Alexandru Surdu CARACTERIZARE GENERALĂ A PSIHOLINGVISTICII

Alexandru Surdu

CARACTERIZARE GENERALĂ A PSIHOLINGVISTICII

CURS 1

 

 

 

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, studenţii vor fi capabili să:

Definească psiholingvistica arate caracterul interdisciplinar al psiholingvisticii, să o pună în legătură cu lingvistica, teoria generală a comunicării, defectologia, logopedia, psihologia limbajului, filosofia limbajului (în trei discipline importante: ontologia, gnoseologia, logica).

1) Definiţia.

Psiholingvistica este ştiinţa care studiază relaţiile dintre procesele psihice prin care se exercită facultăţile gândirii, în special intelectul sau inteligenţa, raţiunea şi speculaţiunea şi limbajele specifice prin care acestea sunt exprimate în funcţie de domeniile ontice la care se referă.

2) Caracterul interdisciplinar al psiholingvisticii a) Legătura cu lingvistica. Lingvistica studiază limbajele vorbite, urmărind structura fonetică, morfologică, sintactică şi ortografică a vorbirii corecte. Din această cauză, în sens tradiţional, psiholingvistica studiază, în mod special, procesele psihice legate de exercitarea facultăţii gândirii numită „raţiune”, căci numai aceasta este exprimată în limbajele vorbite, în diferitele limbi uzuale. Psiholingvistica, chiar redusă la raţiune, nu se ocupă însă de structurile lingvistice concrete, care diferă în funcţie de specificul limbilor vorbite (flexionare, neflexionare, aglutinante etc.), ci de studiul structurilor lingvistice corespunzătoare formelor gândirii raţionale: noţiuni, judecăţi şi raţionamente. Dar psiholingvistica se ocupă şi cu studiul altor tipuri de limbaje, diferite de cele vorbite: limbaje simbolice vizuale, auditive, tactile etc.

Din această cauză, psiholingvistica are legătură şi cu b) Teoria generală a comunicării care studiază componentele artelor de comunicare în genere: emiţător, receptor, mesaj, semnal şi modalitate de transmisie. Se poate vorbi despre comunicare în toate domeniile, începând cu cele fizice anorganice (vasele comunicante); cele fizice organice (vegetale şi animale) şi sfârşind cu cele umane. Aici emiţătorul şi receptorul sunt oameni care, în funcţie de semnale (sonore, vizuale etc.) şi de organele de simţ diferenţiate (auzul, văzul etc.), pot comunica şi prin limbaje neverbale.

Psiholingvistica studiază procesele psihice care stau la baza acestor limbaje neverbale, ca şi la baza celor verbale.

 1. C) Legătura psiholingvisticii cu defectologia constă în studiul acelor limbaje neverbale utilizate de persoane cu deficienţe, în special auditive şi vizuale, care sunt nevoite să comunice şi prin limbaje neverbale, dar nu le studiază decât în măsura în care pot fi utilizate şi de către persoane fără deficienţe în anumite situaţii concrete.
 2. D) Psiholingvistica are legătură şi cu logopedia, fiind interesată de procedeele de corectare şi educare a vorbirii pe baza stabilirii unor legături favorabile comunicării diferitelor stări de fapt şi situaţii obiective prin reprezentarea şi exprimarea lor adecvată.
 3. E) Este evidentă de asemenea legătura psiholingvisticii cu psihologia limbajului, care se studiază în cadrul psihologiei generale. Dacă psiholingvistica este redusă la studiul mecanismelor psihice ale gândirii raţionale şi ale vorbirii, cum se făcea în psiholingvistica tradiţională, atunci legătura este şi mai puternică, diferenţa constituind-o doar interesul special al psiholingvisticii pentru modalităţile de influenţare psihică şi respectiv de testare a performanţelor lingvistice. Cercetările mai recente asupra inteligenţei preverbale la copii extind însă sfera de interes a psiholingvisticii şi asupra gândirii intelective neverbale care nu este studiată în psihologia limbajului.
 4. F) Filosofia limbajului constituie însă cadrul general teoretic de abordare psiholingvistică a limbajelor, de diferenţiere şi ierarhizare a acestora.

Sunt importante trei discipline filosofice:

Ontologia limbajelor, prin care sunt diferenţiate domeniile de referinţă ale acestora: obiecte, proprietăţi, relaţii, stări de fapt, situaţii, fenomene, procese etc;

Gnoseologia limbajelor, care se ocupă cu stabilirea relaţiilor reciproce dintre obiectele cunoscute şi subiecţii cunoscători în cadrul comunicării;

Logica limbajelor, care se referă la formele şi structurile logice ale facultăţilor gândirii: la formele inteligibile de modelare, la formele raţionale de reflectare şi la formele speculative de reproducere, ca şi la formele lor diferite de exprimare: simbolică, raţională, categorială.

Caracterul interdisciplinar al psiholingvisticii rezidă în legăturile specifice pe care le are cu disciplinele ştiinţifice enumerate, fără a se identifica însă cu vreuna dintre ele.

Întrebări de autoevaluare:

Ce este psiholingvistica?

Care este obiectul de studiu al lingvisticii?

Ce se studiază în teoria generală a comunicării?

Ce preia psiholingvistica din defectologie şi logopedie?

Care este diferenţa dintre psiholingvistică şi psihologia limbajului?

Ce contribuţii aduce filosofia la studiul limbajului?

CURS 2

OBIECTIVELE CURSULUI DE PSIHOLINGVISTICĂ.

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili să:

Arate care sunt obiectivele cursului de psiholingvistică 1) Studiul psihologic al facultăţilor gândirii. Procesele psihice care determină nexercitarea facultăţilor gândirii: (a)

Senzaţii, percepţii, reprezentări; (b) generalizare, abstractizare, comparaţie, clasificare; (c)

Intuiţie, contemplaţie, meditaţie. Grupa (a) presupune cunoştinţe elementare de psihologie generală; grupa (b) presupune exercitarea proceselor psihice senzoriale în situaţii diferite, operaţionale, spontane sau conştiente, în vederea obţinerii unor date cognitive; grupa (c) este legată de exercitarea efectivă a facultăţilor gândirii, care determină şi stări de conştiinţă modificate, detectabile cu aparatura modernă de înregistrare a frecvenţei biocurenţilor (unde alfa cu frecvenţa cuprinsă între 8 şi 14 hertzi).

2) Studiul limbajelor corespunzătoare facultăţilor gândirii. Limbaje simple neverbale, însoţite de consideraţiuni filoşi ontogenetice despre semne şi simboluri; limbaje neverbale evoluate, perfecţionate, utilizate în logica simbolică şi în disciplinele tehnico-ştiinţifice. Studiul limbajelor verbale cu diferenţierile specifice limbilor vorbitge. Studiul limbajelor categoriale cu particularităţile lor dialectico-speculative.

3) Studiul performanţelor diferenţiate de gândire şi vorbire.

 1. A) Diferenţierea persoanelor normale în funcţie de conformaţia corporală (cefalic, respirator, digestiv, musculos, membros).
 2. B) Diferenţierea după temperamente (sangvin, coleric, melancolic, flegmatic).
 3. C) Diferenţierea după trăsăturile de caracter accentuate (hiperexact, hiperperseverent, emotiv, demonstrativ, nestăpânit).
 4. D) Diferenţierea în funcţie de grupele sangvine.
 5. E) Diferenţierea după criterii fiziognomonice (trăsăturile particulare ale feţei).

Studiul creativităţii diferenţiate pe tipuri de gândire şi limbaje a) Factorii creativităţii:

Fluenţa, flexibilitatea, originalitatea, autoevaluarea, gradul de elaborare.

 1. B) Specificul testelor de inteligenţă neverbală c) Teste de inteligenţă verbală d) Teste de raţionalitate e) Testarea creativităţii teoretico-speculative.

Aplicaţiile diferenţiate ale facultăţilor gândirii şi ale limbajelor corespunzătoare a) Aplicaţiile limbajelor simbolice în ştiinţele exacte şi în tehnica modernă.

 1. B) Aplicaţiile moral-comportamentale ale raţiunii.
 2. C) Aplicaţiile teoretico-ştiinţifice ale speculaţiunii.

Importanţa psiho-pedagogică a diferenţierii elevilor în funcţie de capacităţile lor de gândire.

CURS 3

FACULTĂłILE GÂNDIRII.

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili să:

Indice etimologia unor concepte specifice domeniului caracterizeze din punct de vedere psihologic facultăţile gândirii.

Probleme istorice.

Importanţa termenului „gândire” (nous) în filosofia greacă presocratică.

Identificarea gândirii cu Divinitatea are la bază absolutizarea caracterului creativ al gândirii (Anaxagoras). Apariţia termenului de logos cu semnificaţia de gândire şi vorbire şi cea de „raţiune”, de gândire care instituie ordinea în univers (logos şi cosmosd la Heraclit). Considerarea de către Aristotel a gândirii (nous) ca parte a sufletului (psyche) deosebită de sensibilitate, dar bazându-se pe aceasta. Distincţia în cadrul gândirii a două facultăţi: gândirea intuitivă (noesis) şi gândirea discursivă (dianoia), legată de logos = raţiune, ca şi a gândirii pasive (patheticos), receptive, faţă de gândirea activă (poieticos), creativă. Caracterul creativ al gândirii raţionale, ilustrată la nivelul raţionamentelor prin descoperirea termenului mediu (invenţio medii).

Elaborarea logicii raţiunii cu formele sale clasice: noţiune, judecată, raţionament şi a raporturilor acestora cu expresiile lor lingvistice: cuvântul semnificativ, propoziţia şi discursul argumentativ. Apariţia în Evul Mediu a termenilor de intellectus, raţio şi speculaţio (explicaţii etimologice şi semnificaţii logice). Contribuţia lui Immanuel Kant la distincţia dintre sensibilitate, intelect, raţiune şi raţiune speculativă. G. W. F. Hegel despre intelect, raţiune negativă şi raţiune pozitivă.

Accepţiile facultăţilor gândirii în psihologia clasică.

Explicarea diferenţierilor de gândire pe facultăţi ale gândirii şi explicarea performanţelor pe bază de înclinaţii şi aptitudini. Deficienţele testelor de inteligenţă nediferenţiate. Riscurile caracterizării persoanelor numai pe baza inteligenţei.

Problema diferenţierii facultăţilor gândirii pe baza datelor experimentale.

Diferenţieri ale capacităţilor de gândire fără exercitarea lor în diferite domenii care să evidenţieze predispoziţii, independente de înclinaţii şi aptitudini. Experimentele referitoare la inteligenţa preverbală a noilor născuţi (J. Piaget).

Caracterizarea psihologică a facultăţilor gândirii.

Diferenţierea facultăţilor gândirii pe baza proceselor psihice diferite prin care se realizează exercitarea lor: percepţia şi intuiţia pentru intelect;

Contemplaţia şi reflecţia pentru raţiune; meditaţia şi revelaţia pentru speculaţiune.

Caracterizarea lingvistică a facultăţilor gândirii.

Limbajul simbolic, limbajul noţional, limbajul categorial.

Întrebări de autoevaluare:

Care este semnificaţia termenlor logos, nous şi psyche în gândirea greacă?

Ce noi concepte semnificative apar în Evul Mediu?

Care este contribuţia lui Imm. Kant la clarificarea conceptuată relativ la facultăţile gândirii?

Care sunt principalele precizări conceptuale în psihologia clasică?

CURS 4

INTELECTUL SAU INTELIGENłA.

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili să:

Definească inteligenţa indice referenţa ontică a inteligenţei arate caracteristicile „faptelor” 1) Inteligenţa şi sensibilitatea.

Inteligenţa este facultatea elementară a gândirii bazată pe sensibilitate şi totodată distinctă de aceasta. Maxima, de sorginte aristotelică, după care nu există nimic în intelect care să nu fi fost mai întâi în simţuri ilustrează legătura intelectului cu sensibilitatea, cu senzaţiile, percepţiile şi reprezentările.

Ontogenetic se acceptă prioritatea senzaţiilor care oferă, prin organele de simţ, date despre mediul înconjurător nediferenţiat. Percepţiile sunt grupuri de senzaţii diverse referitoare la porţiuni delimitate ale mediului înconjurător, la obiecte, lucruri, vieţuitoare, fenomene, care stimulează organele de simţ.

Reprezentările nu mai presupun prezenţa efectivă a obiectelor sensibile, ci doar imaginile acestora reţinute de memoria subiectului cunoscător. Faţă de percepţii, reprezentările, în absenţa obiectelor sensibile, nu mai reţin toate informaţiile oferite de simţuri. De regulă se consideră, în manieră kantiană, că reprezentările, prin generalizare treptată, adică prin omitere succesivă a imaginilor individuale, ajung reprezentări generale, adică gânduri, numite noţiuni sau concepte, respectiv forme de bază ale gândirii raţionale, exprimabile prin cuvinte articulate. Dar, în felul acesta se ajunge la raţiune, nu la intelect. Din această cauză, cum s-a menţionat la cursul 3 (1 Probleme istorice), Kant va identifica intelectul cu o parte a raţiunii, respectiv cu facultatea gândirii de a produce noţiuni sau concepte. Psihologia genetică (J.

Piaget) a dovedit experimental faptul că există inteligenţă preverbală, deci anterioară ontogenetic producerii de noţiuni şi de expresii lingvistice ale acestora, ceea ce înseamnă că nu este corectă utilizarea termenului de intelect ca facultate a gândirii producătoare de noţiuni, respectiv de reprezentări generale. Inteligenţa, ca facultate a gândirii, trebuie plasată între sensibilitate şi raţiune; ontogenetic, înaintea raţiunii. Problema cea mai importantă ţine de stabilirea locului inteligenţei faţă de sensibilitate, respectiv împreună cu aceasta şi totuşi după aceasta.

Referinţa ontică a inteligenţei.

Inteligenţa, ca şi sensibilitatea, se referă la mediul înconjurător.

Structura mediului înconjurător este compusă din obiecte, lucruri, vieţuitoare şi fenomene. Acestea sunt perceptibile prin calităţile sau însuşirile lor perceptibile senzorial. Primele sunt numite obiecte în genere, iar ultimele proprietăţi. Având în vedere că unele proprietăţi ale obiectelor nu sunt permanente sau se transformă în anumite circumstanţe, se consideră că există anumite relaţii între obiecte şi proprietăţi. Dar există şi relaţii între obiecte, căci ele nu se prezintă separate faţă de mediul înconjurător. Sunt însă şi relaţii între obiecte şi grupuri sau clase de obiecte, asemănătoare sau nu şi relaţii între grupuri de obiecte sau între clase de clase de obiecte. Sistematizat, există trei tipuri de entităţi ontice: 1) obiecte; 2) proprietăţi; 3) relaţii;

Şi cinci tipuri diferite de relaţii: (1) relaţii între obiecte şi proprietăţi; (2) relaţii între obiecte; (3) relaţii între obiecte şi clase de obiecte; (4) relaţii între clase de obiecte; (5) relaţii între clase de clase de obiecte.

A se găsi exemple pentru fiecare.

Având în vedere că nu există obiecte, proprietăţi şi relaţii separate şi că au existenţă efectivă numai cele cinci tipuri de relaţii menţionate şi că ele alcătuiesc domeniul de referinţă al inteligenţei, ele au fost numite fapte sau stări de fapt. Exemple: faptul că „zăpada” are proprietatea „alb” pentru (1), adică relaţia dintre zăpadă (obiect) şi alb (proprietate); sau pentru (2), faptul că Alexandru era fiul lui Filip, adică relaţia de filiaţie între Alexandru şi Filip.

Exemple pentru celelalte tipuri de relaţii.

Există însă şi relaţii între stările de fapt (între două sau mai multe stări de fapt); ele se numesc situaţii. De exemplu, situaţia Germaniei din al doilea război Mondial, faptul că se găsea în relaţie de război cu Anglia şi faptul că se găsea în relaţie de război cu Franţa. Sau faptul că Aristotel era mai tânăr decât Platon şi faptul că Platon era mai tânăr decât Socrate, înseamnă că şi Aristotel era mai tânăr decât Socrate, ceea ce alcătuieşte situaţia în care se găseau Socrate, Platon şi Aristotel.

3) Componente sensibile şi inteligibile ale faptelor.

În legătură cu obiectele şi proprietăţile la care se referă inteligenţa este evident că acestea sunt perceptibile senzorial. Despărţirea obiectelor de proprietăţi nu se poate face, în realitate ele există împreună. Cu toate acestea, obiectele în genere, datorită circumstanţelor, pierd sau dobândesc anumite proprietăţi, ceea ce dovedeşte că au relaţii diferite cu acestea. Relaţiile dintre obiecte şi proprietăţi nu sunt însă perceptibile senzorial, ci numai obiectele şi proprietăţile lor. Pierderea unei proprietăţi sau dobândirea unei proprietăţi denotă însă că obiectul în discuţie avea o relaţie cu o anumită proprietate, dar nu o mai are, sau n-o avea şi a dobândit-o.

Obiectele şi proprietăţile sunt perceptibile senzorial; relaţiile dintre obiecte şi proprietăţi sunt inteligibile.

Acelaşi lucru este valabil şi în legătură cu relaţiile dintre cel puţin două obiecte. Să zicem, dintre două mere. Le percepem pe amândouă împreună cu mediul înconjurător, dar nu ştim dacă au fost culese din acelaşi pom sau din aceeaşi livadă şi nici dacă aparţin sau nu, ambele sau numai unul, aceluiaşi soi de mere etc.

Stările de fapt şi situaţiile au, prin urmare, două tipuri de componente:

Perceptibile senzorial (obiecte, proprietăţi, clase de obiecte) şi inteligibile (relaţiile dintre acestea).

Definiţie. A înţelege înseamnă a avea o reprezentare cât mai clară asupra unui fapt (stare de fapt sau situaţie) astfel încât fiecărei părţi componente a stării de fapt să-l corespundă o parte componentă a reprezentării.

Probleme anatomo-fiziologice.

Chiar înainte de constituirea psihologiei experimentale au existat încercări de localizare pe creier a facultăţilor psihice şi respectiv a inteligenţei. F. J. Gall este întemeietorul frenologiei ca disciplină anatomofiziologică de localizare a facultăţilor, funcţiilor sau structurilor psihice, în lucrările Anatomie et physiologie du systeme nerveux (1810) şi Sur les fonctions du cerveau (1822), urmate de lucrarea Phrenologie (1826) a continuatorului său J. C. Spurzheim. Cu toate că frenologia a fost discreditată în forma iniţială datorită unor exagerări, cercetările anatomo-fiziologice de localizare a structurilor corespunzătoare facultăţilor psihice continuă până în zilele noastre, considerându-se însă că nu există localizări precise mai ales pentru facultăţile complexe, ca inteligenţa, care se referă şi la toate tipurile de percepţii.

Immanuel Kant vorbea despre anumite scheme ale imaginaţiei corespunzătoare tipurilor de relaţii (stări de fapt, situaţii) la care se referă intelectul. Ele au fost numite mai recent (J. Piaget) structuri psihice, pe baza cărora persoanele umane au capacitatea de a înţelege. Există două păreri despre caracterul ereditar sau nu al acestor structuri. Moştenirea unor calităţi deosebite ale inteligenţei, să zicem vizuale sau auditive, vine în sprijinul caracterului ereditar. Obţinerea însă a unor performanţe intelective prin educaţie, chiar la persoane fără vreo dovadă ereditară, infirmă această ipoteză.

Studiul copiilor sălbatici, crescuţi de anumite animale, a dovedit însă faptul că, depăşind vârsta de 3-4 ani, copiii sălbatici nu mai pot fi educaţi. Ceea ce înseamnă că, dotaţi ereditar sau nu, fără educaţie corespunzătoare la timpul potrivit, inteligenţa nu se mai poate manifesta.

Întrebări de autoevaluare.

Ce este inteligenţa?

Stabiliţi legătura dintre inteligenţă şi sensibilitate.

Ce sunt „obiectele”, „proprietăţile” şi „relaţiile”?

Câte tipuri de relaţii există?

Daţi exemple de relaţii.

Stabiliţi distincţia dintre perceptibil şi inteligibil.

Ce înseamnă „a înţelege”?

Ce probleme ridică localizarea pe creier a facultăţilor psihice?

CURS 5

REALIZAREA INTELIGENłEI PRIN OPERAłII PSIHO-GNOSEOLOGICE ŞI PRACTICE.

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili să:

Definească principalele operaţii ale inteligenţei definească inteligenţa ca facultate activă a gândirii.

Legătura directă a intelectului cu sensibilitatea, având în vedere că o parte dintre componentele stărilor de fapt sunt perceptibile, nu înseamnă însă că reprezentările intelective, chiar făcând abstracţie de relaţiile neperceptive, ar fi simple reprezentări. În orice accepţie, reprezentările intelective sunt considerate reprezentări generale, adică reprezentări cu un mare grad de generalitate, referitoare nu numai la una sau la mai multe percepţii (de obiecte sau proprietăţi), ci la toate percepţiile posibile de acelaşi gen. Garanţia posibilităţii de aplicare a stărilor de fapt în situaţii cât mai diferite este asigurată de existenţa structurilor psihice respective, indiferent dacă acestea sunt ereditare sau nu. Dar pentru a fi eficiente, ele trebuie să fie exersate în cât mai multe cazuri.

1) Generalizarea este procesul psihic prin care se obţin structurile psihice intelective corespunzătoare unui tip de relaţii dintre cele cinci menţionate şi, totodată, utilizarea sau aplicarea structurilor psihice intelective la cât mai multe cazuri particulare. Să zicem că este vorba de relaţia dintre două obiecte perceptibile vizual, numită „mai înalt decât”, aceasta va determina existenţa unei structuri psihice relaţionale, aplicabilă la orice stare de fapt, numai dacă subiectul cunoscător a înţeles cât mai multe stări de fapt asemănătoare şi diferite, referitoare, să zicem, la obiecte, la plante, la animale, la oameni.

Generalizarea este operaţia psiho-gnoseologică prin intemerdiul căreia se obţin două rezultate: unul psihic de constituire sau activare a structurii psihice relaţionale şi altul de exersare a acesteia în scopuri cognitive. Dacă generalizarea nu atinge pragul optim de constituire a structurii psihice relaţionale, subiectul nu va înţelege noile stări de fapt, iar în legătură cu cele vechi va avea numai reprezentările concrete reţinute de memorie.

Comparaţia este operaţia psiho-gnoseologică prin care subiectul realizează ordonarea şi clasificarea (gruparea) stărilor de fapt asemănătoare, ca şi diferenţierea acestora de alte stări de fapt. Relaţia „mai înalt decât”, de exemplu, presupune şi relaţia „inegal”, dar nu se identifică cu aceasta. Într-o ordine a pregnanţei, prima relaţie („mai înalt decât”) este mai evidentă atunci când inegalitatea este mai pronunţată. Sunt însă clase de inegalităţi, în care primul component este mai înalt sau al doilea (când relaţia are numai două componente). Ele trebuie diferenţiate, dar şi identificate ca făcând parte din aceeaşi clasă a relaţiilor „mai înalt decât”, indiferent de locul pe care îl ocupă componenta mai elevată sau mai puţin elevată decât cealaltă.

3) Analiza şi sinteza sunt operaţii psiho-gnoseologice referitoare la părţile componente ale stărilor de fapt. Analiza în genere înseamnă împărţirea unui întreg în părţile sale componente. Dacă este vorba despre o relaţie între un obiect şi o proprietate, analiza presupune împărţirea mentală a stării de fapt în obiect şi proprietate, ceea ce, în mod evident, nu se poate petrece în realitate, căci nu există proprietăţi independente de obiectele care le au. Când se urmăreşte detaşarea proprietăţii din cadrul stării de fapt, după analiza acesteia, se apelează la abstractizare, adică la operaţia psiho-gnoseologică (mentală) prin care o parte componentă a unei stări de fapt este gândită separat de cealaltă (dacă sunt numai două). Sinteza este operaţia mentală de recompunere a stărilor de fapt din părţile lor separate sau de compunere mentală a lor cu alte obiecte şi respectiv proprietăţi, în funcţie de specificul relaţiilor în discuţie. Este evident că, nefiind perceptibile senzorial, relaţiile nu pot fi obţinute prin aceste operaţii psiho-gnoseologice, cu toate că ele contribuie efectiv la statornicirea structurilor psihice corespunzătoare acestor relaţii doar inteligibile.

Operaţiile psiho-gnoseologice se realizează însă în cadrul activităţilor practice, la început în procesul educativ şi apoi în procesul de selectare, producere, construcţie sau fabricare a unor obiecte cu anumite proprietăţi. Activităţile practice constituie şi principalul mijloc de verificare al înţelegerii stărilor de fapt şi situaţiilor multiple în care se găsesc obiectele muncii. Practica nu este numai un mijloc de verificare, ci şi de corectare şi îndreptare a erorilor, de îndreptare a reprezentărilor greşite şi de plasare a componentelor factuale în situaţii relaţionale necorespunzătoare. Există o dublă determinare, de exersare şi perfecţionare a structurilor psihice intelective în cadrul activităţilor practice şi, de aplicare tot mai adecvată a structurilor respective, ceea ce înseamnă perfecţionarea mijloacelor de producţie şi a tehnicii, mai ales a tehnicii de fabricare a obiectelor artificiale, corespunzătoare unor stări de fapt imaginare.

Intelectul sau inteligenţa este prin excelenţă o facultate activă a gândirii. Este gândirea intuitivă (noesis) şi activă (poieticos) despre care vorbea Aristotel. Intelectul este în permanenţă acţiune (intellectus agens). El s-a născut din practică şi în vederea practicii. Când se spune despre om că este vieţuitorul care gândeşte, aceasta înseamnă, în primul rând, că înţelege, că posedă reprezentări clare şi distincte despre stările de fapt şi despre situaţiile din mediul înconjurător, pe care le poate transforma în folosul său şi poate să producă altele şi mai folositoare pentru el, dar adesea şi dăunătoare pentru ceilalţi şi chiar pentru mediul în care trăieşte.

Întrebări de autoevaluare:

Ce este generalizarea?

Ce rezultate se obţin în urma generalizării?

Ce este comparaţia?

Daţi exemple de comparaţii.

Ce este analiza?

Ce este sinteza?

Arătaţi cadrul în care se realizează operaţiile psiho-gnoseologice.

CURS 6

DIFERENłIEREA STĂRILOR DE FAPT DUPĂ CELE CINCI SIMłURI.

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili să:

Arate că stările de fapt se deosebesc în funcţie de cele 5 simţuri redea în funcţie de contexte specifice simţurilor cele 5 tipuri de relaţii.

Pe baza operaţiilor psiho-gnoseologice se formează sau sunt activate structuri psihice corespunzătoare celor cinci simţuri, prin care sunt înţelese stări de fapt şi situaţii vizuale, auditive, tactile etc, respectiv relaţiile dintre componentele acestora. Suntem tentaţi adesea să dăm prioritate stărilor de fapt vizuale, care sunt într-adevăr importante, dar nu trebuie să uităm de celelalte, de simţul tactil, de exemplu, exersat chiar înainte de naştere şi a cărui deteriorare parţială poate să conducă la moarte, pe când pierderea văzului, nu.

În cazul fiecărui tip de fapte pot fi puse în evidenţă cele cinci relaţii: (1)

Între obiecte şi proprietăţi; (2) între obiecte; (3) între obiecte şi clase de obiecte; (4) între clase de obiecte şi (5) între clase de clase de obiecte, fiecare dintre ele avându-şi propria sa importanţă şi fiind exersată mai mult sau mai puţin conştient. În cadrul defectologiei sunt studiate în mod special posibilităţile de suplinire a unor tipuri de fapte prin altele, a stărilor de fapt vizuale prin stări de fapt auditive, în cazul deficienţelor vizuale, sau invers, în cazul deficienţelor sau anomaliilor auditive.

1) Stările de fapt tactile sunt cele mai importante pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. Ele presupun relaţii directe între mediul exterior şi corpul uman, relaţii de contiguitate, de atingere a obiectelor cu exteriorul şi interiorul corpului uman. Ele sunt fie permanente, cum este relaţia dintre învelişul cutanat şi aerul înconjurător; temporare, când este vorba de mediul lichid sau solid. Suntem atât de obişnuiţi cu acestea încât nu le mai observăm în mod special, decât în situaţii deosebite, de frig, de căldură excesivă, de obiecte care ne stânjenesc sau ne produc leziuni. Reacţiile noului născut faţă de aceste relaţii se manifestă prin sunete şi mişcări de plăcere sau neplăcere (plânsul), pe care le înţeleg cei care îl îngrijesc şi care ameliorează situaţiile neplăcute. Cu timpul încep să le înţeleagă şi copiii (normali) care şi reuşesc treptat să le îndrepte singuri.

Cele mai obişnuite sunt relaţiile dintre obiecte şi proprietăţi, dintre obiecte, să zicem, care produc căldură sau răcoare, umiditate sau uscăciune.

Aparatele care înlătură sau ameliorează anumite proprietăţi ale aerului se bazează pe înţelegerea relaţiilor multiple dintre obiecte şi proprietăţile lor calorice, detectabile direct prin învelişul cutanat (cazul mişcării unui evantai în apropierea feţei) sau cu ajutorul unor aparate (termometre). Ceea ce este valabil şi în cazul unor relaţii referitoare la temperatura corpului şi starea de sănătate sau de boală, pe care le înţelege terapeutul şi uneori chiar şi bolnavul.

Durerile interne, localizabile la unele organe, sunt proprietăţi ale acestora prin care se manifestă starea lor. Palpările medicului stabilesc de asemenea relaţii între organele interne şi aspectele lor faţă de simţul tactil al mâinii.

Relaţiile dintre obiectele tactile sunt de asemenea multiple, începând cu frecatul mâinilor pentru producerea căldurii; utilizarea învelitoarelor, a îmbrăcăminţii, a încălţămintelor se bazează pe înţelegerea potrivirii lor pentru protejarea termică a diferitelor părţi ale corpului care joacă rolul de obiecte în aceste stări de fapt şi situaţii legate de protecţia termică a corpului.

Producerea lor cât mai perfecţionată înseamnă exercitarea inteligenţei, omul fiind de altfel singura vieţuitoare (cunoscută nouă) care îşi confecţionează astfel de obiecte vestimentare.

Procesul de confecţionare şi de utilizare a vestimentaţiei suferă numeroase transformări, înţelese ca relaţii de apartenenţă sau nu a câte unui obiect vestimentar la totalitatea obiectelor la modă, la totalitatea obiectelor de vestimentaţie din anumite zone geografice, din anumite profesii etc. Relaţii asemănătoare, de incluziune, există şi între clase sau grupuri de obiecte vestimentare care diferă de la o uniformă la alta, să zicem, în cadrul armatei (infanterie, aviaţie, vânători de munte etc.), tot în funcţie de protecţia termică pe care o pot oferi.

2) Mirosul este un simţ mai puţin important, dovadă şi faptul că se pierde cu înaintarea în vârstă sau lipseşte din anumite motive (accidente nazale) fără a crea probleme deosebite, dar stările de fapt olfactive cuprind toate cele cinci tipuri de relaţii. Mirosurile sunt proprietăţi ale diferitelor tipuri de obiecte sau de vieţuitoare. Relaţia olfactivă obiect-proprietate este înţeleasă chiar în lipsa obiectului sau în prezenţa lui nevizibilă. Înţelegem, după mirosurile pe care le degajă şi starea unor materii, situaţiile igienice precare sau nu. Există şi o terapie olfactivă, importante fiind mirosurile plantelor (al florilor în mod special). Există relaţii speciale între obiecte (substanţa) odorizante care contribuie la crearea unei atmosfere camerale agreabile; relaţii între diferite parfumuri care pot fi combinate în funcţie de gusturi sau de împrejurări. Relaţia dintre un obiect mirositor şi alte obiecte (grupuri, clase), de plante, de vieţuitoare etc.

3) Stările de fapt gustative sunt importante pentru menţinerea apetitului, adică a unei stări de sănătate normală. În cazul unor afecţiuni, pierderea gustului poate să conducă la stări de inaniţie. Arta culinară se bazează pe înţelegerea relaţiilor dintre alimente (obiecte, substanţe vegetale sau animale) şi proprietăţile lor gustative; în alte situaţii fiind vorba despre gusturile agreabile ale unor medicamente, cel puţin la suprafaţa lor, pentru a le face suportabile. Relaţiile dintre obiectele gustative se bazează pe posibilitatea de a le combina în anumite proporţii pentru a le face agreabile.

Clasificările alimentelor se bazează pe apartenenţa acestora la grupuri considerate mai mult sau mai puţin benefice pentru sănătate, slăbire, îngrăşare, menţinere etc, ceea ce se întâmplă şi în cazurile relaţiilor de incluziune dintre grupurile de alimente (admise, interzise, tolerabile etc. În diferite situaţii legate mai ales de sănătate).

4) Stările de fapt auditive sunt importante în primul rând pentru faptul că principalul mijloc de comunicare directă între oameni este auditiv (verbal).

El se bazează pe relaţiile dintre sunete, considerate ca obiecte sonore (nu ca obiecte care produc sunete, instrumente sau organe). Sunetele ca obiecte au diferite proprietăţi (de înălţime, de tonalitate, durată etc.). Este cert că putem recunoaşte sexul sau vârsta persoanelor pe care le auzim vorbind fără să le vedem. Dar avem de-a face aici cu o înşirare de sunete, între care există relaţii determinate, de succesiune, simultaneitate etc. Când suntem întrebaţi dacă înţelegem o anumită limbă, este vorba de înţelegerea relaţiilor dintre sunete (ca obiecte sonore). Cine nu este familiarizat cu o anumită limbă nu înţelege aceste relaţii şi, evident, nu percepe corect nici sunetele. Dar există şi cazuri în care tonalitatea cuvintelor, chiar dacă nu sunt înţelese relaţiile dintre sunetele articulate, să fie înţeleasă: un ordin sau o interdicţie, un avertisment se pronunţă altfel decât o rugăminte sau o simplă recomandare.

Relaţiile speciale dintre obiectele (instrumente) producătoare de sunete (muzicale) şi proprietăţile acestora se bazează de asemenea pe înţelegerea lor, atât la interpreţi (sau compozitori), cât şi la ascultători. Se şi vorbeşte despre înţelegerea sau nu a unor genuri muzicale. Dar acestea sunt relaţii particulare.

În genere suntem înconjuraţi de zgomote şi sunete, care se intercalează unele cu altele şi contribuie la orientarea noastră în spaţiu. În cazul nevăzătorilor ele îşi dobândesc o însemnătate şi mai mare.

5) Stările de fapt vizuale nu diferă principial de celelalte, cu toate că ele lasă impresia, în unele cazuri, a lipsei de relaţie (între obiecte şi proprietăţi) şi, în alte cazuri, a perceptibilităţii vizuale a relaţiilor dintre obiecte. Un măr roşu, de exemplu, pare a fi aşa ca obiect (fruct) fără să presupună vreo relaţie distinctă între fructul respectiv şi culoarea roşie. Numai urmărind procesul prin care mărul a fost întâi verde şi apoi a devenit prin coacere roşu, sau comparându-l cu alte mere aproape identice cu primul, dar având alte culori înţelegem relaţia dintre acesta şi proprietatea „roşu”, care, în mod evident că nu este perceptibilă. Dar între două persoane cu înălţimi diferite se pare că relaţia „mai înalt decât” este perceptibilă. Aceasta pentru faptul că avem în minte această relaţie, căci altfel ne poate interesa, să zicem, poziţia unuia faţă de celălalt: „în stânga lui” sau „în dreapta lui”; „îndepărtat de” sau „apropiat de”; „mai în vârstă decât” sau „mai tânăr decât” ş.a.m.d. Dar în cazul, de exemplu, al relaţiei „fratele lui” sau „prietenul lui” este clar că nu mai apare nimic perceptibil.

Relaţiile vizuale par cele mai evidente şi pentru faptul că pot fi desenate, fotografiate sau filmate şi deci expuse vizual în aceeaşi relaţie, pe când toate celelalte sunt de scurtă durată, chiar dacă sunetele, de exemplu, pot fi înregistrate, nu pot fi percepute simultan. Relaţiile de apartenenţă a unui obiect (lucru, fenomen, vieţuitoare) la o clasă de obiecte, ca şi relaţiile de incluziune dintre clase se realizează de regulă fără perceptivitatea simultană a celor două sau mai multe componente ale relaţiilor. Înţelegem că un obiect aparţine unei clase de obiecte prin perceperea obiectului, fără să fie de faţă şi clasa din care face parte, aceasta, ca şi celelalte clase în genere fiind adesea nedeterminate. Un militar aparţine, de exemplu, unui pluton, care poate să fie de faţă, dar aparţine şi armatei române, să zicem, fără ca aceasta să fie reprezentabilă, ceea ce evidenţiază şi mai mult caracterul inteligibil al relaţiilor de apartenenţă şi incluziune.

Întrebări de autoevaluare:

Ce relaţii presupun stările de fapt tactile?

Ce relaţii există relativ la simţul mirosului?

Care este importanţa stărilor de fapt gustative?

Ce relaţii presupune simţul gustului?

Care este semnificaţia relaţiilor dintre sunete?

De ce stările de fapt vizuale lasă impresia lipsei de relaţie?

Cum se realizează relaţiile legate de simţul văzului?

TIPURI DE COMUNICĂRI INSTINCTIVE ŞI INTELECTIVE

CURS 7

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, studenţii vor fi capabili să:

Explice existenţa comunicării în mediul înconjurător explice specificul comunicării umane (inteligente)

Complexitatea existenţei cosmice şi terestre, cel puţin în faza actuală, se manifestă prin grupări de corpuri, începând cu cele galactice sau metagalactice, care au în comun anumite proprietăţi (fizice, statice sau dinamice; chimice, anorganice sau organice şi, pe Terra, biotice) şi anumite legături. Într-un fel sau altul, ele comunică (din lat. communico = a avea raporturi, a fi în legătură cu ceva).

1) Comunicarea în lumea anorganică are tocmai semnificaţia originară a comunicării, adică a legăturii dintre obiecte şi fenomene. Există legături de tipul „vaselor comunicante”, care nu se referă numai la medii lichide; sunt şi galerii comunicante (care se intersectează); sunt fenomene succesive, dintre care unul îl vesteşte pe celălalt (fulgerul şi tunetul sau vântul şi ploaia);

Fenomene de tip reflexiv, de tipul ecoului care întoarce sunetul la sursa care la produs; de tip cauzal (umiditate-alunecări de teren; ninsoare-avalanşe) ş.a.

Comunicarea în lumea vegetală. Plantele au numeroase moduri de a comunica, unele directe, prin atingere (contiguitate), prin ocuparea aceluiaşi mediu, prin flori, prin rădăcini etc, altele indirecte, prin intermediul insectelor şi animalelor. Există şi o comunicare deosebită a unor „suferinţe”, respectiv leziuni, care se transmite de la o plantă la alta prin mijloace necunoscute încă (asemănătoare telepatiei), chiar în condiţii de opacitate sau de obstacole care nu permit trecerea nici unui tip cunoscut de radiaţie. Plantele comunică cu insectele şi animalele prin coloritul florilor, mirosul acestora sau gustul florilor şi al frunzelor, prin intermediul cărora sunt purtate la distanţă şi seminţele plantelor.

Comunicarea în lumea animală este mult mai diversă. Ea are loc între animale din specii diferite sau din aceeaşi specie. Între specii diferite există mijloace de atracţie (vizuală, olfactivă, gustativă) atât în mediul acvatic, cât şi în cel terestru, sau mijloace de respingere, de retragere, de camuflare etc. În cadrul aceleiaşi specii apar adesea situaţii asemănătoare comunicării umane prin sunete: cântecul păsărilor, semnale sonore şi avertizare în caz de primejdie, de atragere sau de respingere (lătratul, urletul, mugetul, nechezatul, mieunatul etc.). La mamifere, cele mai frecvente sunt comunicările olfactive. Uneori apare şi impresia că ar fi vorba de înţelegerea unor stări de fapt sau situaţii care este comunicată prin diferite tipuri de semnale (olfactive sau sonore). În realitate, este vorba de comunicări, respectiv de legături instinctuale între indivizii aceleiaşi specii, care, în măsura vârstei potrivite sau a sănătăţii reacţionează toţi în acelaşi fel.

De un tip deosebit este comunicarea dintre om şi animale. Omul este conşient şi înţelege situaţiile în care vrea să se comporte animalul într-un anumit fel. Această legătură se realizează prin dresaj. Animalul execută o anumită comandă nu pentru că o înţelege sau pentru că înţelege situaţia în care se găseşte, ci pentru că a fost obligat sau momit să facă o anumită mişcare când aude intonaţia unei comenzi, care poate să fie spusă în orice limbă, dar cu acelaşi ton şi de către aceeaşi persoană.

Componentele comunicării inteligente la om. Actul comunicării inteligente are cinci componente: (1) emiţător; (2) mesaj; (3) semnal; (4)

Modalitate de transmitere şi (5) receptor. (1) şi (5) sunt persoane umane.

Există, fireşte şi cazuri de comunicări inteligente în care nu sunt de faţă decât emiţătorii, care, indiferent de mesaj, se pot adresa unor posibili receptori (ca în cazurile de primejdie) mai mult sau mai puţin îndepărtaţi (unor virtuale fiinţe inteligente din cosmos sau unor viitori locuitori ai pământului, unor vizitatori nepoftiţi etc.). Dar cele mai frecvente sunt comunicările cu emiţători şi receptori prezenţi, chiar dacă, în condiţiile tehnicii moderne, pot fi la distanţe tot mai mari unii de alţii sau pot recepţiona mesajele (scrise sau înregistrate) după mai mult timp.

Deosebirea dintre actele comunicării după mesaj (2) le diferenţiază de cele neintelective. Sunt situaţii în care se transmit mesaje neintenţionate (prin ţipete, plânsete, râs etc.). Acestea se aseamănă cu cele animaliere, unele fiind chiar instinctive şi inconştiente (ca la copiii nou născuţi) sau emise în situaţii deosebite (spaimă, dureri, emoţii). Cele obişnuite sunt intenţionate şi se referă la stări de fapt sau situaţii care au loc în cadrul activităţilor zilnice, comune a cel puţin două persoane, care şi determină necesitatea comunicării între acestea. Există şi mesaje în legătură cu alte domenii de referinţă decât cele intelective: la esenţe, la raporturile dintre esenţe şi la temeiul acestora (în cazul raţiunii); la totalităţi infinite, la procesualităţi sau domenii transfinite (în cazul speculaţiunii), care nu ne interesează pentru moment.

Mesajele intelective se referă la stări de fapt şi situaţii. Ele sunt reprezentări mentale ale acestora, mai precis ale relaţiilor dintre obiecte şi proprietăţi, dintre obiecte, dintre obiecte şi clase de obiecte şi dintre clase de obiecte şi clase de clase de obiecte. Toate au la bază scheme specifice ale imaginaţiei sau structuri psihice intelective completate cu reprezentări (proprii celor cinci simţuri) corespunzătoare componentelor perceptive ale stărilor de fapt. În acestea constă caracterul inteligibil al mesajului transmis de emiţător şi interceptat de către receptor.

Mesajele intelective nu pot fi transmise ca atare, ca reprezentări mentale, ci numai prin intermediul anumitor semnale. Ca şi în cazul comunicării instinctuale, nu se transmite, să zicem, durerea, ci ţipătul care o semnalizează. Aceasta nu înseamnă însă că mesajele intelective trebuie să fie transmise prin semnale perceptive de acelaşi tip ca reprezentările mentale ale componentelor perceptive ale stărilor de fapt şi ale situaţiilor. În aceasta rezidă şi deosebirea fundamentală între comunicarea instinctivă la animale şi cea intelectivă la om. Dacă este vorba de o anumită necesitate fiziologică olfactivă, obişnuită la mamifere, ea este comunicată tot prin mijloace olfactive, cu semnale olfactive şi recepţionată prin organele de simţ olfactive.

La om, în afară de noii născuţi, chiar dacă este vorba de necesităţi fiziologice (afară de cazurile extreme de boli) ele sunt comunicate prin semnale perceptive referitoare la mesaje inteligibile ale stărilor de fapt, să zicem olfactive şi nu direct prin substanţele olfactive transformate în semnale.

Referindu-se la stări de fapt şi situaţii, pe care le reprezintă mesajele inteligibile, comunicarea interumană necesită semnale specializate şi complexe care necesită, în cadrul psiholingvisticii, un studiu special.

Modalitatea de transmitere a semnalelor diferă în funcţie de tipul acestora şi de mijloacele tehnice utilizate. Semnalele sonore se transmit prin vibraţii ale aerului (unde acustice) sau specializat prin radiounde. Semnalele sonore pot fi produse de organul fonator, de obiecte, instrumente sau aparate.

Cele vizuale prin unde electromagnetice, cele gustative prin mediu lichid, cele olfactive prin mediul gazos.

Întrebări de autoevaluare:

Care este specificul comunicării în lumea anorganică?

Cum se manifestă comunicarea în lumea vegetală?

Cum se comunică în lumea animală?

Ce se înţelege prin „legătură instinctuală” şi ce se înţelege prin „dresaj” în mediul animal?

Care sunt componentele comunicării inteligente?

Deosebiţi comunicarea în funcţie de „mesaj”.

Precizaţi modalităţile de transmitere a semnalelor.

DESPRE SEMNE, SIMBOLURI ŞI SCRIERE SIMBOLICĂ

CURS 8

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, studenţii vor fi capabili să:

Definească noţiunea de semn enumere tipurile de semne definească noţiunea de simbol enumere tipurile de scrieri

Datorită faptului că actul comunicării inteligente nu se realizează prin semnale directe, provenite din stările de fapt, ci prin semnale referitoare la mesaje inteligibile care se referă la stările de fapt, ele sunt semne sau simboluri, adică semnale indirecte ale stărilor de fapt.

1) Cuvântul „semn” provine din lat. signum = urmă. Vieţuitoarele care se deplasează lasă urme, adică semne ale trecerii sau ale staţionării lor.

Amprentele sunt urme lăsate pe anumite obiecte. A urmări, înseamnă a reconstitui traseul cuiva după urmele lăsate. Urma avea la început semnificaţii spaţiale impregnate pe sol umed, nisip, zăpadă, dar şi pe piele (cicatrice, stigmate etc.). Urmele acestea erau semne tactile şi vizuale pentru persoanele umane. Dar şi animalele se urmăresc, însă ele nu dau importanţă aspectelor tactile şi vizuale ale urmelor. Ele adurmecă sau adulmecă, adică urmăresc mirosul urmelor. Când acestea îşi pierd calităţile olfactive, nu mai reprezintă semnale. Ceea ce înseamnă că numai omul înţelege calitatea lor de semne, adică înţelege semnificaţia acestora, mesajul referitor la relaţia dintre urme şi animalul care le-a lăsat, indiferent cu cât timp în urmă (urmele animalelor preistorice). Urmele presupun totuşi, chiar dacă au încă proprietăţi olfactive, trecutul (mai mult sau mai puţin apropiat). Pentru om există şi semne ale prezentului nelegate de aspecte olfactive. Fumul este un semn al combustiei, al focului; temperatura ridicată este semn al febrei; durerile (la palpare sau nu)

Sunt semne ale unor afecţiuni; anumite mirosuri sunt semne ale stării organice, ca şi anumite gusturi alterate sau culori ale pielii, ochilor etc. Ceea ce înseamnă că există semne pentru fiecare organ de simţ. Dar există şi semne referitoare la viitorul apropiat: fulgerul pentru tunet; îndepărtat: zăpada din iarnă ca semn al bunei recolte din vară („semne bune anul are.”). Ultimele se numesc „semne prevestitoare”. Toate însă presupun înţelegerea relaţiilor dintre componentele stărilor de fapt.

Semnele naturale sunt produse ale unor obiecte, fenomene, vieţuitoare, care desemnează sau semnifică (termenii aceştia sunt derivaţi din „semn”) alte asemenea produse naturale şi între care există relaţii inteligibile. Altfel, aceste produse sunt obiecte obişnuite. Semnele au un caracter relativ. Dacă un obiect este un semn pentru altul şi ultimul poate fi, în alte împrejurări, un semn pentru primul. Ca şi în cadrul unui şir de fenomene succesive în care primul este un semn pentru al doilea, iar acesta pentru al treilea ş.a.m.d.

Semnele naturale pot fi convenţionale dacă sunt utilizate ca semne pentru produse naturale sau nu, pe care nu le semnifică, adică nu au relaţii inteligibile directe cu acestea. Fumul, ca produs natural, este un semn pentru foc, dar el poate fi utilizat ca semnal de primejdie, adică poate fi pus într-o relaţie inteligibilă convenţională cu un alt fenomen decât cel pe care îl desemnează în mod natural.

Semnele artificiale sunt produse de către om spre a fi utilizate în mod convenţional ca semnale pentru orice obiecte, fenomene, activităţi etc. Şi ele pot fi împărţite după cele cinci simţuri. Semnele vizuale pot fi alcătuite din gesturi, mimice şi pantomimice, prin utilizarea unor obiecte vizibile colorate sau de diferite forme geometrice, pancarde, indicatoare rutiere, desene, sculpturi etc. Semnele acustice pot fi simple strigăte, fluierături, chiuituri, percuţii, aplauze etc. Semnele tactile se realizează prin diferite atingeri: de atenţionare, de mângâiere, de respingere, cu sau fără obiecte sau ustensile care pot produce sau nu leziuni corporale. Mirosurile şi gusturile sunt utilizate mai rar ca semne convenţionale artificiale.

2) Cuvântul „simbol” provine din gr. symbolon (syn + baino = a merge împreună, a se reuni, a se întâlni, a coincide) prin care se înţelege „semn de recunoaştere”. Simbolul era la început o parte dintr-un obiect rupt în două pe care îl prezenta cineva pentru a fi recunoscut ca mesager al celui care făcuse o înţelegere prealabilă cu cel în posesia căruia se afla cealaltă parte a obiectului.

Copiilor abandonaţi sau înstrăinaţi li se atârna la gât o jumătate de monedă sau o parte dintr-un alt tip de obiect pentru a fi recunoscut sau a-şi recunoaşte părinţii. În multe cazuri, procedeul simbolizării nu mai respecta împărţire în două părţi relativ egale a obiectului, care putea fi de mari dimensiuni. Partea mai mică devenea reprezentativă pentru întregul obiect. Este şi cazul vânătorilor care, pentru recunoaşterea meritelor cinegetice, păstrează coarne, capete, dinţi etc. Ale animalelor vânate. Indoamericanii păstrau scalpurile duşmanilor ucişi, iar cei din Mato Grosso chiar capetele micşorate. Acestea sunt simboluri naturale.

Există şi simboluri artificiale, care nu mai sunt părţi ale unor obiecte, vieţuitoare etc, ci doar le reprezintă pictural sau sculptural. Răbojul era o reprezentare prin crestături ale unui număr de obiecte sau animale. Tatuajul semnifică originar apartenenţa la o anumită grupare, clasă de vârstă, cult etc.

Totemul reprezintă originea comună a unor populaţii. În genere, s-a mers pe linia reprezentării miniaturale a obiectelor. Unele simboluri artificiale sunt cu totul convenţionale, adică nu mai au nici o asemănare cu obiectele pe care le semnifică. Stemele, blazoanele sau stindardele nu mai sunt reprezentative decât pentru cei care le înţeleg relaţiile istorice sau convenţionale cu anumite ţări, familii, partide etc.

În felul acesta însă simbolul a devenit un semn artificial convenţional, astăzi, între semn şi simbol nemaiexistând nici o deosebire, dar fiind mult mai des utilizat termenul de simbol. Aceasta şi pentru faptul că spre deosebire de semne, care sunt diferenţiate după cele cinci simţuri, simbolurile sunt de regulă vizuale şi au condus la elaborarea limbajelor simbolice vizuale. Există totuşi şi simboluri auditive (imnuri, cântece, semnale sonore) pentru popoare, ţări, emisiuni radiofonice etc.

3) Începuturile scrisului sunt legate de anumite manifestări ale oamenilor primitivi considerate artistice. Este vorba despre „picturile”

Rupestre dintre paleoliticul superior (cca. 40000 î. Hr.). Ciudăţenia constă în faptul că nu s-au găsit „picturi” primitive, ci executate impecabil, deşi într-o manieră stranie, dacă n-am ţine cont de înţelesul originar al cuvântului semn, respectiv simbol. Sunt prezentate scene de luptă şi de vânătoare, persoane, animale, arme în diferite situaţii, care pot fi descompuse în stări de fapt.

Scopul „picturilor” era reprezentarea vizuală care să sugereze cât mai evident relaţiile inteligibile dintre componentele stărilor de fapt: adversitate, primejdie, cooperare, calităţile armelor, mânuirea lor, locurile unde trebuie lovit vânatul, atitudinea acestuia etc. Bizonul, de exemplu, trebuie atacat când rumegă, iar când aleargă trebuie atacat lateral, nu din faţă sau din spate etc.

„Picturile” rupestre nu sunt altceva decât mijloace vizuale de comunicare între membrii unei colectivităţi umane în legătură cu stările de fapt şi situaţiile referitoare la luptă şi vânătoare. Ele aveau efecte educative şi strategice, asemănătoare stabilirii pe hărţi, în funcţie de teren, de poziţia inamicului şi de armament, a câmpurilor clasice de bătaie dintre armate. Executarea perfectă a desenelor (a conturului) nu se datoreşte unor instrucţiuni speciale, care să presupună vreo evoluţie de la desene grosolane, cum este cazul sculpturilor primitive, spre unele exacte. Este vorba de puterea de reprezentare deosebită a primitivului, care vedea ca atare scenele şi le urmărea doar conturul, cum se fac desenele după conturul mâinilor sau profilul după umbră. Aşa se explică de ce primitivii desenau mai mult alurile decât figurile ca atare. Dar cel mai important lucru îl constituie apariţia simbolurilor pictografice, adică redarea întregului prin părţi reprezentative. Ca să comunice vizual porţiunea vulnerabilă a vânatului pentru lovirea cu săgeată, de exemplu, nu mai era necesar să deseneze întregul animal, ci doar porţiunea respectivă şi ceva care să-l sugereze, un simbol al acestuia.

Există două tendinţe ale pictografiilor primitive: una de simplificare treptată, până când surprinde numai aspectele comune şi respectiv generale ale unui grup de obiecte, fenomene sau vieţuitoare – tendinţă care poate să conducă la apariţia scrierii pictografice – şi tendinţa de complicare treptată, de adăugarea unor amănunte particulare sau individuale, ceea ce conduce treptat la elaborarea unei picturi (pe vase, pereţi sau pânză).

4) Scrierea pictografică primitivă, frecventă, de exemplu, la vechile populaţii maya, care au trăit în America Centrală, era de două feluri. Primul alcătuia o figură complexă cu mai multe braţe sau ramuri pe care apăreau diferite desene simplificate de obiecte, plante şi animale. Aceste „figuri”

Alcătuiau un fel de „texte” (povestiri, întâmplări) independente, cărora li se puteau adăuga şi alte desene care să descrie, să zicem viaţa cuiva sau o parte din aceasta (de la naştere spre maturitate sau de la maturitate spre moarte, simbolul morţii fiind un craniu simplificat). Al doilea, considerat mai evoluat, constă într-o succesiune verticală sau orizontală de simboluri pictografice, uneori alipite, alteori izolate, însoţite sau nu de figuri ca cele descrise anterior sau de figuri umane cu tot felul de însemne (probabil demnităţi sau grade)

Pentru a le putea distinge. Cu timpul are loc o separaţie între desenele care simbolizau obiecte, plante, animale, persoane şi acţiunile acestora. Aceste povestiri grafice, realizate uneori şi sculptural sau în basoreliefuri, sunt greu descifrabile, datorită faptului că nu înţelegem relaţiile presupuse dintre ele, căci relaţiile nu pot fi reprezentate, ele sunt inteligibile, nu perceptibile.

5) Scrierea hieroglifică (de la gr. hieros = sfânt şi graphe = scrierea), utilizată la început pentru a semnifica divinităţi, provine din scrierea pictografică. Iniţial au fost preluate desene simplificate, care pot fi recunoscute de către oricine: barză, şarpe, vultur, copac, soare. Apoi prin simbolizare de tipul pârş pro toto (partea pentru întreg) au fost reţinute numai capetele, soarele devenind un cerc mic cu punct la mijloc. Scrierea egipteană veche, numită hieroglifică, pentru utilizarea de figuri simplificate a evoluat spre scriere fonetică. Figurile simplificate nu mai simbolizau obiecte, ci cuvintele prin care erau numite acestea într-o anumită limbă. Să zicem „copac” pentru un desen simplificat, care a fost apoi folosit ca literă pentru sunetul „e” (de la începutul cuvântului). Scrierea fonetică nu mai este simbolică, căci desenele simplificate se referă la sunete fără semnificaţie.

Pentru a distinge scrierile hieroglifice fonetice de cele simbolice, ultimele au fost numite scrieri ideografice. Scrierea egipteană veche evoluată era hieroglifică fonetică, pe când scrierea hieroglifică chineză este ideografică.

Ultima poate fi citită de către oricine în limba lui. Condiţia este de a înţelege relaţia dintre semnele provenite din desene şi ideile despre obiectele desenate.

Hieroglifa „om” provine dintr-un desen simplificat de om. T l. Cifrele romane şi arabe, ca şi operaţiile (adunarea şi scăderea) provin din scriere ideografică (prin alăturare de beţe şi diferite poziţii ale acestora. Runele reprezintă o scriere ideografică şi hieroglifică prin excelenţă, căci semnele se refereau la idei (victorie, noroc etc.) şi la divinităţi (celeste sau acvatice).

Întrebări de autoevaluare:

Care este etimologia termenului „semn”?

Ce se înţelege prin semn?

Ce sunt semnele naturale?

Dar cele convenţionale?

Ce se înţelege prin semn artificial?

De câte feluri sunt semnele artificiale?

Care este etimologia termenului „simbol”?

Ce se înţelege prin simbolizare?

Arătaţi ce este un simbol artificial?

Care era semnificaţia scrisului la începuturile utilizării acestuia?

Arătaţi semnificaţia scrierii pictografice.

Care este semnificaţia scrierii hieroglifice?

CURS 9

LIMBAJUL SIMBOLIC VIZUAL

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, studenţii vor fi capabili să:

Arate ce este limbajul simbolic pună în simboluri anumite relaţii

Scrierea simbolică a fost utilizată în perioadele de început ale ştiinţelor, atât pentru a desemna entităţile de bază (numerele în matematici prin cifre;

Substanţele în chimie prin litere; tot prin litere conceptele fizicii: viteza cu V, spaţiul cu S ş.a.m.d.), cât şi pentru a desemna relaţiile inteligibile dintre ele:

Adunări, scăderi, egalităţi, proprietăţi (valenţe în chimie). Primele sunt numite operaţii şi sunt notate prin hieroglife: +, – x, √ etc, ultimele sunt relaţii propriu zise: egal cu (=), mai mare decât (>), mai mic decât (<).

La începutul secolului trecut apare logica simbolică, numită şi logică matematică, datorită legăturii cu matematica, în special cu algebra, de la care a şi preluat notaţia simbolică, respectiv utilizarea literelor ca semne convenţionale, cu menţinerea unor semne hieroglifice ideografice pentru relaţiile inteligibile dintre entităţile desemnate prin litere. În felul acesta, datorită preluării lor din scrierile hieroglifice, din reprezentările grafice, s-a impus limbajul vizual, numit limbaj simbolic, ca modalitate curentă de exprimare a domeniului de referinţă al intelectului sau al inteligenţei, respectiv limbajul cel mai perfecţionat. El se împarte în „sub-limbaje”

Corespunzătoare fiecărui tip de relaţii inteligibile: 1) între obiecte (lucruri, fenomene, vieţuitoare, persoane, entităţi) şi proprietăţile acestora; 2) între cel puţin două obiecte; 3) între un obiect şi o clasă de obiecte; 4) între clase de obiecte; 5) între clase de obiecte şi clase de clase de obiecte ş.a.m.d.

1) Reprezentarea simbolică a relaţiilor dintre obiecte şi proprietăţi se referă la cele mai simple stări de fapt. În realitate, obiectele nu pot fi despărţite de proprietăţile lor, dar pot fi gândite, prin generalizare şi abstractizare, separat unele de altele. În activitatea practică se dovedeşte, de exemplu, că obiectele îşi pierd sau îşi dobândesc anumite culori, adică sunt gândite în relaţie cu unele culori şi respectiv cu altele sau fără altele. Din această cauză, componentele stărilor de fapt, respectiv obiectele şi proprietăţile au fost simbolizate cu litere diferite, iar relaţia dintre ele a fost reprezentată prin punerea în paranteză rotundă a literei care desemnează obiectul. Una dintre cerinţele simbolizării este şi aceea de a realiza reprezentări cât mai asemănătoare cu stările de fapt la care se referă. Unitatea dintre proprietate şi obiect este reprezentată prin apropierea dintre cele două litere, iar paranteza sugerează procesul de abstractizare prin care devine inteligibilă relaţia dintre obiect şi proprietate. Putem nota proprietatea cu P, iar obiectul cu o. Relaţia dintre ele va fi simbolizată prin P (o), care se citeşte, obiectul o este în relaţie cu proprietatea P sau are proprietatea P. Dacă este vorba de mai multe obiecte, le putem nota cu o1 o2 o3 On, iar proprietăţile cu P1 P2 P3 Pn. Astfel putem nota stări de fapt diferite: P1 (o1); P2 (o2). Proprietăţile se notează în genere cu litere latine majuscule, iar obiectele cu litere latine mici, când nu este vorba despre multe proprietăţi şi obiecte. Mai multe obiecte (a, b, c,) pot avea aceeaşi proprietate P: P (a); P (b); P (c);

Sau acelaşi obiect (a) poate să aibă mai multe proprietăţi: A (a); B (a); C (a);

Situaţiile sunt relaţii între cel puţin două stări de fapt şi se numesc „relaţii factuale”. Cele mai obişnuite sunt: egalitatea, conjuncţia, disjuncţia, implicaţia. Egalitatea se redă prin hieroglifa „=„ (două segmente orizontale egale); conjuncţia se redă prin hieroglifa fonetică „&”, pentru et (şi);

Disjuncţia se redă prin litera iniţială a cuvântului latinesc vel (sau), iar implicaţia prin hieroglifa „→” pentru „a trece de la ceva la altceva” sau „a urma ceva după altceva”. În felul acesta pot fi redate diferite situaţii: A (a) &

B (a), care înseamnă că obiectul a are proprietăţile A şi B sau [A (a) & B (a)] →

C (a), adică „din faptul că obiectul a are proprietatea A şi proprietatea B

Urmează faptul că are şi proprietatea C.

2) Reprezentarea simbolică a relaţiilor dintre obiecte permite o evidenţiere mai pregnantă a componentelor, redate iniţial prin desene şi pictograme, relaţia, chiar dacă semnul sau simbolul ei este plasat între obiecte, rămâne totuşi inteligibilă. Semnul „>„ este o hieroglifă pentru relaţia „mai înalt decât”, care era trasată deasupra obiectelor

I

II

III

A>a apoi între ele şi, în limbajul simbolic, între literele care semnifică obiecte (lucruri, vieţuitoare). De regulă însă hieroglifele pentru relaţiile inteligibile dintre obiecte sunt notate cu R şi respectiv R1 R2 R3 Rn, când este vorba despre mai multe relaţii. AR1b şi aR2c desemnează stări de fapt, iar (aR1b) & (aR2c) o situaţie; cunoscuta situaţie în care două cantităţi egale cu a treia sunt egale între ele: [(a=c) & (b=c)] → (a=b) sau [(a>b) & (b>c)] → (a>c).

3) Reprezentarea simbolică a relaţiilor dintre un obiect şi o clasă de obiecte. Relaţiile se numesc de apartenenţă. Un individ, să zicem, aparţine unei clase de indivizi, unei grupe, mulţimi, familii, organizaţii etc. Obiectele se notează cu a, b, c, iar clasele de obiecte sau mulţimile cu M, respectiv

M1 M2 M3 Mn. Semnul apartenenţei este hieroglifa „∈” care înseamnă „face parte din” şi provine dintr-o reprezentare figurativă de genul: în care se atrage atenţia asupra unui obiect dintr-o mulţime, simplificat „.”

Sau „∈”. Obiectul a aparţine clasei M devine a∈M.

4) Reprezentarea simbolică a relaţiilor dintre clase de obiecte.

Relaţiile se numesc de incluziune. Clasa numerelor pare este inclusă în clasa numerelor naturale. Clasa sau mulţimea păstrăvilor este inclusă în clasa peştilor. Semnul incluziunii este hieroglifa „⊂”, provenită din determinarea unei mulţimi de obiecte din cadrul altei mulţimi.

Mulţimile, notate cu M1 M2 M3 Mn, reprezintă stări de fapt: M1 ⊂ M2; sau situaţii: [(M1 ⊂ M2) & (M2 ⊂ M3)] → (M1 ⊂ M3). În cazurile 3) şi 4) se observă faptul că relaţiile sunt inteligibile.

Obiectele reprezentate prin „×”, din cadrul unei mulţimi, nu se grupează sau nu iese nici unul în evidenţă fără a fi reprezentată în mod special starea de fapt, respectiv relaţia inteligibilă dintre acestea.

Restul relaţiilor simple sau factuale, de reprezentare simbolică a stărilor de fapt şi a situaţiilor sunt asemănătoare acestora, la care se adaugă, în cadrul logicii simbolice, variabile pentru toate entităţile simbolizate, reguli de calcul, principii sau axiome cu ajutorul cărora se alcătuiesc diferite sisteme formale aplicabile în tehnică şi în domeniul ciberneticii. Ele depăşesc cu mult gândirea intelectivă obişnuită şi, ca atare, posibilităţile de înţelegere ale persoanelor nefamiliarizate cu limbajele artificiale. De altfel, nici cele patru tipuri de relaţii prezentate aici, în ciuda simplităţii lor, nu apar niciodată transpuse în limbajul acesta simbolic decât în cărţile de logică. Dar el reprezintă pentru corectarea psiholingvistică criteriul de apreciere al genezei gândirii intelective, al fazelor prin care aceasta trece filogenetic (în cursul istoriei) şi ontogenetic (în cursul vieţii umane).

Întrebări de autoevaluare:

Faceţi un scurt istoric al limbajului simbolic în ştiinţe

Cum se pot simboliza relaţiile dintre obiecte şi proprietăţi?

Simbolizaţi „situaţiile”.

Cum simbolizăm relaţiile dintre obiecte?

Cum se simbolizează relaţiile dintre un obiect şi o clasă de obiecte?

Cum se reprezintă simbolic relaţiile dintre clase de obiecte?

CURS 10

INTELIGENłA PREVERBALĂ LA NOII NĂSCUłI

Obiective:

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, studenţii vor putea să:

Explice dezvoltarea inteligenţei în urma contactului cu mediul înconjurător descrie fazele de constituire a structurilor psihice pe baza cărora pot fi înţelese relaţiile din cadrul diferitelor stări de fapt şi situaţii şi exprimarea lor cu mijloace de comunicare neverbale.

Există două metode prin care ar putea fi studiate fazele prin care s-a ajuns, la începutul secolului trecut, la instituirea limbajului simbolic vizual, ca formă perfecţionată de exprimare intelectivă a stărilor de fapt şi a situaţiilor obiectuale: una care să facă apel, aşa cum s-a menţionat (în cursul 8), la descoperiri istorice şi alta făcându-se cercetări asupra populaţiilor considerate primitive. Ambele metode ne conduc însă la rezultate neconcludente pentru perioadele de început ale exprimabilităţii intelective.

În primul caz, putem constata o trecere de la picturile rupestre la scrierea pictografică şi apoi la cea hieroglifică ideografică. Aceasta, fiind adoptată în ştiinţe, a condus cu timpul la generalitatea proprie limbajului simbolic. Ceea ce nu înseamnă că persoanele umane, înainte de a inventa pictura rupestră, n-ar fi avut o inteligenţă avansată, situaţie ce este valabilă şi despre populaţiile la care nu s-au descoperit picturi rupestre. La aceeaşi concluzie se ajunge şi cu studierea populaţiilor primitive. Aici se constată şi faptul că ele, adică cele cunoscute până în prezent, nu prezintă diferenţe de inteligenţă faţă de populaţiile civilizate, ci doar lipsă de cultură; multe dintre ele, tocmai din cauza ocupanţilor civilizaţi, au suferit involuţii culturale, abandonarea scrisului şi a preocupărilor ştiinţifice şi tehnice, singura lor grijă rămânând aceea de a încerca să supravieţuiască.

Pe linie ontogenetică situaţia este alta, cu toate că şi aici există unele impedimente. Noii născuţi primesc de la început îngrijiri şi trăiesc într-un mediu uman evoluat, fiind scutiţi de majoritatea încercărilor prin care ar fi trecut chiar numai cu câteva mii de ani în urmă. Oricum, ontogeneza nu este, cum se exagerează uneori, o reproducere fidelă a filogenezei. După cum nici dezvoltarea embrionului uman (cum zicea Emst Haeckel) nu reproduce evoluţia speciei umane şi nici a regnului animal în genere. Dar studiul stadiilor sau nivelurilor inteligenţei preverbale la noii născuţi, încercând să se facă (în măsura posibilităţilor) abstracţie de intervenţia permanentă a persoanelor adulte, prezintă un interes psihologic real.

1) Problema factorilor ereditari ai inteligenţei. Jean Piaget considera că există anumite structuri anatomo-fiziologice care condiţionează dezvoltarea inteligenţei, structuri care nu aparţin decât speciei umane. Este vorba despre constituţia sistemului nervos şi a organelor de simţ. Se ştie că multe animale au organe de simţ cu mult mai performante decât cele umane, dar fără capacităţile umane favorabile diferenţierii lor calitative, ceea ce sugerează faptul că nu atât structura anatomică, cât mai ales modul de funcţionare al acesteia ţine de zestrea ereditară specifică a omului. Dar nici aceasta nu se poate exercita ca atare, adică independent de condiţiile concrete în care se găseşte noul născut, de legătura sa cu mediul înconjurător şi cu semenii săi maturi.

Legătura cu mediul presupune diferenţierea treptată a noului născut de cadrul obiectual înconjurător. Transformarea lui în subiect cunoscător şi, totodată, transformarea obiectelor, la început indistincte, în obiecte ale cunoaşterii sale senzorial-perceptive, ceea ce constituie punctul de plecare al inteligenţei. Toate acestea fiind probleme ale cunoaşterii, au fost studiate şi experimentate în cadrul epistemologiei genetice, căreia îi este subordonată şi psihologia cognitivă. Rolul educaţiei în procesul de naştere a inteligenţei ţine de obiectul de studiu al psihopedagogiei. Interesul psiholingvistic pentru acest domeniu interdisciplinar îl constituie surprinderea diferitelor faze de constituire mentală a schemelor sau structurilor psihice pe baza cărora pot fi înţelese relaţiile din cadrul diferitelor stări de fapt şi situaţii şi exprimarea lor cu mijloace de comunicare neverbale.

2) Stadiul întâi, al reflexelor senzorio-motorii. Contactului noului născut cu mediul, relaţia numită şi adaptabilitate, constă în reflexele ereditarinstinctive ale copilaşului faţă de acţiunile exterioare asupra corpului său:

Ambianţa gazoasă faţă de cea lichidă dinaintea naşterii, respiraţia, contactul cu aşternutul şi scutecele (ambele jenante), diferenţa dintre lumină şi întuneric, dintre linişte şi gălăgie. Acesta este stadiul în care copilaşul înregistrează senzaţii disparate şi difuze pentru toate simţurile, concentrate în starea de confort sau disconfort, manifestate prin mişcări dezordonate (lente sau bruşte)

Şi fonaţii (gângureli sau plâns).

Din punct de vede ontic, se poate considera că primul stadiu este acela de cunoaştere a proprietăţilor sau însuşirilor pe care le exercită mediul înconjurător nediferenţiat asupra organelor de simţ. Dar noul născut are şi alte reflexe senzorio-motorii ereditare fiziologice, cel mai important fiind reflexul de supt. Acesta se manifestă faţă de toate obiectele înconjurătoare, bazându-se pe simţul tactil al buzelor, gustativ al cavităţii bucale şi olfactiv al cavităţilor nazale. Dovada că, iniţial se manifestă doar senzaţiile proprietăţilor, rezidă şi în exercitarea reflexului de supt mai ales asupra unor obiecte cu învelişul asemănător cu pielea omului sau cu sânul matern (propriile degete sau ale altor persoane), chiar fără satisfacţia gustativă a laptelui.

Exercitarea reflexelor senzorio-motorii sunt reacţii de adaptare la acţiunile mediului, dar şi acţiunii (motorii) instinctuale de tatonare a mediului înconjurător. Este o primă confruntare între proprietăţile mediului şi reacţiile corpului uman.

3) Stadiul al doilea, de perfecţionare a receptării senzoriale a mediului. Primul stadiu nu este, fireşte, abandonat sau depăşit, dar apar elemente noi care i se adaugă. Este vorba, în primul rând, de exercitarea aceloraşi reflexe de la primele săptămâni până la primele luni. Este perioada perfecţionării tatonărilor de supt şi a distincţiei tactile, gustative şi olfactive a sursei de hrană din mulţimea obiectelor înconjurătoare pe care le mai suge totuşi instinctiv. Experienţele dovedesc recunoaşterea sânului matern după forma tactilă, după gustul hranei şi după miros. Orice schimbare produce nemulţumirea sugarului, manifestată prin mişcări repulsive şi plâns. Dar se fac şi asociaţii ale actului de hrănire cu simţurile nelegate direct de aceasta.

Apar reacţii la semnale vizuale (vederea sânului, a biberonului) şi apoi auditive (îndemnurile vocale). Asocierea unor senzaţii diferite, provenite de la simţuri diferite, în legătură cu acelaşi obiect, sunt reflexele pregătitoare ale perceperii obiectului.

Acesta este stadiul în care copilaşul începe să distingă vizual obiecte luminoase sau întunecate şi să dea semne (prin mişcări ale corpului, membrelor sau capului) de distingere a unor sunete, mai puternice la început, până la recunoaşterea vocilor. Ceea ce înseamnă desprinderi ale cadrelor obiectuale din mediul exterior nediferenţiat. Apar primele mişcări ale corpului direcţionate spre sursele care emit semnale vizuale sau sonore. Este şi faza în care pot fi depistate deficienţele vizuale sau auditive.

4) Stadiul al treilea, de percepere a obiectelor. Distingerea obiectelor de mediul ambiant şi recunoaşterea lor, este legată, după Jean Piaget, de activitatea mâinilor: la început de mişcarea lor spre obiecte vizibile sau vizibile şi sonore, apoi de atingerea lor (cu întoarcerea capului şi a corpului)

Şi, în fine, de apucarea lor, adică ceea ce înseamnă identificarea lor, localizarea lor. Apucarea obiectelor, cu poziţionarea corectă a degetelor, necesită şi ea o perioadă care durează până spre sfârşitul primului an. Dar proba sau testarea obiectelor are la început o singură direcţionare spre gură, simţul tactil al buzelor şi gustativ al cavităţii bucale manifestându-se încă decisiv. Acum se face vădită importanţa intervenţiei „educative”. Este vorba de simpla atârnare a obiectelor, mai ales vizuale, la o distanţă care nu mai permite apucarea lor. Aceasta înseamnă separaţia lor de simţurile tactil şi gustativ (implicit olfactiv) şi deci începutul diferenţierii obiectelor pe tipuri de proprietăţi.

Acesta este primul pas în direcţia formării structurilor sau schemelor mentale corespunzătoare înţelegerii relaţiilor dintre obiecte şi proprietăţi.

Este primul pas, în sensul că trebuie să treacă mai multe luni de „experimentare” a acestor situaţii, căci altfel, dobândirea obiectului atârnat, adică apucarea lui, urmează traiectoria tactil-gustativă. Acum sunt necesare cât mai multe obiecte intangibile, care să fie doar văzute şi respectiv auzite, până în faza ulterioară, cu variaţiuni în timp destul de diferite, în funcţie de mediul educaţional, în care copilul atinge obiectul sau îl apucă pentru a-l privi şi apoi îl scutură pentru a produce sunete, fără să-l ducă la gură. Aceasta, după numeroase încercări în care i-a fost interzis acest lucru. În felul acesta se diversifică, se divide mediul înconjurător în obiecte cu proprietăţi şi se activează sau se formează structurile mentale corespunzătoare relaţiilor dintre obiecte şi proprietăţi.

5) Stadiul al patrulea, de înţelegere a relaţiilor dintre obiecte. Acesta este un stadiu superior în care se petrece o schimbare de planuri. Obiectele nu mai sunt doar în legătură directă cu organele de simţ, prin care sunt percepute şi care le conferă proprietăţi, ci sunt şi în relaţie unele cu altele. Ce-l drept, relaţiile dintre obiecte sunt anticipate de stabilirea prealabilă a unor raporturi de intensitate ale luminozităţii, ale sunetelor, ale temperaturilor, ale durităţii scutecelor sau aşternutului, adică raporturi între senzaţii corespunzătoare proprietăţilor, dar fără conştientizarea legăturii acestora cu obiectele.

A fi mai sus sau mai jos, respectiv tangibil sau nu cu mâna, apoi a fi mai aproape sau departe, înainte sau într-o parte presupune deja posibilitatea deplasării copilului, a trecerii de la un obiect la altul, a parcurgerii şi aprecierii distanţelor şi a poziţiilor.

O fază deosebită din acest stadiu rezidă în manipularea obiectelor, deplasarea, aruncarea, căutarea şi găsirea lor printre alte obiecte sau pe anumite suprafeţe. Manipularea înseamnă şi aprecierea lor prin comparaţie, predilecţia pentru obiecte deplasabile, sferice, care se duc la distanţe mai mari şi necesită eforturi de recuperare; predilecţia pentru obiecte care produc mai mult zgomot sau sunete; predilecţia pentru obiectele mai viu colorate etc.

În fine, este remarcabilă acţiunea asupra unor obiecte cu alte obiecte de acelaşi fel sau diferite: amestecul, ciocnirea, lovirea, care presupune de asemenea comparaţii de mărime, de greutate, lungime ş.a.

6) Stadiul al cincilea, de înţelegere a relaţiilor de apartenenţă şi incluziune. Ca precedente, pot fi considerate activităţile, obişnuite pentru copiii care dispun de multe obiecte, de introducere a unora în celelalte (cutii, tuburi, vase) sau de extragere a lor din recipienţi (pungi, sertare, cutii) care le conţin. Mai ales ultima îndeletnicire, care se finalizează cu împrăştierea sau risipirea obiectelor, apare şi în stadiile anterioare. Deosebirea constă în apucarea a câte unui obiect sau a câte două (cu ambele mâini), faţă de simpla lor răsturnare sau lovire cu mâna sau cu vreun alt obiect.

Mai complicată şi cu dependinţe accentuate faţă de mediul educativ, este acţiunea de ordonare a obiectelor după apartenenţa lor la anumite grupări, grămezi, mulţimi de obiecte asemănătoare, localizabile spaţial, încadrabile în recipienţi etc. Este vorba chiar de formarea deprinderii de „a fi ordonat”, care are conotaţii accentuate psihopedagogice.

Relaţia de incluziune a unei mulţimi în alte mulţimi devine un caz particular al ordonării pe criteriul apartenenţei. A pune câte două obiecte, în loc de unul singur, alături de alte obiecte asemănătoare, înseamnă a realiza o incluziune a unei mulţimi cu două obiecte (pe care le are în mâini) într-o mulţime cu mai multe obiecte. Trecerea treptată spre aceste faze se face prin amestecuri iniţiale de obiecte diferite. Din această cauză şi aici contează mediul educaţional, care îi poate oferi copilaşului cât mai multe grupuri de obiecte cu forme geometrice, dimensiuni, culori etc. Diferite.

Stadiul al şaselea, de înţelegere a relaţiilor interfactuale. Acesta este un stadiu de fond, care ar putea fi urmărit începând cu stadiul al treilea.

Înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi proprietăţi (la început stridente prin colorit sau sunete şi apoi atractive prin forme) presupune implicit predilecţia pentru unele dintre ele (pentru a fi atinse sau apucate). Predilecţia înseamnă alernativă, alegere, deci concretizări ale relaţiei de disjuncţie dintre cel puţin două stări de fapt care presupun înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi proprietăţi. Relaţia de conjuncţie este ilustrată de reţinerea a cel puţin două stări de fapt (cu relaţii între obiecte şi proprietăţi), prin atingere simultană cu mâinile şi picioarele sau apucare cu ambele mâini. Relaţia de implicaţie apare frecvent în cadrul diferitelor acţiuni asupra obiectelor (cu anumite proprietăţi:

Penetrante, sonorizante, matrice) pentru a produce anumite efecte (deplasări, căderi, percuţii etc.), acţiuni pe care copilaşii le repetă cu o perseverenţă incredibilă.

8) Concluzii

Cea mai importantă concluzie din perspectiva psdihologiei genetice a inteligenţei rezidă în acceptarea ipotezei că există scheme sau structuri mentale cu potenţial ereditar anatomo-fiziologic, dar care se constituie treptat în cel puţin şase stadii sau etape, corespunzătoare înţelegerii, începând din stadiul al treilea, relaţiilor din cadrul diferitelor stări de fapt şi a relaţiilor dintre stările de fapt.

În al doilea rând, este important că toată această geneză şi evoluţie a inteligenţei se petrece înainte de învăţarea vorbirii. Acesta este motivul pentru care, în conformitate cu schemele, numite senzorio-motorii, inteligenţa corespunzătoare acestor stadii a fost numită inteligenţă senzorio-motorie sau, din a doua perspectivă, inteligenţă preverbală.

În fine, nu trebuie uitat faptul că geneza şi evoluţia inteligenţei preverbale la copil, cu înţelegerea diferitelor tipuri de relaţii nu este un proces conştient şi exprimabil ca atare, măcar în forme simbolice neverbale, ci este doar observabil şi atestabil de către psihologul care întreprinde experimentul în condiţiile unui mediu educaţional privilegiat. Altfel, rămânând la fel de inconştiente şi inexprimabile, stadiile inteligenţei preverbale se pot prelungi cu câţiva ani şi după învăţarea vorbirii.

Întrebări de autoevaluare:

Care este disciplina care studiază dezvoltarea inteligenţei la J. Piaget?

Care sunt trăsăturile primului stadiu, al reflexelor senzorio-motorii?

Ce momente sunt importante în stadiul al doilea, de perfecţionare a receptării senzoriale a mediului?

Prin ce se caracterizează stadiul al treilea?

Care este specificul stadiului al patrulea?

Detaliaţi înţelegerea relaţiilor de apartenenţă şi incluziunea (stadiul al cincilea).

În ce constă înţelegerea relaţiilor interfactuale (stadiul al şaselea)?

 

 

SFÂRŞIT