socoteşte că totul e bine. Acest univers’rămas fără de stăpîn nu-i pare nici steril, nici neînsemnat. Fiecare grăunte al acestui munte plin de întuneric alcătuieşte o lume. Lupta însăşi contra înălţimilor e de-ajuns spre a umple un suflet omenesc. Tre¬buie’ să ni-1 închipuim pe Sisif fericit.

 

APENDIX

SPERANŢA ŞI ABSURDUL ÎN OPERA LUI FRANZ KAFKA

 

Studiul despre Franz Kafka, pe care-l publicăm în apendix, a fost înlocuit în prima ediţie a Mitului lui Sisifai capitolul intitulat Dostoievski şi sinuciderea. El a fost totuşi publicat de revista L’Arbalete în 1943.
Vom afla aici, tratată dintr-o altă perspectivă, critica creaţiei absurde, abordată încă din paginile consacrate Iui Dostoievski. (Nota ediţiei franceze)

 

Toată arta lui Kafka constă în a-1 sili pe cititor să reci¬tească. Deznodămintele sale sau absenţa de deznodămînt sugerează explicaţii, dar care nu sînt limpede arătate şi care cer, spre a părea’ întemeiate, ca povestirea să fie recitită dintr-un nou unghi. Uneori, există o dublă posibilitate de interpretare, de unde şi necesitatea a două lecturi. E tocmai ceea ce dorea şi autorul. Dar ne-am înşela dacă am vrea să interpretăm fiecare detaliu din opera lui Kafka. Un simbol rămîne totdeauna în domeniul generalului şi, oricît de precisă e traducerea lui, artistul nu poate reda prin ea decît o anu-mită mişcare: a-1 traduce cuvînt cu cuvînt e cu neputinţă. De altminteri, nimic mai greu de înţeles decît o operă simbolică. Un simbol îl depăşeşte întotdeauna pe cel ce se foloseşte de el, făcîndu-1 să spună în realitate mai mult decît are conştiinţa că exprimă. În această privinţă, cel mai sigur mij¬loc de a-1 înţelege este de a nu-1 provoca, de a aborda opera fără o idee preconcepută şi de a nu-i căuta curenţi secreţi. In cazul lui Kafka, în special,’ e onest să consimţi la focul său, să abordezi drama prin aparenţă şi romanul prin formă.
La prima vedere şi pentru un cititor detaşat avem de-a face cu nişte aventuri neliniştitoare, care pun în mişcare per¬sonaje înfricoşate, ce urmăresc cu încăpăţînare dezlegarea unor probleme pe care nu le formulează niciodată. In Procesul, Joseph K… este acuzat, fără a şti însă de ce. Ţine, fără îndoială, să se apere, dar ignoră pentru ce. Avocaţii socotesc cazul lui un caz dificil. Între timp, continuă să iubească, să se hrănească sau să citească jurnalul. Apoi e judecat. Dar sala tribunalului e foarte întunecoasă. El nu înţelege mare lucru din ceea ce se petrece aici. Bănuieşte numai că e condamnat, dar despre ce fel de condamnare e vorba abia dacă se întreabă. Uneori, chiar se îndoieşte de existenta vreunei osînde, şi astfel continuă să trăiască. Multă vreme duipă aceea, doi domni bine îmbrăcaţi şi cu purtări alese vin la el, rugîndu-1 să-i urmeze. Cu cea’mai mare politeţe îl duc într-o
198 ♦ Albert Camus
mahala jalnică, îi pun capul pe o piatră si-1 înjunghie, înainte de a muri, osînditul spune doar atît: „(ia un dine”.
Vedem că e greu să vorbim de simbol într-o povestire a cărei calitate izbitoare stă tocmai în firesc. Dar firescul e o categorie greu de înţeles. Există opere în care evenimentul îi pare firesc cititorului. Dar există altele (mai rare, e adevărat) in care personajul e acela care găseşte firesc tot ceea ce i se întîmplă. Printr-un paradox ciudat, dar evident, cu cît aven¬turile personajului vor fi mai neobişnuite, cu atît firescul po¬vestirii va spori: el este proporţional cu distanţa ce se poate face simţită între ciudăţenia vieţii unui om şi simplitatea cu care acest om o acceptă. Se pare că la Kafkâ întîlnim un fi¬resc de acest tip. Înţelegem ce vrea să spună Procesul. S-a vorbit de o imagine â condiţiei umane. Fără îndoială că este asa. Dar lucrurile sînt mai simple si totodată mai complicate. Vreau să spun că sensul romanufui e mai particular şi mai personal pentru Kafka. Într-o anumită măsură, el este acela care vorbeşte, chiar dacă noi sîntem cei ce ne mărturisim lui. Trăieşte şi’e condamnat. O află de la primele pagini ale ro-manuiui pe care-1 trăieşte în această lume şi, chiar dacă încearcă să găsească o scăpare, o face totuşi fără să se arate surprins. Şi nu se va mira niciodată îndeajuns de această lipsă de mirare. În aceste contradicţii recunoaştem primele semne ale operei absurde. Spiritul’proiectează în concret tragedia sa spirituală. Dar nu o poate face decît cu ajutorul unui paradox perpetuu, care dă culorilor puterea de a expri¬ma vidul şi gesturilor cotidiene forţa de a traduce ambiţiile eterne.

 

Tot astfel, Castelul este poate o teologie în act, dar, înainte de orice, aventura individuală a unui suflet pornit în căutarea graţiei, a unui om care cere lucrurilor acestei lumi regeasca lor taină şi femeilor semnele zeului ce doarme în ele. Metamorfoza, lâ rîndul ei, figurează fără îndoială oribi¬lele imagini ale unei etici a lucidităţii, dar e totodată şi pro¬dusul acelei nemărginite uimiri pe care o încearcă omul cînd simte cum se transformă fără efort într-un animal. În această ambiguitate fundamentală stă tot secretul lui Kafka. Această perpetuă pendulare între firesc şi extraordinar, individual şi universal, tragic şi cotidian, absurd şi logic se întîlneşte în întreaga sa operă’, dîndu-i rezonanţa şi semnificaţia proprii. Pentru a înţelege opera absurdă’, trebuie să enumerăm aceste paradoxuri, trebuie să îngroşam aceste contradicţii.
MITUL LUI SISIF ♦ 199
Un simbol, într-adevăr, presupune două planuri, două lumi de idei şi de senzaţii şi un dicţionar de corespondenţe între una şi cealaltă. Lexicul acesta este cel mai greu de sta¬bilit. Dar â căpăta conştiinţa celor două lumi aflate faţă în faţă înseamnă a face pr’imuf pas pe drumul relaţiilor lor as¬cunse. La Kafka cele două lumi sînt cea a vieţii cotidiene, pe de o parte, şi cea a neliniştii supranaturale, pe de altă parte. Se pare că asistăm aici la’o nesfîrşită exploatare a cuvintelor lui Nietzsche : „Marile probleme se întîlnesc în stradă”.
Există în condiţia umană — e un loc comun al tuturor li¬teraturilor — o absurditate fundamentală şi în acelaşi timp o implacabilă măreţie. Amîndouă coincid,’ cum e şi firesc. Amîndouă sînt întruchipate, să o mai spunem o dată, în di¬vorţul ridicol care desparte necumpătatele noastre elanuri sufleteşti de bucuriile pieritoare ale trupului. Absurdul stă în faptul că sufletul acestui trup îl depăşeşte atît de nemărginit. Cel ce vrea să reprezinte această absurditate va trebui să-i dea viaţă printr-un joc de contraste paralele. Astfel, Kafka exprimă tragedia prin cotidian şi absurdul prin logică.
Un actor dă cu atît mai multă forţă tragică unui personaj, cu cît se fereşte să-1 exagereze. Dacă e măsurat în interpreta¬rea lui, groaza pe care o va trezi va fi nemăsurată. În această privinţă tragedia greacă e plină de învăţăminte. Într-o operă tragică destinul se face totdeauna mai bine simţit sub înfăţişarea logicii şi a firescului. Destinul lui Oedip e stabilit dinainte. Zeii au hotărît că va săvîrşi omorul şi incestul, întreaga dramă se străduieşte să arate sistemul logic care, din deducţie în deducţie, va duce la împlinire nenorocirea erou¬lui. A prevesti doar’ acest destin neobişnuit nu-i cîtuşi de puţin îngrozitor, de vreme ce e neverosimil. Dar dacă necesi¬tatea lui ne este demonstrată în cadrul vieţii cotidiene — societate, stat, emoţie familială — atunci spaima este consacrată. În revolta care-1 zguduie pe om şi-1 face să spună : „Aceasta nu-i cu putinţă”, există certitudinea disperată că „aceasta” e totuşi cu putinţă.

1 Să notăm că putem, în chip tot atît de legitim, să interpretăm operele lui Kafka în sensul unei critici sociale (de exemplu, în Procesul). E probabil, de altfel, că nu se pune problema unei alegeri. Ambele interpretări sînt bune. Am văzut că, exprimată fn termeni absurzi, revolta împotriva oameniior este îndreptată şi împotriva lui Dumnezeu : marile revoluţii sînt totdeauna meta-fizice.
200 ♦ Albert Camus
Iată tot secretul tragediei greceşti, sau cel puţin unul din aspectele sale. Căci există si un altul care, printr-o metodă inversă, ne-ar îngădui să-1 înţelegem şi mai bine pe Kafka. Inima omenească are o tendinţă supărătoare de a numi destin numai ceea ce o zdrobeşte. Dar şi fericirea, în felul ei, e fără pricină, de vreme ce e inevitabilă. Omul modern îşi face din ea un merit atunci cînd nu o ignoră. Dimpotrivă, ar fi multe de spus despre destinele privilegiate din tragedia greacă şi despre favoriţii legendei, care, ca Ulise, se pomenesc salvaţi de la sine din vîrtejul celor mai nefericite întîmplări.
În orice caz, trebuie să reţinem această complicitate as¬cunsă care uneşte tragicul cu fogicul şi cu cotidianul. Iată de ce Samsa, eroul din Metamorfoza, este un voiajor comercial. Iată de ce singurul lucru care-1 supără în cursul ciudatei aventuri care face din el un gîndac e faptul că patronul va fi nemulţumit de absenţa lui. Îi cresc labe şi antene, şira spinării i se încovoaie.’pe pîntece îi apar puncte albe — nu voi spune că toate acestea nu-1 uimesc, altminteri efectul ar fi ratat —, dar întîmplarea nu-i pricinuieşte decît „o uşoară plictiseală”. Întreaga artă a lui Kafka stă în această nuanţă. In opera sa centrală, Castelul, predomină detaliile vieţii coti¬diene şi totuşi acest roman straniu, în care nu se ajunge nicăieri şi în care totul e mereu luat de la început, înfăţişează aventura’ esenţială a unui suflet pornit în căutarea graţiei. Această traducere a problemei în act, această coincidenţă a generalului cu particularul pot fi recunoscute şi în mărun¬tele artificii proprii oricărui mare creator. În Procesul, eroul s-ar fi putut numi Schmidt sau Franz Kafka. Dar el se numeşte Joseph K… Nu e Kafka si totuşi este el. Este euro¬peanul mijlociu. Seamănă cu toata lumea. Dar este şi entita¬tea K… constituind x-ul acestei ecuaţii carnale.
De asemenea, cînd Kafka vrea să exprime absurdul, el se slujeşte de coerentă. E cunoscută povestea nebunului care pescuia într-o cădi Un medic care-şi trata pacienţii după o metodă proprie îl întreabă dacă peştele trage la undiţă. Ne¬bunul îi răspunde sever: „Bineînţeles că nu, prostule, nu vezi că-i o cadă?” Această poveste aparţine genului baroc. Dar ea ne arată cum nu se poate mai bine’ cît de legat este efectul absurd de excesul de logică. Într-adevăr, lumea lui Kafka CMC un inexprimabil univers în care omul îşi oferă luxul chi¬nuitor de a pescui într-o cadă, ştiind că nu va prinde nimic.
Recunosc deci aici o operă absurdă în principiile ei. Cît priveşte Procesul, de exemplu, pot să spun că reuşita e totală. Carnea triumfă. Nu lipseşte nimic: nici revolta neexprimată
MITUL LUI SISIF ♦ 201
fdar ea este cea care scrie), nici disperarea lucidă şi mută (dar ea e cea care creează), nici acea uimitoare libertate de comportare de care personajele romanului dau dovadă pînă la moartea finală.

 

Totuşi, această lume nu-i atît de închisă pe cît pare. În acest univers imobil, Kafka va introduce, sub o înfăţişare ciudată, speranţa. Din acest punct de vedere, Procesul ‘şi Castelul nu se dezvoltă în acelaşi sens. Ele se completează’ reciproc. In¬sensibila progresie ce poate fi observată de la o carte la alta reprezintă o imensă cucerire în domeniul evaziunii. Procesul pune o problema pe care Castelul, într-o oarecare măsură, o rezolvă. Primul roman descrie, după o metodă cvasiştiinţi-fică şi fără să tragă concluzii. Al doilea, într-o oarecare măsură, explică. Procesul pune diagnosticul, iar Castelul ima¬ginează un tratament. Dar leacul propus aici nu vindecă. El introduce boala în viaţa normală, ajutîndu-1 pe om s-o ac¬cepte, într-un anume sens (să ne gîndim la Kierkegaard), el îl face pe om s-o iubească. Agrimensorul K… nu-şi poate imagina o altă grijă decît cea care-1 macină. Chiar şi’ cei ce-1 înconjoară încep să iubească acest vid şi această durere fără de nume, ca şi cum suferinţa ar căpăta’ aici un chip privile¬giat. „Cîtă nevoie am de tine, îi spune Frieda lui K… De cînd te cunosc, cît mă simt de singură cînd nu eşti lîngă mine!” Acest leac subtil ce ne face să iubim ceea ce’ ne zdrobeşte şi care zămisleşte speranţa într-o lume fără de ieşire, acest „salt” brusc p’rin care totul se schimbă reprezintă secretul re¬voluţiei existenţiale şi al Castelului însuşi.
Puţine opere sîrlt mai riguroase în progresia lor decît Castelul. K…, numit agrimensor la castel, soseşte în sat. Dar îi e cu neputinţă să ajungă de la sat la castel. Pe sute de pagini, K… se va încăpăţîna să-şi găsească drumul, va face toate de¬mersurile posibile, va folosi viclenia, mijloacele ocolite, nu se va supăra niciodată şi, însufleţit de o credinţă uimitoare, va voi cu orice preţ să preia funcţia ce i-a fost încredinţată. Fiecare capitol e un eşec. Şi, de asemenea, un nou început. Nu e vorba aici de logică. Tragicul operei stă în amploarea acestei încăpăţînări. Cînd K… telefonează la castel, el aude un amestec de voci confuze, rîsete vagi, chemări îndepărtate, ce sînt de-ajuns spre a-i hrăni speranţa, ca acele rare semne ce se ivesc pe cerul de vară sau ca acea făgăduinţă a serii în care aflăm raţiunea noastră de a trăi. Descoperim aici secretul melancoliei atît de caracteristice pentru Kafka. Aceeaşi, de
202 ♦ Albert Camus
fapt, pe care o respirăm în opera lui Proust sau în peisajul plotinian: nostalgia paradisurilor pierdute. „Mă cuprinde melancolia, spune Olga, cînd Barnabas îmi spune dimineaţa că se duce la castel: un drum, probabil, inutil, o zi, probabil, pierdută, o speranţă, probabil, zadarnică.” „Probabil”, iată încă o nuanţă pe care Kafka îşi riscă întreaga operă. Totuşi, căutarea eternului rămîne aici meticuloasă. Şi aceste auto¬mate inspirate — personajele lui Kafka — întruchipează însăşi imaginea a ceea ce am fi, lipsiţi de divertismentele noastre şi lăsaţi pe de-a-ntregul pradă umilirilor divinului.
În Castelul supunerea faţă de cotidian devine o etică. Marea speranţă a lui K… este’aceea de a fi adoptat de către cei de la castel.’ Neizbutind singur, se străduieşte să merite acea graţie devenind un locuitor al satului şi picrzînd calitatea de străin, pe care toţi i-o amintesc prin purtarea lor. Nu-şi doreşte decît o meserie, un cămin, o viaţă de om normal şi sănătos. Nu-şi mai poate îndura nebunia. Se vrea înţelept. Vrea să scape de blestemul ciudat care-1 înstrăinează de res¬tul satului. Episodul cu Frieda este, din acest punct de ve-dere, semnificativ. Şi-o face amantă pe această femeie care-a cunoscut pe unul dintre funcţionarii de la castel, tocmai din pricina trecutului ei. Află în ea ceva ce-1 depăşeşte, avînd în acelaşi timp conştiinţa a ceea ce o face pentru totdeauna ne¬vrednică de cei de lâ castel. Nu putem să nu ne gîndim la dragostea ciudată a lui Kierkegaard pentru Regine Olsen. Flăcările eternităţii care-i mistuie pe anumiţi oameni sînt atît de nesăţioase.’încît ei le dau pradă însăşi inima celor din preajma lor! Subiectul acestui episod din Castelul constă, de asemenea, în funesta eroare de a da lui Dumnezeu ceea ce nu-i aparţine. Dar pentru Kafka se pare că nu-i o eroare. E o doctrină şi un „salt”. Lui Dumnezeu îi aparţine totul.
Şi mai semnificativ încă e faptul că agrimensorul se îndepărtează de Frieda, apropiindu-se de surorile Barnabas. Căci familia Barnabas e singura familie părăsită cu desăvîrşire de cei de la castel şi chiar de către cei din sat. Amalia, sora cea mai mare, a refuzat propunerile ruşinoase ale unuia dintre funcţionarii de la castel. Blestemul imoral

l în Castelul, se pare că „divertismentele”, în sensul pascalian, sînt simboli¬zate de Ajutoare, care îl „abat” pe K… de Ia preocuparea lui. Frieda devine în cele din urmă amanta unuia dintre ajutoare, pentru că preferă adevărului decorul, viaţa de fiecare zi spaimei împărtăşite.
MITUL LUI SISIF ♦ 203
care a urmat a izgonit-o pentru totdeauna dintre cei iubiţi de Dumnezeu. A nu fi în stare să-ţi pierzi cinstea pentru Dum¬nezeu înseamnă a deveni nevrednic de graţia Lui. Recu¬noaştem o temă familiară filosofiei existenţialiste: adevărul potrivnic moralei. Aici lucrurile merg însă şi mai departe. Căci drumul străbătut de eroul lui Kafka, acela care duce de la Frieda la surorile Barnabas, este însuşi drumul ce duce de la iubirea încrezătoare la zeificarea absurdului. Şi de data asta gîndirea lui Kafka se întîlneşte cu cea a lui Kierkegaard. Nu-i de mirare că „povestea despre Barnabas” se află la sfîrşitul cărţii. Ultima tentativă a lui K… este aceea de a-1 afla pe Dumnezeu în ceea ce-L neagă, de a-L recunoaşte nu în funcţie de categoriile noastre de bunătate şi de frumuseţe, ci îndărătul chipurilor inexpresive şi hîde ale indiferenţei, ale nedreptăţii şi ale urii Sale. Acest străin care le cere celor de la castel să-‘l adopte este, la sfîrşitul călătoriei sale, si mai exilat încă, de vreme ce, de data asta îşi este necredincios sie însuşi, renunţînd la morală, la logică şi fa adevărurile spiritului, pentru a încerca să pătrundă, avînd drept unică bogăţie speranţa nesăbuită, în deşertul graţiei divine.
Aici, cuvîntul speranţă nu e ridicol. Dimpotrivă, cu cît e mai tragică condiţia arătată de Kafka, cu atît speranţa devine mai rigidă şi mai provocatoare. Cu cît Procesul este’ mai ab¬surd, cu atît „saltul” exaltat din Castelul apare mai emoţio¬nant şi mai ilegitim. Aflăm aici în stare pură paradoxul gîndirîi existenţialiste, aşa cum îl exprimă de exemplu Kier¬kegaard : „Trebuie să ucidem speranţa terestră, căci numai atunci ne vom mîntui prin adevărata speranţă”, şi care poate fi tradus astfel: „Trebuie să fi scris Procesul pentru a putea începe să scrii Castelul.”
Într-adevăr, cei mai mulţi dintre cei care s-au ocupat de Kafka au definit opera sa ca pe un strigăt deznădăjduit ce nu mai lasă omului nici o scăpare. Dar părerea aceasta se cade a fi revăzută. Există speranţă şi speranţă. Opera optimistă a domnului Henry Bordeaux îmi pare peste măsură de descu-rajatoare. Şi aceasta pentru că în cărţile sale nimic nu le este îngăduit inimilor care aspiră către mai mult. Dimpotrivă,

1 Evident, toate acestea nu sînt valabile decît pentru versiunea neterminată a Castelului pe care a lăsat-o Kafka. Dar e puţin probabil ca scriitorul să fi vrut să rupă în ultimele capitole unitatea de ton a romanului.
2 Puritatea inimii
204 ♦ Albert Camus
gîndirea lui Malraux rămîne întotdeauna tonică. Dar, în amîndouă cazurile, nu e vorba de aceeaşi speranţă şi nici de aceeaşi disperare. Văd însă că însăşi opera absurdă poate duce la infidelitatea pe care vreau s-b evit. O operă care nu era decît o repetiţie fără urmare a unei condiţii sterile, exal¬tare clarvăzătoare a ceea ce e menit pieirii devine aici un cuib de iluzii. Ea explică, dă o formă speranţei. Creatorul nu se mai poate despărţi de ea. Nu mai este, cum ar fi trebuit să fie, un joc tragic. Ea dă un sens vieţii autorului său.
E ciudat, în orice caz, ca opere de inspiraţie înrudită, ca acelea ale lui Kafka, Kierkegaard sau Şestov, mai pe scurt, ca acelea ale romancierilor şi filosofilor existenţialişti, pe de-a-ntre-gul orientate către absurd şi către consecinţele lui, sfîrşesc, în cele din urmă, prin acest imens strigăt de speranţă.
Ei îl îmbrăţişează pe Dumnezeul care-i devoră. Prin umi¬linţă ajung la speranţă. Căci absurdul acestei existenţe este pentru ei încă o dovadă a unei realităţi supranaturale. Dacă drumul acestei vieţi duce la Dumnezeu, înseamnă că există o scăpare. Şi perseverenţa, încăpăţînarea cu care Kierkegaard, Şestov şi eroii lui Kafka străbat întruna acelaşi itinerar reprezintă o ciudată chezăşie a puterii exaltante’ a acestei certitudini1.
Kafka refuză Dumnezeului său măreţia morală, evidenţa, bunătatea, coerenţa, dar nu o face decît pentru a i se arunca la picioare cu o şi mai mare rîvnă. Absurdul este recunoscut, acceptat, omul se resemnează, şi, din această clipă, ştim că absurdul a încetat să mai fie absurd. Există oare, în limitele condiţiei umane, speranţă mai mare decît aceea care îi îngăduie omului să se sustragă acestei condiţii? Mă conving încă o dată că gîndirea existenţialistă, în ciuda a ceea ce crede în mod curent, este pătrunsă de o nemărginită spe¬ranţă, de însăşi acea speranţă care, o dată cu creştinismul primitiv şi cu bunavestire, a ridicat întreaga lume veche. Dar cum să nu văd în acest salt care caracterizează orice gîndire existenţialistă, în această încăpăţînare de a străbate la nesfîrşit o divinitate fără suprafaţă, semnul unei lucidităţi care se abandonează pe sine? Se susţine că nu-i decît un orgoliu care abdică spre a se mîntui. Această renunţare ar fi,

l Singurul personaj lipsit de speranţă din Castelul este Amalia. Ei i se opune cu cea mai mare violenţă K…
MITUL LUI SISIF ♦ 205
mi se spune, fecundă. Dar o situaţie nu o schimbă întru nimic pe cealaltă. În ochii mei, valoarea morală a lucidităţii nu va fi micşorată numai pentru că mi se spune că e, ca orice orgoliu, sterilă. Căci orice adevăr, prin însăşi definiţia lui, e steril. Toate evidenţele sînt sterile. Într-o lume în care totul e dat şi nimic nu-i’explicat, fecunditatea unei valori sau a unei metafizici e o noţiune goală de sens.
Vedem aici, în orice caz, în care tradiţie de gîndire se înscrie opera lui Kafka. Într-adevăr, n-ar fi inteligent să considerăm drept foarte riguros drumul care duce de la Procesul la Castelul. Joseph K… şi K… nu sînt decît cei doi poli care-1 atrag pe Kafka. Voi vorbi ca el şi voi spune că opera lui nu este, probabil, absurdă. Dar aceasta să nu ne împiedice să-i vedem măreţia şi universalitatea care rezultă din faptul că a ştiut să reprezinte în asemenea chip trecerea zilnică de la speranţă la nefericire şi de la înţelepciunea deznădăjduită la orbirea voluntară. Opera sa este universală (o operă cu adevărat absurdă nu e universală) în măsura în care înfăţişează chipul emoţionant al omului care fuge de propria să umanitate, aflînd în contradicţiile sale motive de a crede, în deznădejdile sale fecunde motive de a spera şi numind viaţă înspăimîntătoarea ucenicie a morţii. E univer¬sală, pentru că e de inspiraţie religioasă. Ca în toate religiile, şi aici omul e izbăvit de povara propriei sale vieţi. Dar dacă ştiu asta, dacă pot admira asta, ştiu, de asemenea, că eu nu caut universalul, ci adevărul. Ele nu coincid întotdeauna.
Se va înţelege mai bine acest mod de a vedea, dacă voi spune că gîndirea cu adevărat deznădăjduită se defineşte toc¬mai prin criteriile opuse şi că o operă tragică ar putea fi aceea care, izgonind din ea orice speranţă în viitor, ar descrie viaţa unui om fericit. Cu cît viaţa e mal plină de bucurii, cu atît’e mai absurd gîndul de a o pierde. Poate aici trebuie căutat se¬cretul acelei aridităţi orgolioase pe care o întîlnim în opera lui Nietzsche. În această ordine de idei, Nietzsche pare a fi singurul artist care a tras consecinţele extreme ale unei este¬tici a absurdului, de vreme ce mesajul său ultim constă într-o luciditate sterilă şi cuceritoare şi in negarea încăpăţînată a oricărei consolări supranaturale.’

l În legătură cu cele două aspecte ale gîndini lui Kafka, a se compara La ocnă: „Vinovăţia (citiţi: a omului) e întotdeauna neîndoielnică”, cu un frag-ment din Castelul (raportul lui Momus): „Vinovăţia lui K… e greu de stabilit”.
206 ♦ Albert Camus
Cele de mai sus arată totuşi îndeajuns importanţa capi¬tală a operei lui Kafka în cadrul acestui eseu. Ea rle duce pînă la limitele gîndirii umane. Dînd cuvîntului întregul său înţeles, se poate spune că totul în această operă este esenţial. Ea pune, în orice caz, problema absurdului in deplinătatea’sa. Dacă aceste concluzii vor fi apropiate de observaţiile noastre iniţiale, fondul de formă, sensul ascuns al Castelului de arta firească în care este turnat, căutarea pasionată şi orgolioasă a lui K… de decorul cotidian în care se desfăşoară, se va înţelege mai bine măreţia operei lui Kafka. Căci dacă nostalgia este semnul umanului’, nimeni, poate, n-a dat atîta viată şi atîta relief fantomelor regretului. Totodată, se va înţelege însă şi ciudata măreţie pe care o pretinde opera absurdă şi care, poate, nu se arfă aici. Dacă specificul artei constă în a lega generalul de particular, eternitatea pieritoare a unei picături de apă de jocurile luminii, va trebui cu atît mai mult să măsurăm măreţia scriitorului absurd după distanţa pe care ştie s-o creeze’între aceste două lumi. Secretul său e de a şti să găsească locul exact unde ele se întîlnesc, în cea mai mare disproporţie a lor.
Şi e drept să’spunem că inimile pure ştiu să vadă peste tot acest loc geometric al omului şi al inumanului. Faust şi Don Quijote sînt creaţii fără seamăn ale artei, pentru că ei ne arată cu mîinile lor p’ămînteşti măreţii nemăsurate. Vine totuşi totdeauna o clipă cînd’spiritul’neagă adevărurile pe care aceste mîini le pot atinge. Vine o clipă cînd creaţia nu mai e luată în tragic, ci doar în serios. Omul începe atunci să spere. Dar nu aceasta e datoria lui. Datoria lui e să întoarcă spatele subterfugiului. Or, la capătul vehementului proces pe care Kafka îl intentează întregului univers, întîlnesc subterfugiul. Uimitorul său verdict achită, în cele din urmă, această lume hîdă şi cutremurătoare, în care pînă şi cîrtiţele speră .

1 Cele propuse mai sus sînt, evident, o interpretare a operei lui Kafka. Dar se cuvine să adăugăm că ea poate fi considerată în afara oricărei inter¬pretări, dintr-un punct de vedere pur estetic. De exemplu, B. Groethuysen, în remarcabila sa prefaţă la Procesul, se mărgineşte, mai înţelept decît noi, să urmărească doar ceea ce el numeşte, în chip atît de izbitor, închipuirile dureroase ale unui om care doarme cu ochii deschişi. Este destinul şi, poate, măreţia acestei opere, care oferă totul şi nu confirmă nimic.